simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܝܗܒ ܫܪܝܐ ܠܒܝܫܬܝ̈ . ܘܠܝ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢܗܝܢ . ܡ̇ܢ . . . ]ܢܣܒܢ ܫܘܠܡܐ ܒܥܒ̇ܕ̇ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܘܠ ) ⁷X[ . . . ]ܐܝܟ (
JnMaron:Expos ܢܫ̣ܢܐ ܘܢ̣ܐܡܪ ܠܒܣܪܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܫܡܫXܝܐX X ܐܦܘܠܝܢܐܪܩX ܡ̇ܢ ܐܢ ܒܩܢܘ̣ܡܐ ܕܡܠܬܐܐܬܓܒܠ ܒܣܪܐ0 ³ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕ ) ܫܐ . ⁴ (
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܙܒܢܐ ܟܠܗ ܘܕܠܥܠܡ . ܘܥܬܝܩ ܝܘܡܐ̈ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܐܝܟ ܥܠܡܐ ܘܐܝܟ ܙܒܢܐ ܆ ܐܝܟ ( 2¹7 )
SevAnt:CathHom ܘXܣܩܘXܠܝXܬ ܣ̇ܝܡܐ̈ ܡܢ ܢܦܐ̈ ܘܡܢ ܝܗXܕܝܐ̈ ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܐܦ . ·ܘܪܫ ܗܠܝX ܕ . ܐܝܟ ܗܟܢ ܇ ܕܠܥܘXܙܠܐ̈ -
Tim1:Epist ܣܘܢܗܕܝܩܘ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܩܠܡܝܣ ܗ̇ܘ ܪܗܘܡܝܐ ܃ ܝ ܒܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܢܩ̇ܒܠ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܦ̇ܢܝܢ ܡ̣ܢ ܗܪܣܝܣ ܃ ܘܩܢܘܢܐ̈ -
SevAnt:Epist ܡܡ̇ܠܠ ܐܠܗܝܪܐ̈ ܆ ܠܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܆ ܕܒܐܘܣܝܐ̇ ܫܡܗ . ܡ̇ܢ ) ܐܢܫ ( ¹ܒܫܡܐ ܕܐܘܣܝܐ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܓܪܝܓܪܝܘܣ X --
SevAnt:LuqJul Xܢ̇dd·1ܝܢ̇X⁶ ܪܗܛ ܠܘܬ X . --¹³ܝXX· . . XXXddܝX ܡ̇ܢ ܒܪ ܐ ܝܠܘܗܝ X--⁹ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ X--⁸ܐܦ ܗܕܐ X . --⁷ܩXXX
Tim1:Epist ܕܒܩܪܐ X XX X . XXX1 . ܠܩܢܘXܝܐ : XXܙ ܠܩܝܘܡܐ̈ XX⁷ . XX ܡ̇ܢ . XẌ X ܕܚܛܝܬܐ . . . ܡܢ ܕܒܣܪܐ : XXXX ܕܚܛܝܬܐ . . .
BarKoni:ScholUrm ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܕܢܪܡܐ ܒܗ ܦܓܘܕܬܐ ܐܘ ܒܠܡܐ ܆ ܘܕܘܪܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܘܡܗ ܡܢܘ ܦܬܚ : ܕܘܪܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ : ܕܚܠܬܐ ܕܒܢܚܠܐ . .
ComGenExod ܪܝܫ ܐܘܡܬܐ ܕܟܡܐ ܫܢܝܐ̈ ܡܬܚܘ ܚܝܘܗܝ̈ . ܟܕ ܡ̣ܛܐ ܠܘܬ ܡ̇ܢ 24] 5ܢܒܝܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܬܢ̣ܐ ܘܐܫܬܥܝ ܥܠ ܝܘܒܠܐ ܚܕ ܚܪ . .
Ath:ExposPs ܕܐܠܦ ܒܝܕ ܡܙܡܘܪܐ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܠܥܡܐ ܕܐܬܩܪܒ ܠܗܝܡܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܘܬܠܬܐ . ܥܠ ܗܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܕܗܠܝܢ ܥܒܕ ܠܢ . Xܝ ܠܕܘܝܪ . .
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܝܟ ܕܒܣܝܠܘܢܐ ܥܒ̣ܪ ܒܒܬܘܠܬܐ ܆ ܘܠܐ XX X X ܘܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ܝ . ܡ ܆ ܡܒܪܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܀ X 105ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܬܓܒ̣ܠ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ . ܘܒܬܪܟܢ ܫܪܐ ܒܗ ܐܠܗܐ . ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܕܐ . ܐܦ ܗܢܐ ܒܗ̇ ܒܕܡ̇ܘܬܐ . ܕܠܐ ܐܠܗ ܘ ܀ X 1ܕܝܠܗ .
Tim1:Epist ܕܡܗܝܡܢ ܠܡ ܒܝ ܆ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܝ ܦܪܝܫܐܝܬ ܘܠܚܘܕܐܝܬ ܡܗܝܡܢ . ܡ̇ܢ . ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ ܘܒܐܒܘܗܝ̣ ܚܕܐ |ܩ |L 202ܐܝܬܝܗ̇ .
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪ ܕܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܬܓܡܪ ܆ ܐܘ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܨܛܠܒ . ܢܗܘܐ ܚܪܡ . ܡܢܐ ܥܡ ܩܛܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܀ 262ܕܝܠܗ .
Eph:ComGen&Exd X X . ܝ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܗܘ ܢܐܬܐ ܠܘܬܝ . ܘܐܬܟܢܫܘ ]ܒ[ܢܝ̈ ܠܘܝ . ܡ̇ܢ . ܠܘ . ܠܡ . . . ]ܘܩܡ ܠܗ [ܡܘܫܐ ܒܬܪܥܐ ܕܡܫܪ]ܝܬܐ [ܘܐܡܪ .
Ath:ExposPs ܐܝܬܘܗܝ ܗ ܡ̇ܠܟܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ . ܡܫܐܠܝܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܟܕ ܡ̇ܢ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ </page><page> XX 3ܫܡܝܢܐ̈ ܡܘܕܥܝܢ ܕܢܦܬܚܘܢ |ܬܪܥܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܕܡܡܪܚ ܝXXXX1 ܕܢܐܡܪ ܕܐܚܕ ܡܘܬܐ ܡܚܒܠܢܐ ܠܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܡ̇ܢ ܕܛܡܐܐ ܐܝܬܘܗܝ . </page><page> [ܚܪܡܐ : ܕܥܣܪܐ̈ : ܕܝܘܠܝܢܐ : ¹ܗܓܓܝܐ .
BarBahl:SyrLex ܒܕܘܟܬ̇ ܗܟܝܠ ܘܟܕܘ ܡܬܬܣܝܡ آخر مَن . ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܣ̇ܐܡ ܡ̇ܢ ويقال على الحيوان غير الناطق ويقال على عضو آخر .
BarEbr:CandSanc ܡܢ ³⁶⁷ܡܠܬܗ ܕܝܠܗ ܕܢܒܝܐ ܕܐܘܣܦ ܐܡ̣ܕ̇ ܡܛܠ ܕܝܠܦܬܘܢ ܐ . ܡ̇ܢ . ܘܝܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܕܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐ .
BarEbr:CandSanc ܒܝܬܝܬܐ ܘܕܝܠܢ . ܘܬܠܬXX ܣܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܘܕܥܠܝܢ . ܡ̇ܢ ܠܢ ܫܦܝܪ ܕܐܪܒܥ̈ ܐܢܝܢ̈ ܬܪܥܝܬܐ̈ ܕܡܛܠ ܩܨܐ . ܐ .
SevAnt:Epist . ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܪܓܢܝܢܝܬܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܇ ܚܟܝܡܐܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ . ܐܠܐ ܕܩܘܝ ܡܠܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܆ ܘܠܒܪ ܡܢ ܐ .
Sahd:memSolitar ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ̣ ܚܬܢܐ ܗܘ . ܪܚ̇ܡܗ ܕܝܢ ܕܚܬܢܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܚܬܢܐ ܡܟܘܪܢ ܩܕܡܝܐ . ܟܕ ܡ̇ܘܕܥ ܚܕܘܬܗ ܕܒܚܬܢܐ ܐ̇ܡܪ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܘܒܕ ܠܡ ܢܦܫܗ ܚ̇ܝܐ ܘܕܫܪܟܐ . X18]ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܡ̇ܢ ܢܦܫܗܘܢ ܠܥܠܡܐ ܇ ܘܠܘܬ ܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܕܥܬܝܢ ܐ̇ܡܪ .
BarEbr:CandSanc ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܚܫ ܒܒܣܪܐ . ⁹²ܘܐܙܕܩ̣ܦ ܡ̇ܢ . ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܠܘܣ . ܚܪܡܐ ܕܬܪܥܣܪ̈ ܐ̇ܡܪܝܢܢ .
JacSer:memLuqJews X⁸ܝܘܬܪܢܐ ܥܒܕܬ ܫܒܬܐ ܟܕ ܡܬܢܛܪܐ ܆ 240ܘܢܚܙܐ X⁹ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܆ ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ .
Eph:ComGen&Exd ܫ̇ܡܥ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܐܢ X ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܘܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܥ̇ܒܕ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܡܥܕܪܝܢ ܢܨܝܒ ܗܘܐ . ܒܕܪܐ ܓܝܪ ܕܚܒܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ̣ .
IšoMerv:ComOT ܕܚܕܝܢ ܒܐܒܕܢܐ Xܝܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܩܛܪܝܐ ܆ ܢܪܩܕܘܢ ܐܡܪ ܇ ܡ̇ܢ ܘܨܕܝܘܬܐ ܕܚܘܪܒܐ . ܘܫܐܕܐ̈ ܢܪܩܕܘܢ ܬܡܢ . ܐܝ̣ܟ .
Sahd:memSolitar ܕܨ̇ܒܐ ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܢܗܘܐ ܪܚ̇ܡܐ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܆ ܒܥܠܕܒܒܐ X ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܡ̣ܝܪ ܕܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܗܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
SophrJer:epArcadCyp ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܕܡ ܐܬ̣ܪܟܢܝ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܝܢܢ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܐܠܐ ܩܕܡܐܝܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ .
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܕܒܛܝܒܘܬܟ ܡܪܝ ܣܠܩܬ ܠܙܩܝܦܐ ܕܬܣ̇ܩܢ ܡܢ ܕܐܘܘܢܗ̇ ܡ̇ܢ <page> ‏ܒܚܢܓܬܐ ܘܐܡܪ . ܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܐ ܕܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܕܥܠ |ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ X56 ܢܓܕܦ ܠܐ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܢܫܬܒܩ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪ ܕܟܠ ܚܛܗܝܢ̈ ܘܟܠ ܓܘܕܦܝܢ̈ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
JacSer:memLuqJews ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܘܡ̇ܢ ܐܬ ܢ̇ܒܝ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ ܆ X⁶ ܡܢ̣ܘ ܪܓܝܫ ܒܗ ܡ̇ܢ ܐܘ ܥܒܪܝܐ ܆ ܘܕܠܐ ܢܒܝܐ̈ ܡܫܝܚܐ ܕܬ̇ܟܪܙ ܡܬܦ̇ܪܣ ܐܢܬ .
JacSer:turgFestHom ܓܝܪ ³ܕܠܝ ܡܩܒܠ Xܡܩܒܠ ܠܡ̇ܢ ܕܫܕܪܢܝX ܀ 38ܒܣܪܗ̇ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܕܠܣܛܝܐ̈ . ܠܐ ܠܐܒܝ ܫܡܥܬܘܢ ܘܠܐ ܠܝ ܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ .
IšoMerv:ComOT ܕܟ̇ܫܐ ܢܘܪܐ ܐܘ ܛ̇ܡܪ ܓܘܡܪܐ̈ . ܐܘ ܒ̇ܚܫ ܠܗܝܢ ܚ̇ܕܐ ܐ̇ܡܪ ܡ̇ܢ . [22]ܚ̇ܕܐ ܐܢܬ . ܗܢܘ . ܟ̇ܫܐ ܐܢܬ . ܥܠ ܕܒܗ̇ܝ ܐܪܥܐ .
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܐܚܪܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܒܪ X ܡܢܗܘܢ ܘܢܒܕܪܐܢܘܢ . ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܕܠܡܢܐ ܀ ܘܕܐܡܪܘ ܕܠܐ ܢܬܒܕܪ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ .
Sahd:BookPerf ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܪܬܝܢ̈ ܟܘܬܝܢܝܢ̈ ܆ ܢܬܠ̣ ܠܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܛܟ ܒܨܝܪܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܢ ܡܪܢ ܐܬܐܡ̣ܪܬ̇ .
Sahd:memSolitar ܠܡ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܒܩ ܒܬܐ̈ ܘܐܚܐ̈ ܘܐܚܘܬܐ̈ ܘܐܢܬܬܐ ܘܒܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܢܣܝܟܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ²⁰ܪܚܡ̣ܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܐܬܡܠܠܝ .
Nars:memCreat ܥ̇ܒܕ ܠܗ ܠܣܗܪܐ ܙܥܘܪܐ ܒܪ ܚܕ ܝܘܡܐ ܘܡ̇ܢ ܡܣܩ ܠܗ ܒܦܠܓܘܬ ܡ̇ܢ ܩܠܝܠܐܝܬ 30ܘܡ̇ܢ ܐܚܝܕ ܠܗ ܕܠܐ ܢܬܪܦܐ ܘܢܦܠ ܒܐܪܥܐ .
Eph:memHom ܕܠܐ ܥܪܩ ܡܢ ܐܪܥܐ ܢܘܪܐ ܡܘܩܕܐ ܠܗ . ܦܪܘܫܐ̈ ܕܝܢ ܣܦܝܦܐ ܡ̇ܢ ܒܝܘܠܦܢܗ ܚܝܐ ܘܡܗܝܪܐ . ³[ </page><page> ܡܟܝܠ ܢܘܪܐ ܪܡܝܐ ܒܐܪܥܐ .
AbbaIs:Ascet ⁸ܕܡܚܒ ܠܥܡܠܘܗܝ̈ ܢ̇ܛܪ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ XO⬩ 40ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝܫܘܥ Xܢ ܐܡ̣ܪ ܕܥܒܕ ⁷ܒܟܣܝܐ̣ ܕܐܒܘܟ ܢܬܠ ܠܟ ܒܓܠܝܐ .
Sahd:BookPerf ܠܐ ܢܕܚܠ ܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܕܟܠܗܘܢ ܥܠܡܐ̈ . ܕܠܟ XX ܗܘ ܝܐܝܐ ܡ̇ܢ ܕܡܪܚܡܢ ܐܟܘܬܟ ܡܪܝܐ̈ . ܕܪܒ ܐܢܬ̣ ܘܪܒ ܫܡܟ ܒܓܢܒܪܘܬܐ .
Sahd:BookPerf ܠܡ ܕܒܩܠܝܠ ܡܗ̣ܝܡܢ̣ ܐܦ ܒܣ̇ܓܝ ܡܗ̣ܝܡܢ ܗܘ . ܘܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܢܫܬܟܚ̣ ܒܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ . ܘܐܢ XX ܒܡܕܡ ܙܥܘܪܐ̣ ܘܐܢ ܒܕܪܒ .
Nars:memCreat ܡ̇ܣܬܟܠ ܒܫܘܠܛܢ ܡܠܟܐ̈ ܘܕܘܒܪ ܥܡܡ̇ܐ 44ܕܗܐ ܡ̇ܢ ܒܟܠ ܫܘܚܠܦܝܢ̈ ܕܗܐ ܠܐ ܗ̇ܘܐ ܚܕ ܫܘܚܠܦܐ ܕܠܘ ܗܢܘܢ ܒܗ .
BarEbr:CandSanc X ܕܫ̇ܡܥ ܡܠܬܝ ⁴⁸ܘܡܗ̇ܝܡܢ ܠܡ̇ܢ X X X 313 ܫܕܪܢܝ . ܐܝܬ ܠܗ ܡ̇ܢ ܢܐܒܕ ܐܠܐ ܘܘܢ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ . ܒܗ ܟܕ ܒܗ .
PhiloxMab:TenMem ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ . ܚܬܢܐ ܗ̣ܘ . ܓܠܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܚܬܢܐ ܕܩ̇ܪܒ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܘܚ ܠܟܠܗܘܢ ܬܦܪܩܘ ܒܗ .
BarEbr:CandSanc ܕܢܓ̇ܕܦ ܥܠ ܪܘܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ X ܒ̣ܩ ܠܗ . ܠܐ ܒܥܠܡܐ ܗ̣ܢܐ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܒܐ </page><page> ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܥܩܘẌ . ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ .
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܡ̇ܢ . ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܡܢ ܐܢܫܘܬܐ . ܙܕܩ ܕܢܒܚܢ ܒܗܘܢܐ .
Sahd:BookPerf ܠܡ ܕܡܡܠܠ ܥܠ ܐܚܘܗܝ ܐܘ ܕܐ̇ܢ X ܠܐܚܘܗܝ ܆ ܡܡܠܠ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܝܢ̇ܗ ܆ ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܐܚܘܟ ܬ̇ܡܠܠ ܘܬܕܘܢ ܒܘܨܪܘܗܝ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܒܝܢܢܐ ܒܒܥܪܝܪܝܘܬܗ ܐܝܟ ܚܝܘܬܐ̣ ܠܗܠ ܡ̇ܢ . ܐܪܙ ¹⁰ ܠܝ ܐ̇ܡܪ ܐܠܗܐ̣ ܐܪܙ ܠܝ . ܐܪܙ ܠܝ ܘܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܝ .
Elia:epLeonḤar ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܬܢܐ ܟܐܡܬ ܟܠܗܝܢ ܩܪܝܬܐ̈ : ܡ̇ܢ ܕܢܣܒܪܘܢ ܕܐܝܬ ܦܝܣܐ ܠܝܘܠܦܢܗܘܢ ܪܫܝܥܐ ܆ ܐ . ܒܡܐܡܪܐ .
Sahd:BookPerf ܓܝܪ ܕܒܚܕ ܪܥܝܢܐ ܘܒܚܕܐ ܢܦܫ ܒܚܘ̣ܒܐ ܕܪܘܚ ܠܟܘܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܟ̇ܬܒ̣ ܢ̇ܓܕ ܡ̇ܩܪܒ ܗܘܐ ܒܡܠܘܗܝ̈ .
