simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi 34ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ : ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܘܪܘܚܐ : 35ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ : ܕܫܡܐ ܕܥܒܕܘܬܐ- 33ܢܩܪܒ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܥܒܕܐ
BarEbr:CandSanc ܒܪܐ ܩ̣ܪܬ̇ . ܠܝ̇ . ܠܘܕܗ̇ ܕܝܢX ܐܘܟܝܬ ܠܗܘܢܐ ܐܠܨܝ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗܘܢܐ ܡܥܕܐ ܕܬܬܝܠܕܝX ܦܐܝܘܬ ܙ̇ܕܩܐܝܬ ܠܡ-ܠܬܐ
IšoMerv:ComOT ¹ܘܕܫܪܟܐ ܡܢ ܡܩܒܝܐ . ²̈ [16]ܗ̇ܝ ܕܬܡܢ ܒܪܐ . ܗܢܘ . ܟܐܦܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܇ ܕܐܝܟܢ X ܫܩܠܘ ܠܢܚܠܐ ܕܐܪܢܘܢ .
SevAnt:LuqGramm ܕXܝܕ ܗ̇ܘ ܠܐ ܚܫ̇ܘܫܐ ܐܬ̇ ܒܠܘ ܗ̣ܢ̇ܘܢ ܚܫܐ̈ ܘܐܬܠܚܝܘ ܆ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܂ XXܢܠܩ ܘܡܘܒܕ ܠܗܘܢ ܂ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܐܝܟ ܐܡܪܐ̣ ܂ ܙ̇ܟܐ ܕܝܢ ܠܡܚܒܠܢܐ̇ ܂ ܘܒܕܡܐ ܕܝܠܗ ܡ̇ܒܛܠ ܡ̇ܢ ܒܣܓܝܐܘܬ ܙܢܝܐ̈ ܥܡܢܘܐܝܠ ܂ ܚܙܝܬܝܗܝ ܬܡܢ ܕܡܬܢܟܣ
Ath:HomEpist ܒܪ ܐܘܣܝܐ ²⁰ ܕܐܒܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܘ ܐܒܗܬܐ̈ . ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܬܐ . ܚܕܐ ܕܝܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܚܕܐ ܪܝܫܢܘܬܐ . ܘܒܪܐ
BarBahl:SyrLex ܘܫܒܘܩܘ̈ ܕ̇ܡܝܢ ܠܕܫܘܢܝܐ ܘܗܒܒܘ̈ ܠܕܟܪܒܐ ܘܦܐܪܗ ܡ̇ܢ زعم ܀ ܐܢܐܓܘܪܘܣ ܐܢܐܓܘܪܘܢ ܬܐܡܢܘܣ ܐܝܬܘ ܕܛܪܦܘ̈
IšoMerv:ComOT ܕܗ̣ܘ ܒܪ ܓܘܪܐ̈ ܇ ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܓܝܪܬܐ . ܗܕ ܗܝ ܕܐܡܪܬ ܒܬܫܒܥ ܇ ܡ̇ܢ ܢܨܛܚܐ ܙܕܝܩܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܇ ܘܢܣܬܠܐ ܐܦ ܫܠܝܡܘ ܘܐܡܗ ܇ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܦܓܪ ܆ ܐܘܪܫܠܡܝܐ ܕܝܢ ܒܫܦܝܪܘܬ ܛܘܗܡܐ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܬܪܗ ܚܝܐ̈ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܡܬܥܢܘܝܢ ܂ ܟܕ ܡܨܪܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܡܫܬܘܕܥ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܚܕܝܘܬܐ ܓܝܪ ܕܬܪܝܢ̈ ܐܘ ܡ̇ܢ ܠܡܡܠܠ ܐܠܗܐܝܬ ܟܬܝܒܢ̈ ܢܝܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܚܘܐ ܆ ܕܕܬܪܝܢ̈
