simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ⁸ܕܡܚܒ ܠܥܡܠܘܗܝ̈ ܢ̇ܛܪ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ XO⬩ 40ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝܫܘܥ Xܢ ܐܡ̣ܪ ܕܥܒܕ ⁷ܒܟܣܝܐ̣ ܕܐܒܘܟ ܢܬܠ ܠܟ ܒܓܠܝܐ .
Sahd:BookPerf ܠܐ ܢܕܚܠ ܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܕܟܠܗܘܢ ܥܠܡܐ̈ . ܕܠܟ XX ܗܘ ܝܐܝܐ ܡ̇ܢ ܕܡܪܚܡܢ ܐܟܘܬܟ ܡܪܝܐ̈ . ܕܪܒ ܐܢܬ̣ ܘܪܒ ܫܡܟ ܒܓܢܒܪܘܬܐ .
Sahd:BookPerf ܠܡ ܕܒܩܠܝܠ ܡܗ̣ܝܡܢ̣ ܐܦ ܒܣ̇ܓܝ ܡܗ̣ܝܡܢ ܗܘ . ܘܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܢܫܬܟܚ̣ ܒܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ . ܘܐܢ XX ܒܡܕܡ ܙܥܘܪܐ̣ ܘܐܢ ܒܕܪܒ .
Nars:memCreat ܡ̇ܣܬܟܠ ܒܫܘܠܛܢ ܡܠܟܐ̈ ܘܕܘܒܪ ܥܡܡ̇ܐ 44ܕܗܐ ܡ̇ܢ ܒܟܠ ܫܘܚܠܦܝܢ̈ ܕܗܐ ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܚܕ ܫܘܚܠܦܐ ܕܠܘ ܗܢܘܢ ܒܗ .
BarEbr:CandSanc X ܕܫ̇ܡܥ ܡܠܬܝ ⁴⁸ܘܡܗ̇ܝܡܢ ܠܡ̇ܢ X X X 313 ܫܕܪܢܝ . ܐܝܬ ܠܗ ܡ̇ܢ ܢܐܒܕ ܐܠܐ ܘܘܢ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ . ܒܗ ܟܕ ܒܗ .
PhiloxMab:TenMem ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ . ܚܬܢܐ ܗ̣ܘ . ܓܠܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܚܬܢܐ ܕܩ̇ܪܒ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܘܚ ܠܟܠܗܘܢ ܬܦܪܩܘ ܒܗ .
BarEbr:CandSanc ܕܢܓ̇ܕܦ ܥܠ ܪܘܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ X ܒ̣ܩ ܠܗ . ܠܐ ܒܥܠܡܐ ܗ̣ܢܐ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܥܩܘẌ . ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ .
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܡ̇ܢ . ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܡܢ ܐܢܫܘܬܐ . ܙܕܩ ܕܢܒܚܢ ܒܗܘܢܐ .
Sahd:BookPerf ܠܡ ܕܡܡܠܠ ܥܠ ܐܚܘܗܝ ܐܘ ܕܐ̇ܢ X ܠܐܚܘܗܝ ܆ ܡܡܠܠ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܝܢ̇ܗ ܆ ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܐܚܘܟ ܬ̇ܡܠܠ ܘܬܕܘܢ ܒܘܨܪܘܗܝ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܒܝܢܢܐ ܒܒܥܪܝܪܝܘܬܗ ܐܝܟ ܚܝܘܬܐ̣ ܠܗܠ ܡ̇ܢ . ܐܪܙ ¹⁰ ܠܝ ܐ̇ܡܪ ܐܠܗܐ̣ ܐܪܙ ܠܝ . ܐܪܙ ܠܝ ܘܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܝ .
Elia:epLeonḤar ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܬܢܐ ܟܐܡܬ ܟܠܗܝܢ ܩܪܝܬܐ̈ : ܡ̇ܢ ܕܢܣܒܪܘܢ ܕܐܝܬ ܦܝܣܐ ܠܝܘܠܦܢܗܘܢ ܪܫܝܥܐ ܆ ܐ . ܒܡܐܡܪܐ .
Sahd:BookPerf ܓܝܪ ܕܒܚܕ ܪܥܝܢܐ ܘܒܚܕܐ ܢܦܫ ܒܚܘ̣ܒܐ ܕܪܘܚ ܠܟܘܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܟ̇ܬܒ̣ ܢ̇ܓܕ ܡ̇ܩܪܒ ܗܘܐ ܒܡܠܘܗܝ̈ .
BarEbr:CandSanc ܕܚ̣ܙܢܝ ܚ̣ܙܐ ܠܐܒܐ ܀ X ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܥܩܘẌ . ⁶ܒܗ̇ ܒܣܒܪܬܐ . ܡ̇ܢ ܝܘܡܐẌ ܝܬ̣ܒ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܬܫ̈ . ܒܣܒܪܬܐ .
Sahd:memSolitar ܕܢ̇ܩܦ ܕܝܢ ܠܡܪܢ ܆ ܗ̇ܘܐ X ܥܡܗ̣ ܚܕܐ ܪܘܚ . ܥܪܘܩ ܡܢ ܡ̇ܢ ܚܕ ܗܘ ܦܓܪ . ܐܡ̣ܝܪ ܓܝܪ ܕܢܗܘܘܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܚܕ ܒܣܪ .
Chrys:ComJohn1 ܠܡ ܓܝܪ ܕܒܡܫܝܚܐ ܗܘ ܒܪܝܬܐ ܗܘ ܚܕܬܐ . ܐܝ̇ܕܐ ܒܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝ ܡܝܬܪܝܢ̈ . ܠܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܥܠܢ . ܒܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܒܪܢ .
PhiloxMab:TenMem X ܕܡܥܒܪ ܡܢ ܐܕܢܗ ܕܝܢܐ . ܠܝܬ ܒ ܚܝܠܐ ܕܐܩܥܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܙ̇ܕܩ ܡ̇ܢ ܥܒܝܕܐ̈ ܢܚܘܬ ܗܘܐ ܀ 51ܕܝܠܗ . ܐܠܗܐ ܒܚܢܢܗ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ .
Ath:Treatises ܕܝܢ ܐܚܪܝܢ XX1X1ܐ̇ܡܕ ܡܐܢܝ . ܠܘ X ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐ̇ܡܪ ܡ̇ܢ ܕܫܡܝܐ ܐ̇ܡܪ ܠܦܓܪܐ . ܘܒܚܙܘܐܐܢܫܝܐ ܒܠܚܘܕ ܘܠܘ ܒܫܪܪܐ .
JnEph:ActsEastSaints ¹ܐܛ̣ܥܝ ܒܝ . ܡ̇ܢܐ ܐ̇ܥܒܪ . ܐܝܟܢܐ ܐ . ܒܟܐ ܠܢܦܫܝ . ܘܝ ܠܝ ܡ̇ܢ ܥܠ ܢܦܫܝ . ܘܡܬ̇ܚܫܒ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܕܡܢܐ ܓܕܫܢܝ .
BarEbr:CandSanc ܝ . ܝܥܬܐ ܗܝ ܠܢ . ܟܝܢܗ ܕܝܢ ܘܠܐ ܣܟ . ܘܕܐܝܬܘܬܗ ܠܘ ܟܝܢܗ ܗܝ ܡ̇ܢ ܗܘ ܠܢ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܬܗ .
Ath:Treatises ܗܘ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥ ܕܒܒܪܢܫܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܪܘܚܗ X ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܕܒܗ . ܡ̇ܢ ܒܪܘܚܗ . ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܟܘܠ ܡܕܡ ܒ̇ܨܐ . ܐܦ ܥܡܝܩܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ .