simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐܠܗ . ܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܫܡܗܐ̈ ܕܝܠܢ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܝܬ̈ ܆ ܓܫ̇ܦ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ⁹⁷ܕܚܠ̈ ܕܚܠܬܐ : ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܕܚܠܬܐ . 2X3ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܬܩܪܐ
JnRufus:Pleroph ܕܐܢܐ ܐܣܒܪ ܕܐܬܚܨܝܬ ܠܗ̇ ܥܝܢܝ ܘܢܦܠܬ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܝܢ ܠܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܥܝܢܐ ܕܝܠܝ . ܘܟܐܒܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܪܝܪܐ ܥܒܕ ܠܝ . ܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܕܗܕܐ ܐ̇ܡܪ : ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܡܠ̣ܝܬ ܪܘܚܐ ܘܐܬܢܦ̣ܚܬ ܡ̇ܢ ܆ ܐܘ ܥܬܝܪܐ ܘܡ̇ܬܦܢܩܢܐ ܠܗ̇ ܢܥܘܠ . [49]ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܐܘ
SynWestSyr ܕܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܬܦܩܕܢ̈ ܐܝܟ ܕܠܣܒܪܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ . ܬܗܘܐ ܕܝܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܩܕܡܝܬ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܨܪܐ 12ܗܘ̣ܐ : ܠܩܒܪܐ̈ ܕܝܢ ܦ̇ܬܚ ܗܘ̣ܐ : ܘܠܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܐ : ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܠܓܘܢܐ 11ܕܕܡܐ ܡܗܦܟ ܗܘ̣ܐ : ܘܠܫܘܥܐ
SevAnt:CathHom ܬ . ܪܕܐ ܘ ܠܦܝܘܘܝ ܡܣ̇ܪܩܘܬܐ . ܠܘܩܕܡ ܕܝܢ ܆ ܡܛܠ ܦܘ ܪܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܬXܟܢ̈ ܠܓܒܝܢܗ ܪܡܐ . ܠܥܠܘܒܐ ܕܝܢ ܆ ܕXܘ ܡܚܕܐ ܒܚܕܐ ܙܒܢ
SevAnt:LuqGramm 3ܗ̇ܘ ܝ ܕܢܣ̣ܒ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢܣܒ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗ̇ܘ ܕܢܣ̣ܒ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ ܀ ܘXܘܟ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ̇ܘ ܕܐܬܢ̣ܣܒ ܇
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܦܘܡܗ ܐܡ̣ܪ : ܐܬܝܗܒ ܠܝ ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ : 2 , ܡ̇ܢ ܕܐܣܝܡ ܒܥܠXܒܒܝܟ̈ ܟܘܒܫܐ Xܪܓܠܝܟ : 2 , 78ܘܗܘ̈
Tim1:Epist ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܐܘܣܝܐ : ܩܢܘܡܗ ܕܝܢ ܕܐܒܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܠܐܒܐ ܡܠܬܐ ³⁶⁵ܒܩܢܘܡܐ . 4 , 7ܘܐܝܟܢܐ ܕܕܡܘܬܗ
Tim1:Epist ܩܛܠܗ ܠܗܒܝܠ ܐܚܘܗܝ ܃ ܒܩܛܠܗ ܡ̇ܢ ܕܗܒܝܠ ܫܢܝܬ̤ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܣܘܥܪܢܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܓܢܝ̣ܚܐ ܘܕܚܝܠܐ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܕܝܢ ܕܩ̇ܐܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܦܢ ܢܐܠܦ ܕܐܝܟܝܢ ܐܗ̇ܦܘܟ ¹²ܛܘܪܐ ¹³ܐܘ ܐܥܩܘܪ- ܡ̇ܢ ܘܢܐ ܛܪܢܐ ܕܠܐ ܡܬ . ܥܩܪ ܆ ܠܐ ܬܘܒX ¹ܡ̇ܬܬܘܐ ܘܘܐ ܇ ܢܝܟ
Ath:ExposPs ܓܢܒܪܘܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܫܡܝܥܬܐ̈ ܢܥܒܕ ܟܠܗܝܢ ܬܫܒܚܬ̈ ܡ̇ܢ . . ܗܠܠܘܝܐ . ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ . ܕܒܣܝܡ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܛܝܒܘܬܗ .
Tim1:Epist ܗ̇ܝ 6ܕܐܠܗܐ ܚܫܘܫܐ : ܠܘ ܥܠ ܒܪܢܫܗ ܡ̇ܢ 7ܕܒܟܝܢܐ ܕܡܪܢ : ܡ̇ܢ ܒܝܬܝܪܘܬ ܡܠܬܐ 5ܘܒܬܢܝܐ . 6 , 43ܒܬܪ ܟܢ ܕܝܢ ܆ ܕܐܢ ܗ̣ܘ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܐܝܟܝܐ ܕܐܡ̇ܪܬ ܆ ܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . X ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܡ̇ܢ ܕܡܣܐܬܐ . ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܬܘܒ̣ ܗܟܢܐ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܀ ܗܘ̣ܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܒܢ ܥܒ̣ܕ ܒܕܡܘܬ ܥܝܢܐ ܇ ܕܡܫܟܚ ܠܡܣܬ̇ܟܠܘ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ : ܚܢܢ ܠܢ ܥ̇ܒܕܝܢ ܚܢܢ ܣܡܝܘܬܐ ܆ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ ܇ ܠܗܘܢܐ
Cyr:ComLuke ܗ̇ܢܘܢ ܝX ܕܒܐܘܪܚܬܐ̣̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܥܠ ܫܘܥܐ̈ ܟܕ ܫܘܚܘ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܘܒܐܪܥܐ ܛܒܬܐ̣ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܦܪܝܢܝܬܐ ܂ ܐܠܐ ܐܬܚܛܦܘ
SevAnt:madHym ܡܪܝ ܒܝܕ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܠܐܝܢܐ ܕܡ̇ܚܝܐ ܥܠ ܦܟܐ ܕ ܝܝܝܐ ܡ̇ܢ ܀ ܩܥ - ܘ - ܘ - ܝܥܩ ܝܝܝ ܝ : ܝܪ . ·ܝܝ X ܝ· ܝ · ܝܥ . ܐܢܬ
Tim1:Epist ܥܡܗܘܢ ܒܕܡܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܃ ܠܐ ܕܝܢ ܟܝܬ ܫ̇ܘܐ ܥܡܗܘܢ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܐ ܃ ܚܕ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܫ ܃ ܐܠܐ ܠܘ ܟܠܢܫ ܗܘ̣ܐ ܃ ܘܫ̇ܘܐ
Tim1:Epist ܡܬܪܓܫܢܐ̈ ܒܝܕ ܪܓܫܐ̈ ܗܟܢܐ ܡܕܪܟ ܗ̇ܘܢܐ ܂ ܠܟܝܢܐ̈ ܕܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܝܕ ܗ̇ܢܝܢ̈ ܝܚܝܕܝܬܐ̈ ܠܗ̇ܢܝܢ ܕܓܘܐ ܂ ܐܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ
Cyr:ComLuke ܡܫܝܚܐ ܂ ܢܩ̇ܦ ܗܘܐ ܕܝ̣ܢ ܘܐܦ ܠܗ ܠܒܝܬܗ ܡܣ̣ܪܗܒ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܗܕܐ̇ ܂ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܒܩܢܕܝܢܘ̈ ܐܚܪܝܐ̈ ܂ ܘܐܬܪܟܢ