simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐXܟ ܥܒ̣ܕܐ̈ ܡ̣ܢ ¹³¹ܥܒ̣ܕܐ̈ ܐܝܬܝ ܬܚܘܝܬܐ ܘܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡ̇ܢ ܐܟܚܕ ܘܚܠܦ ܢܦܫܗ . 2 , 40ܐܠܐ ܚܠܦ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
Tim1:Epist ܐܝܟ ܥܒܕܐ̈ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܝܬܝ ܬܚܘܝܬܐ ܘܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܂ ܠܐ ܡ̇ܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܐܟܚܕ ܘܚܠܦ ܢܦܫܗ ܂ ܐܠܐ ܚܠܦ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
Tim1:Epist ܓܝܪ ܗܘ̇ܝܢ . ܚܕ ܕܝܢ 29ܒܠܚܘܕ ܫܟܝܚ ܠܢ . 47 , 34ܘܡܐܡܪܐ̈ ܡ̇ܢ 27ܡܐܡܪܐ̈ ܕܥܠ ܢܦܫܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܪܒܐ 28ܡܪ ܝ ܐܒܐ . ܬܠܬܐ
Tim1:Epist ܐܠܦܝܢ̈ ܕܪܒܢ ܓܒܪ ܠ ܂ ܬܠܬܐ ܕܝܢ ܕܥܘܢ ܂ ܐܪܒܥܐ ܕܝܢ ܕܐܢܫ ܡ̇ܢ ܐ·ܬܝܢܝܗܝ ܂ ܘܝܗ̣ܒܢܢ ܠܗ ܙܘܙܐ̈ ܥܣܪܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܬܠܬܐ
Tim1:Epist ܒܡܦܪ ܓܘܬܐ ܕܙܠܝܩܘܗܝ̈ 11ܕܫܡܫܐ : ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܫܡܝܢܐ 9ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܒܨ ܡܚܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܡܗܕܪ : 10ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ
Tim1:Epist ܨܒܝܢܝܢ̈ . ܘܠܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܠܝܘܬܐ̈ ܐܘ ²⁵¹ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ . ܘܠܡܪܘܬܐ ܘܠܒܪܘܬܐ ܘܠܡܠܟܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ . 3 , 1ܘܠܘ ܬܪܝܢ
Tim1:Epist ܨܒܝܢܐ̈ ܃ ܚܕ ܕܝܢ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܨܒܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܝ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ ܘܢܫܬܪܪ ܂ ܠܘ ܬܪܝܢ
Tim1:Epist ܨܒܝܢܝܢ̈ ܃ ܚܕ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܃ ܘܕܠܗ ܘܕܐܒܘܗܝ ܡܠܦ ܂ ܡ̇ܢ ܕܫܕܪܢܝ ܃ ܘܠܘ ܨܒܝܢܝ ܕܝܠܝ ܐܠܐ ܨܒܝܢܟ ܢܗܘܐ ܃ ܠܘ ܬܪܝܢ
Tim1:Epist ܨܒܝܢܐ̈ : ܚܕ ܕܝܢ ܘܗܘ̈ ܟܕ ܗܘ̈ ܡܠܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ . ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܝܠܝ : ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ̈ ܘܢܫܬܪܪ . ܠܘ ܬܪܝܢ̈
Tim1:Epist ܨܒܝܢܝܢ̈ ܆ ܚܕ ܕܝܢ |X202|ܝܬܝܪܐܝܬ : ܘܕܝܠܗ ܘܕܐܒܘܗܝ ܡ̇ܢ ܇ ܘܠܘXX ²ܨܒܝܢܝ ܕܝܠܝ ܐܠܐ ܨܒܝܢܟ²X¹ ܢܗܘܐ : ܠܘ ܬܪܝܢ̈
Tim1:Epist ܨܒܝܢܝܢ̈ : ܚܕ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܠܦ ܠܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ³¹⁵ܥܡ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ³¹³ܕܠܘ ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܝ ܐܠܐ ܕܝܠܟ ³¹⁴ܢܗܘܐ : ܠܘ ܬܪܝܢ̈
Tim1:Epist ܒܪܐ ܃ ܒܗ̇ܘ ܡܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܒܩܕܘܫ ܩܘܕܫܐ̈ ܡܣܬܪ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܃ ܟܠܗ̇ ܕܝܢ ܪܓܬܐ ܘܝܐܝܒܘܬ ܐ ܠܘ ܒܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ
Tim1:Epist ܘܡܪܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܗ̣ܝ ܒܟܝܢܐ : ܡܠܬܐ ܕܝܢ |X189b|ܒܣܪܐ ܡ̇ܢ . 1 , 7ܬܘܒ ܕܝܢ ܆ ܐܢܗܘ̈ |XX0|ܕܪܒܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ
Tim1:Epist ܘܡܪܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܗ̣ܝ ܒܟܝܢܐ ܃ ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܒܣܪܐ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܚܘܕܬܐ ܕܟܠ ܂ ܬܘܒ ܕ ܢ ܃ ܐܢܗ̣ܘ ܕܪܒܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ
Tim1:Epist ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ̣ 31ܗܟܢܐ ܡܬܚܘܐ ܝܬܝܪܐ : ܦܘܫܟܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡܫ . ܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܦܘܫܟܐ 30ܕܐܬܝܗܒ . 3 , 29ܘܡ̣ܢ ܬܫܒܘܚܬܗ
Tim1:Epist ܠܥܘܬܪܟ ܘܠܡܠܝܘܬܟ ܪܘܚܢܝܬܐ ܃ ܬܐܙܠ ܕܝܢ ܬܣܬܚܦ ܘܬܩܘܡ ܡ̇ܢ ܥܬܝܪܐ ܘܡܠܝܐ ܐܝܬ ܟ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܨܪܝܟܐ ܘܡܣܟܢܐ ܃ ܬܫܒܘܩ
Tim1:Epist ܝܪܚܝܢ̈ ܒܟܪܣܐ ܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܃ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܬܚܪܪ ܆ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܘܟܡܐ̣ ܂ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܬܚܪܪ ܂ ܐܪܐ ܕܠܡܐ ܬܫܥܐ
Tim1:Epist ܝܪܚܝܢ̈ ܒܟܪܣܐ ⁴⁵⁴ܥܒ̣ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ : ܒܬܪܟܢ ܡ̇ܢ ܡܫܐܠܝܢܢ : XX Xܝܫܐܠܝܢ ܚܢ X ܬܘܒ ܐܬܚܪܪ . ܐܪܐ ܕܠܡܐ ܬܫܥܐ
Tim1:Epist ܒܫܡܐ ܕܟܝܢܗ̇ : ܫܒܠܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܫܡܐ ܕܩܢܘܡܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܐܬܬ̈ ܠܫܘܡܠܝܐ ܡܝܬܪܐ ܕܡܘܥܝܬܐ : ܠܐ ܗܘ̣ܐ ⁴X⁶ܦܪܕܬܐ
Tim1:Epist ܪܘܚܐ ⁴⁵ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܐܝܬ ܠܗ ܢܦܘܩܐ |ܩ |X 168ܡܬܘܡܝܐܝܬ . ܡ̇ܢ ܗ̣ܝ ⁴²ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̣ ܐܦ ⁴³ܡܠܝܠܐ . X 2 , 7ܐܝܟX ⁴⁴ܚܝܐ