IšoMerv:ComOT ܕܢܪܡܘܙ XX ܥܠ ܥܣܪܐ ܪܓܫܐ̈ ܇ ܚܡܫܐ ܕܠܒܪ ܘܚܡܫܐ ܕܠܓܘ . ܡ̇ܢ ܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܇ ܘܒܐܪܒܥܣܪܐ ܡܬܢܟܣ ܗܘܐ . ܒܥܣܪܬܐ ܆ ܚܕܐ
JnRufus:Pleroph ܕܐܢܐ ܐܣܒܪ ܕܐܬܚܨܝܬ ܠܗ̇ ܥܝܢܝ ܘܢܦܠܬ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܝܢ ܠܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܥܝܢܐ ܕܝܠܝ . ܘܟܐܒܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܪܝܪܐ ܥܒܕ ܠܝ . ܐܝܟ
Ath:ExposPs ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܕܢܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ . ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܫܡܗ ܪܒܐ . ܡܛܠ ܕܕܚܝܠܐ ܘܩܕܝܫܐܐܝܬܘܗܝ . ܘܕܚܝܠܐ
SevAnt:CathHom ܥܬܝܕ ܕܢܙ̣ܕܟܐ ܒܐܢܢܩܣ̈ ܕܟܝܢܐ ܇ ܒܟܦ̣ܢܐ ܘܒܨ̣ܗܝܐ ܇ ܡ̇ܢ ܕܬܪܥܝܬܗ ܇ ܘܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܡ̇ܘܕܐ ܗܘܐ ܇ ܕܐܝܟ ܒܪܢܫܐ
SevAnt:LuqJul ܕܬܪܝܢ̈ ܦܪܨܘܦܝܢ̈ ܐܡܪܐܘ ܬܪܝܢ̈ ܩܢܘ̈ ܢܗܘܐ ܡܚܪܡ ܀ ܡ̇ܢ ܐܘܣܝܣܐܘ̈ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܠܝܬܐܐܘ̈ ܬܪܬ̈ ܡܥܒܕܢܘܬܐ . ܐܝܟ̈
Tim1:Epist ܕܐܢܐ ܠܘܬ ܦܪܘܩܐ |X219b|ܚ̇ܙܐ |T107b|ܐܢܐ ܆ ܣܒ̇ܪ |ܩ ܡ̇ܢ ܩܒܘܪܬܐ ܕܪܒܐ ܒܣܝܠܝܘܣ 15 . ³²ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ̣ ܗܟܢܐ . ܗ̇ܘ
BarKoni:Schol ܡܢܗܘܢ ܡܫܚܐ ܕܒܩܪܢܐ ܪܫ̇ܡ ܗܘܐ ܂ 2ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪܘ ܕܡܝܐ̈ ܝ ܠܫܝܓܬܐ ܕܡܐܢܐ̈ ܦܩܕܗ̇ ܂ ܘܒܟܠܚܕ ܚܕ
SevAnt:LuqGramm ܩܬܪܣܝܣ ܕܝܠܗ̣ ܘܗܪܛܝܩܐ ܚܘܝܘܝܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܠܗܘܬܗ ܡ̇ܢ ܐ̣ܝܬܘܗܝ ܆ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܝܕܝܢ ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܆ ܥܒ̣ܕܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܫܐܠܝܢ ܂ ܂ ܘܟܕ ܥܩܒܘ ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܓܕܐ̣̈ ܂ ܐܫܟܚܘ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܚܕܝ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ̣ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܕܢܬ̇ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܦ̣ܩܬ̇ ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܬܘܒ̣ ܦܣ̣ܩܬ̇ ܂ ܘܗܠܝܢ̣ ܟܕ ܥܘܗܕܢܐ ܡ̇ܢ ܆ ܢܟ̣ܪܝܬ̇ ܗ̣ܝ ܠܗ̇ ܂ ܘܠܗܝ̇ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܙܒܢ