simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܂ ܚܕܐ 2ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܠܝܢ3 ܡܚܘܐ ܗܘܐ
BarKoni:Schol ܘܕܢܝܐܝܠ ܂ 5ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܠܚܘܕܘܗܝX ܐܫܟܚ
BarKoni:Schol ܂ ܠܘ 7ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܩܕܫܗ ܒܡܝܐ̈
BarKoni:Schol ܘܦܪܚܬܐ̈ ܘܢܘܢܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܝܗܒ ܠܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢX
BarKoni:Schol ܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܂ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܒܕܗܒܐ ܕܒܓܘܗ
BarKoni:Schol ܐܡ̇ܪ- 1ܠܗ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܗܝX
BarKoni:Schol ܂ [ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܝܢܘܝܐ ܗܘܐ ܃
BarKoni:Schol 1ܩܫܝܘܬܗ̇ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܡܝܢܐ ܩܫܝܐ ܡܢ
BarKoni:Schol ܐܢܫܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܗ̣ܘ ܗܘ̣ܐ
BarKoni:Schol ܒܪܗ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܝ ܝܗ̣ܒX
BarKoni:Schol ܕܐܦܪܝܡ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗ ܕܫܒܛܐ ܐܝܬܘܗܝ
BarKoni:Schol ܕܒܓܝܓܠܐ̣̈ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܗܘ ܪܘܚܐ
BarKoni:Schol ܕܛܢܢܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗ̇ ܠܐܠܗܐ ܡܛܢܝܢ
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܬܥܦܦܝܢ ܂
BarKoni:Schol ܕܠܢܦܫܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܦܓܪܐ ܣܢܝܩ ܥܠ
BarKoni:Schol ܕܥܬܝܕܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢܝܢܐ ܕܫܒ̇ܥܐ̣ ܂
BarKoni:Schol ܗܘܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܝܘܡ 11ܫܒܬܐ ܠܐ
BarKoni:Schol ܘܒܐܗܪܘܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܢܘܢ ܢܟܪܝܘ ܐܢܘܢ
BarKoni:Schol ܠܐܚܪܬܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܝܐ̈ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ
BarKoni:Schol ܡܕܒܪܢܘܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