BarEbr:CandSanc ܕܚ̣ܙܢܝ ܚ̣ܙܐ ܠܐܒܐ ܀ X ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܥܩܘẌ . ⁶ܒܗ̇ ܒܣܒܪܬܐ . ܡ̇ܢ ܝܘܡܐẌ ܝܬ̣ܒ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܬܫ̈ . ܒܣܒܪܬܐ .
Sahd:memSolitar ܕܢ̇ܩܦ ܕܝܢ ܠܡܪܢ ܆ ܗ̇ܘܐ X ܥܡܗ̣ ܚܕܐ ܪܘܚ . ܥܪܘܩ ܡܢ ܡ̇ܢ ܚܕ ܗܘ ܦܓܪ . ܐܡ̣ܝܪ ܓܝܪ ܕܢܗܘܘܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܚܕ ܒܣܪ .
Chrys:ComJohn1 ܠܡ ܓܝܪ ܕܒܡܫܝܚܐ ܗܘ ܒܪܝܬܐ ܗܘ ܚܕܬܐ . ܐܝ̇ܕܐ ܒܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝ ܡܝܬܪܝܢ̈ . ܠܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܥܠܢ . ܒܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܒܪܢ .
PhiloxMab:TenMem X ܕܡܥܒܪ ܡܢ ܐܕܢܗ ܕܝܢܐ . ܠܝܬ ܒ ܚܝܠܐ ܕܐܩܥܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܙ̇ܕܩ ܡ̇ܢ ܥܒܝܕܐ̈ ܢܚܘܬ ܗܘܐ ܀ 51ܕܝܠܗ . ܐܠܗܐ ܒܚܢܢܗ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ .
Ath:Treatises ܕܝܢ ܐܚܪܝܢ XX1X1ܐ̇ܡܕ ܡܐܢܝ . ܠܘ X ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐ̇ܡܪ ܡ̇ܢ ܕܫܡܝܐ ܐ̇ܡܪ ܠܦܓܪܐ . ܘܒܚܙܘܐܐܢܫܝܐ ܒܠܚܘܕ ܘܠܘ ܒܫܪܪܐ .
JnEph:ActsEastSaints ¹ܐܛ̣ܥܝ ܒܝ . ܡ̇ܢܐ ܐ̇ܥܒܪ . ܐܝܟܢܐ ܐ . ܒܟܐ ܠܢܦܫܝ . ܘܝ ܠܝ ܡ̇ܢ ܥܠ ܢܦܫܝ . ܘܡܬ̇ܚܫܒ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܕܡܢܐ ܓܕܫܢܝ .
BarEbr:CandSanc ܝ . ܝܥܬܐ ܗܝ ܠܢ . ܟܝܢܗ ܕܝܢ ܘܠܐ ܣܟ . ܘܕܐܝܬܘܬܗ ܠܘ ܟܝܢܗ ܗܝ ܡ̇ܢ ܗܘ ܠܢ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܬܗ .
Ath:Treatises ܗܘ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥ ܕܒܒܪܢܫܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܪܘܚܗ X ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܕܒܗ . ܡ̇ܢ ܒܪܘܚܗ . ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܟܘܠ ܡܕܡ ܒ̇ܨܐ . ܐܦ ܥܡܝܩܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ .
Ath:Treatises ܗܘ ܢܚ̇ܘܝܢ ܛ̇ܒܬܐ̈ . ⁷ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡ̇ܢ . XX ܘܐܡܬܝ ܬܘܒ ܕܐ̇ܡܪ ܕܘܝܪ . . ܕܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܡܪܝܢ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܩܝܡܝܢ Xܢܬܘܢ ܘܡܬܒܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪܘܡܐ ܕܠܥܠ : ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܒܫܡܐ ܓܠܝܐ : ܘܚܘܝܘ ܐܢܘܢ ܕܡܦܣܝܢ ܒܗ X⁸ܒܗ̇ܘ ܕܐܣܬܠܩ .
IšoMerv:ComOT ¹ܘܕܫܪܟܐ ܡܢ ܡܩܒܝܐ . ²̈ [16]ܗ̇ܝ ܕܬܡܢ ܒܪܐ . ܗܢܘ . ܟܐܦܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܇ ܕܐܝܟܢ X ܫܩܠܘ ܠܢܚܠܐ ܕܐܪܢܘܢ .
SevAnt:LuqJul ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܡܪ . ܐܡܪ ⁴ܐܢܬ ܕܫܟܝܚܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܕܙ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܬܡܠܠ . ܢܬܐܡܪ ܠܘܬ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟ .
Elia:epLeonḤar ܕܐܝܬ ܠܗ ܗܟܝܠ ܐܕܢܐ̈ ܕܫܡܥܢ ܦܪܘܫܐܝܬ ܢܫܡ̣ܥ ܗܠܝܢ . ܟܕ ܡ̇ܢ ܕܒܡܚܫܒܬܐ ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܩܘܒܠܝܐ ܠܦܘܠܓܐ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ .
