simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex عضو آخر . ܡ̇ܢ ܒܕܘܟܬ̇ ܗܟܝܠ ܘܟܕܘ
BarBahl:SyrLex ܡܬܦܫܩ ܗܟܢܐ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܫܩܠܢܝ ܘܠܐ
BarBahl:SyrLex ܡܥܠܝܐ ܘܕܐܝܩܪܐ . ܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ
BarBahl:SyrLex ܐܘܟܝܬ ܡܥܠ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܫܩܠܢܝ ܘܠܐ
BarBahl:SyrLex وللثاني كالئ ܀ ܡ̇ܢ ܝ̇ܕܥ ܠܚܟܝܡܐ
BarBahl:SyrLex ܠܓܢܣܐ . ܐܕܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ :
BarBahl:SyrLex . ܕܚܕ ܐܕܫܝܗ̇̈ ܡ̇ܢ . ܗܘ̇ܐ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܡܠܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܘܗܟܝܠ . ܘܐܣܪܐ
BarBahl:SyrLex ܠܫܡܫܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܡ ܫܡܫܐ ܚ̇ܕܪܝܝܢ̈
BarBahl:SyrLex ܗܪܟܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܒܣܦܪ ܩܠܦܐ̈
BarBahl:SyrLex ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ .
BarBahl:SyrLex ܩܝܢܝܐ̈ . ܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܝܬܒܝ̈ ܣܥܝܪ
BarBahl:SyrLex ܚܘܢܝܢ . ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܟܙܢܐ ܕܐܪܝܣܛܐܛܠܝܣ ܠܬܐܘܪܝܐ
BarBahl:SyrLex ܦܘ . ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܡܢ ܫܡ
BarBahl:SyrLex ܕܐܕܫܐ̈ ܕܓܢܣܐ̈ ܒܗܘܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܠܢܝܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܣܝܡ ܐܣܪܐ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܩܘܫܩܐ ܥ̇ܒܕ ܀
BarBahl:SyrLex شراب . ܒܚܕ ܡ̇ܢ ܡܢ ܨܚܚܐ̈ ܐ̇ܡܪ
BarBahl:SyrLex ܕܒܚܟܡܬܐ ܕܟܫܐ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܨ ܠܡ ܀
BarBahl:SyrLex ܩܘܡܘܕܝܣܗ . ܒܛܪܐܓܘܕܝܐ ܡ̇ܢ ܡܪܬܝܢ ܘܡܟܣܝܢ ܠܐܝܠܝܢ
BarBahl:SyrLex ܙܒܢܝܢ̈ . ܒܨܦܪܐ ܡ̇ܢ ܚܘܪܐ ܗ̇ܘܐ .