simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc . ܐ . ܡ̇ܢ ܡܢ ³⁶⁷ܡܠܬܗ ܕܝܠܗ
BarEbr:CandSanc . ܐ . ܡ̇ܢ ܒܝܬܝܬܐ ܘܕܝܠܢ .
BarEbr:CandSanc ܕܬܪܥܣܪ̈ ܐ̇ܡܪܝܢܢ . ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܕܡܠܬܐ
BarEbr:CandSanc ܟܕ ܒܗ . ܡ̇ܢ X ܕܫ̇ܡܥ ܡܠܬܝ
BarEbr:CandSanc ܟܕ ܒܗ̇ . ܡ̇ܢ ܕܢܓ̇ܕܦ ܥܠ ܪܘܐ
BarEbr:CandSanc . ܒܣܒܪܬܐ . ܡ̇ܢ ܕܚ̣ܙܢܝ ܚ̣ܙܐ ܠܐܒܐ
BarEbr:CandSanc ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܬܗ . ܡ̇ܢ ܝ . ܝܥܬܐ
BarEbr:CandSanc ܡܬܓܫܡܢܘܬX ܘܗܝܡܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ
BarEbr:CandSanc ܒܕܒܫܐ· ܝ . ܡ̇ܢ ܕܡܚ̇ܠܐ ܠܪܓܫܬܐ .
BarEbr:CandSanc ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܡ̇ܢ X ܡܢ X
BarEbr:CandSanc ⁸ܐܡ̇ܪ ܕܐܚܪܝܢ X ܡ̇ܢ ܪܩܝܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܐ
BarEbr:CandSanc . ܗܠܝܢ X ܡ̇ܢ ܕܥ̇ܒܕܝܬܘܢ . ܠܘܬ
BarEbr:CandSanc . ܘܙܪܥܗ̇ X ܡ̇ܢ ܕܐܢܬܬܐ ܐܘܟܝܬ ܒܪܢܫܐ
BarEbr:CandSanc ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ X ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ
BarEbr:CandSanc . ܐܠܐ Xܒܝܕ ܡ̇ܢ ²⁵⁵ܕܩ̣ܪܐ . ܐܬܐܡ̣ܪ
BarEbr:CandSanc . ܐܝܢ Xܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ⁸ܒ̣ܗ̇ܝ ⁸²ܕܗ̣ܘ ܗ
BarEbr:CandSanc . ܐܡܪܝܢܢ Xܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ܝ X⁶ܕܡܢ ܢܦܫܐ
BarEbr:CandSanc . ܐܢܬ Xܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ²⁶⁵ܐܘX ܒܪܢܫܐ
BarEbr:CandSanc ܡܢ X ²ܡܠܚ̣ܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܫܡܝܢܝܬܐ ܘܠܐ ܚܒܝ̣ܟܬܐ
BarEbr:CandSanc ܠܡܠܬܐX . ²⁰ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܗܝ̣ܒ ܠܗ .