JacSer:memLuqJews ܠܐ ܙ̇ܟܐ ܠܐܝܢܐ ܕܢܦܝܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ XXX ¹ ܐܘ ܡ̇ܢ ܣ̇ܒܪ ܡܐ ܡ̇ܢ ܡܬܚܫܒܐ ܠܝ ܆ ܕܗ̣ܝ ܡܢ ܢܦܫܗ̇ ܚܝܒܐ ܟܠ ܝܘܡ ܕܓܠܘܬܐ .
Shub:BookGifts ܒܡ̇ܢ ܚܠܦܬ ܪܫܐ . ܘܝ ܡܢ ܒܗܬܬܐ ܕܡܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠ ܚܛܝܐ̈ ܒܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܟܢܘܫܬܐ ܕܨܠܒܬܗ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ . ܐܝܟܐ ܐܝܬ ܝܗܘܕܐ ܕܘܝܐ .
Sahd:BookPerf ܝ XX ܝX ܕܝܢ ܥ̣ܒܕܢ ܒܢܝ̈ ܪܐܙܐ ܕܡܠܝܝ̈ ܚܘ̣ܒܐ . ܕܐܦ ܩܕܡ ܡ̇ܢ ܡܢ ܫܠܝܐ ܒܗ̇ܝ ܕܡܬܝܩܐ ܒܗ̣ ܡܪܕܐ ܘܡܠܐ ܒܘܣܡܐ ܕܚܠܝܘܬܗ .
Ath:Treatises ܓܝܪ ܫ̇ܡܥ ܕܠܐ ܒܪܝܐ ܗܘ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ . ܘܗ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܡܬܬܟܠ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܘܬܬܥܡܛ ܬܘܒ ܐܦ ܗ̣ܝ ܡܘܗܒܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ .
PhiloxMab:TenMem ܐܚܬܗ ܒܩܛܝܪܐ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܛܝܒܘܬܗ ܆ ܢܚ̣ܬ ܟܝܠ ܡ̇ܢ ܠܡܪܝ ܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ . ܚܪܢܐ ܐܟܪܙ ܥܠ ܐܠܗܘܬܗ ܀ XX ܕܝܠܗ .
Ath:HomEpist ܗܘ ܩܡ ܒܩܘܝܡܗ ܘܚ̣ܙܐ ܡܠܬܗX . ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ . ܘܐܠܘ ܩܡܘ ܡ̇ܢ ܒܡܦܩܢܐ . ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܒܝܕ ܐܪܡܝܐ ܕܝܢ .
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܒܡܘܬܐ ܡܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܕܝܢ ܒܚܒܠܐ . ܡ̇ܢ ܡܫܡܠܝܐ ܗ̣ܘܐ . ܠܐ ܡܫܡܠܝܐ ܐܫܬܟܚ </page><page> ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܦܠ .
DidascApost ܕܝܢ ܕܢܣܝܒܪ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܗ̣ܘ ܢܐܚܐ XX . ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܡ̇ܢ . ܘܡܛܠ 10ܣܓܝܐܘܬ ܥ̣̇ܘܠܐ X⁴ܢܦܘܓ ܚܘܒܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ .
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܢܣ̣ܦܩ ⁰⁴ܢܣ̣ܦܩ . ܐܘܕܥ ܕܝܢ Xܗܢܐ ܩܕܝܫܐXX : ⁶ܕܐܢ ܡ̇ܢ [ܫܘܠܗܒܐ ܕܪܓܬܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ⁰³ܚܫܗ ܕܩܪܒܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܥܒ̇ܕ ܗܠܝܢ̣ ܢܦܫܗ ܡܬܥܒܕܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܪܘܚܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̣ ܐܬܪܐ ܗܘ̇ܐ XX ܏ܘܡܥܝܩ ܠܡܚܫܒܬܐ ܕܩܪܝܒܗ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܛܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܫܒܝܠ ܙܐܦܐ ܕܡܠܬ ܒܛܢܐXXXܢ : ܬܘ ܒܠܘܝܬܢ ܡ̇ܢ ܛܒܥܐ : ܐܘ ܬܘXXܢ ܝܠܦܘ ܘܦܘܫܘ ܡ̣ܢ ܚܘܬܪܐ ܕܪܥܝܢܝܟܘܢ̈ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܡܠܠ ܐܝܟ ܗܢ ܥܘܠܐ : ܡ̇ܢ ܐܡܪܚ ܐܝܟ ܛܥܝܐẌ : ⁸ ܕܚܝܠܐ ܡܚܝܠ ܡ̇ܢ : ܠܐ ܬ̣̇ܣܢܩܝܘܗܝX ⁸ܠܝܚܝܕܐ : ⁸⁴ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܬܘܩܢܗ .
Ath:ExposPs ܐܝܬܘ ܗܢܐ ܡ̇ܠܟܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ . ܡܪܝܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ . ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ . ܘܐܬܬܪ ܬܪܥܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡ . ܘܢܥܘܠ ܡ̇ܠܟܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ̣ ܚܬܢܐ ܗܘ . ܪܚܡ̇ܗ ¹⁵ܕܝܢ ܕܚܬܢܐ ܗ̇ܘ ܕܩܐܡ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܠܐ ܐ̇ܝܬܝ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܠܐ ܕܡܫܕܪ ܐܢܐ ܩܕܡ ܗ̇ܘ .
SevAnt:LuqJul ܕܐܡ̇ܪ ܐܘ ܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܣ̣ܒܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ ܡ̇ܢ ܡܦܩ ܐܢܬ ܠܗ ܀ ¹³ ]ܟܘ [ܚܪܡܐ : ܕܬܠܬܐ : ܕܝܘܠܝܢܐ : ܗܓܓܝܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܐ ܠܗ ܠܒܣܪܐ ܐܢܫܝܐ ܢܕܝܕܐ ܐܘ ܛܡܐܐ ܒܟܝܢܐ . ܘܕ ܡ̇ܢ ܘܝܕܠܝܐ ܣܐܡ </page><page> ]ܟܙ [ܚܡܪܐ : ܕܐܪܒܥܐ̈ : ܕܝܘܠܝܢܐ : ܗܓܓܝܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܡܘܕ ܕܠܒܣܪܐ ܕܝܠܢ ܗ̇ܘ ܕܢܦܠ ܬܚܝܬ ܚܛܝܐ ܘܚܒܠܐ . ܡܛܠ ܡ̇ܢ [ܠܡܥܕܪܘܬܗ ܀ ¹0 X ܟܛ X ܚܪܡܐ : ܕܫܬܐ : ܕܝܘܠܝܢܐ : ܗܓܓܝܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܡܡܪܚ ܕܡܢXXXXXXXXXXXX ⁰ܝܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡ̇ܢ ܐܡ]ܝܢdddddd ¹²[ [ܚܪܡܐ : ܕܬܡܢܝܐ ܕܝܘܠܝܢܐ : ܗܓܓܝܐ .
Chrys:ComJohn1 ܩܕܡܝ̣ ܗܘ̣ ܗܘ̇ ܐܨ ܛܥܪ ܒܗܠܝܢ ܕܠܝ ܥܒܕܬܘܢ . ܠܡܘܫܐ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܝܠܝ ܡܫXܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܐܡܪ̇ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ .
PhiloxMab:TenMem ܝܕܝܥܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . XX X X85 ܒܥܘܬܐ ܠܡ X ⁴ܘܬܟܫܦܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܠܒܫܗ ܠܒܣܪܐ XܝXX 90 Xܘܐܦ ܟܕ ܒܣܪܐ ܠܡ ܠܒܝܫ ܗܘܐ .
Hom6thCent ܕܝܢ ܐܬܩܪܝ ܠܫܪܘܬܐ ܠܘ ܟܠ ܐܢܫ ܝܕܥ ܗܘܐ . ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܡܬܩܪܝܢ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܛܒܗ̇ ܕܫܪܘܬܐ ܗܕܐ ܡܬܡܠܠ ܗܘܐ .
SevAnt:LuqJul XXXX⁸ ܓܝܪ ܢܚܫܘܒ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܓܝܕܐ ܛܒ : ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘܐ ܘܡܐܣܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܝܫܐ ܡܬܚܣܢܝܢ ܗܘܘ .
Sahd:memSolitar ܕܡ̇ܙܢܐ ܕܝܢ ܒܦܓܪܗ ܗܘ ܚ̇ܛܐ . [25]ܐܠܐ ܟܒܪܐ̇ܡܪܐܢܬ ܆ ܡ̇ܢ . ܟܠ ܚܛܝ̣ܬܐ ܓܝܪ ܐ̇ܡܪ ܕܢܥܒܕ ܒܪܢܫܐ̣ ܠܒܪ ܡܢ ܦܓܪܗ ܗܝ .
SynOr ܝ̇ܗܒ ܠܝ ܓܦܐ̈ ܩܠܝܠܐ̈ ܐܝܟ ܕܝܘܢܐ ܫܒܪܬܐ ܘܬܡܝܡܬܐ : ܡ̇ܢ ܗܝ̇ ܩܕܝܫܬܐ ܐܡܠܝܐ ܗܘܬ ܥܘܠܐ ܘܪܫܘܥܐ ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܝܢ ܫܩܠܢܝ ܘܠܐ ܡܝܬ سقمونيّا ܀ </lemma><lemma> ܣܩܡܘܪܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܨ ܡ̇ܢ ܀ </lemma><lemma> ܣܩܡܘܢܝܪܝܢ ܒܨ ܥ ܣܩܡܘܢܝܐ ܫܡܗ ܕܝܢ ܡܬܦܫܩ ܗܟܢܐ .
IsaacNin:memColl ܕܡܫܬܒܗܪ ܠܡ ܇ ܒܡܪܝܐ ܢܫܬܒܗܪX . ܬܡܝܗ ܗܘ ܫܘܒܗܪܐ ܗܢܐ ܇ ܡ̇ܢ ܇ ܘܢܬܡܠܐ ܚܕܘܬܐ . ܘܢܬܬܪܝܡ ܠܒܢ ܒܐܠܗܐ ܡܐ ܕܝܕܥܢ ܗܠܝܢ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܩܪܐ ܠܕܪܐ̈ 15ܡܢ ܪܫܝܬܐ . ܘܗܢܘX ⁹ܕܐܩܝܡ ܟܠ ܡܕܡ ܒܛܟܣܗ ܡ̇ܢ . ܘܪܩ̣ܥ ܐܪܥܐ ܘܟܠ ܕܒܗ̇ . ܘܡܢ̣ܘ ܠܡ ܥܬܕ ܘܥܒܕ ܗܠܝܢ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܨܚܐ ܕܢܐܒܕ ܠܡܐܠܗܐ ܦܠܢ ܇ ܥܠ ܕܣܡ ܫܡܐܠܗܐ ܇ ܘܨܚܝܗ ܒܝܕ ܡ̇ܢ . ܝX X1X܏]ܓܒܪ ܠܡ ܟܕ ܢܨܚܐ ܠܐܠܗܗ ܆ ܢܩܒܠ ܚܛܗܗ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܚܘܝ ܠܢ ܒܣܪܐ ܒܥܝܢܝܢ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܟܬܢܐ- ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܗܢܐ̈ . 4]ܝ [X1ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡ̇ܢ ܠܡ ܐܘ ܟܠܢX ܒܣܪܐ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܝ̇ܗܒ ܢܦܫܗ ܠܦܘܪܓܝܐ ܘܠܫܥܬܐ ܕܣܪܝܩܬܐ̈ ܆ ܚܟܡܬܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ . [25 ( 24 ) ]ܘܕܠܐ ܡܦܪܩ ܣܪܝܩܬܐ̈ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComPs ܐ̇ܡܪܢܐ ܥܠ ܡܦܩܬܐ X ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܕܗܐ ܗ̣ܘ ܫܘܪܝܗ ܕܓܢܣܢ ܡ̇ܢ ܆ ܠܒܒܠܝܐ ܩ̇ܪܐ . [6]ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܡܥܝܗ̇̈ ܕܐܡܝ . ܗܢܘ .
ComGenExod ܕܡܒܪܟ ܗܘܐ ܠܚܒܪܗ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ . ܕܬܗܘܐ ܐܝܟ ܢܡܪܘܕ ܓܢܒܪܐ ܡ̇ܢ ܡܓܕܠܐ . ܘܐܚܕܗ̇ ܩܕܡܝܬ ܠܒܒܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܡ ܡܬܐܡܕ̇ ܗܢܘ .
ComGenExod ܓܝܪ ܐܠܨܐ ܗܘܬ· ܕܗܐ ܐܡܝܪܐ ܠܗ 5 ܒܪܝܫܗ ܕܟܬܒܐ . ܪܘܒܝܠ ܡ̇ܢ ܘܐܝܠܝܢ ܡܢ ܡܘܫܐ . ܟܕ ܠܘ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܪܡܐ ܠܗ ܠܡܚܫܒ ܗܪܟܐ .
JacSer:turgFestHom ¹¹ܡܬܬܒܥܐ ܚܘܐ X ܢܬܩܪܐ ܐܫܛܪܗ̇ X . ܒܬܘܠܬܐ ܚܒܬ ܒܪ X XX ܡ̇ܢ ܐܫܟܚܘ ܕܢܩܘܡܘܢ ܩܕܡܝܗ ܐܢܘܫ ܘܢܘܚ ܘܡܠܟܝܙܕܩ ܘܐܒܪܗܡ .
JnRufus:Pleroph ܕܡܣܒܪ ܠܟܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܐ . ܕܣܒܪܬܟܘܢ ܢܗܘܐ ܚܪܡ . ܘܬܘܒ ܐܦܢ ܡ̇ܢ Xܕܢܬܬܚܪܡܘܢ ܡܢX ܩܢܘܢܐ ܐܚܪܢܐ </page><page> ܫܠܝܚܝܐ ܡ̇ܦܩܕ ܘܐܡ̇ܪ .