simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ⁷² ddX²ܐܝXܝ ܕܢܫܬܘܘܢ X ¹¹ܘ XXX ¹⁰ܘܝܪܬܘ ܡܛܠܬܗܘܢ X ܡ̇ܢ ܘܢܥܘܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ddXX ܙܥܘܪܝܢ̈ ܕܝܢ ddX XXXX²ܙܥܘܪܝܢ̈
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܬ̣ ܡܩܒܠܐ̈ ²ܐܢܘܢ ܠܐܠܗܐ ܇ |ܐܢ ܝX ܕܝܢ ܢܣ̣ܩ ܡ̇ܢ ܦܘܠܚܢܟ : ¹ܐܢ ܡ̇ܢ ܥܒ̇ܕܐܢܬ ܒܡܟܝܟܘܬܐ̣̇ XXܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬܝܟ ܘܩ̇ܐܡ ¹ ܐܢܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ²ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܡ̇ܢ ⁸ܕܐܬܝܢ ܥܠܝܟ X . ܝ ܝXXX XX O⬩ ¹ܐܬܒܩܐ ܒܩܢܘܡܟ : |ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ²⁴ܚܝܠܐ ²⁵ܕܩܢܐ ܐܢܬ̇ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܦܠܘܚ ܒܥ̇ܒܕܐ ܡ̇ܢ ܦܠܘܚ ܚܠܦ ܚܛܗܝܟ̣̈ ܥܕ ²¹ܐܝܬ ܠܟ ܦܓܪܐ . ²²ܕܒܟܠܗ²³
AbbaIs:Ascet ܐܫܬܪܕ̇ ܒܗ̇ܝ ³ܕܝܢ ܕܐܚܒ XX⁴ ܠܟܠܢܫ ܐܚܕܐ ܕܝܢ ܒܣܒܪܐ X . ܡ̇ܢ ܬܠܬ ܡܬܗܓܐ ܐܢܐ : ܒܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܒܚܘܒܐ̣ ܒܣܒܪܐ ܇ ²ܕܒܗ̇ܝ
AbbaIs:Ascet ܪܗܛܝܢ̣ ܚܕ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ³0ܫ̇ܩܠ ܠܗ ܠܟܠܝܠܐ ܇ ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ²⁸ܪܫܐ ܥܠܝܗܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܒܫܠܝܚܐ : ²⁹ܕܟܠܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ ܐܢܬ ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܡ̇ܢ ܕܢܬܦܪܩ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܫܘܢܩܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³
AbbaIs:Ascet ¹² ܕ ܩܪܝܒܝܢ ܠܗܠܝܢ ¹³ܕܒܒܣܪ ܇ |ܕܡܦܝܣܝܢ ¹⁴ܠܠܒܟ ܡ̇ܢ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܇ ܘܡܝ̇ܬܝܢ ܠܟ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܐܢܫܝܟ̈ ¹¹ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕܐܢܬ ܒܡܟܝܟܘܬܐ̣̇ XXܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܬ̣ ܡ̇ܢ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ⁶ XX ܟܕ ܥܒ̇ܕܐܢܬ ܦܘܠܚܢܟ : ¹ܐܢ
AbbaIs:Ascet ¹⁷ܐܘܒܕ ܒܝܫܐܝܬ̣ ܟܪܡܗ ܕܝܢ ܝܗ̣ܒ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܐܪܐ̈ XX ܢܝ̇ܬܐ̣ ¹⁵ܐܠܐ ܟܘܒܐ̈ ܇ ܗܝܕܝܢ X ¹ܠܒܝܫܐ̈
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܟܕ ܠܐ ܦ̇ܠܚ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܟܕ ܕܡ̇ܟ . ¹⁸ܟܕ ܕܝܢ ܦܓܥܘ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ¹³ܥܒ̇ܕܐ ܠܡܥܒܕ ܇ ܘܐܬܗܦܟ ܠܢܝܚܐ̣ ¹⁴ܒܙܒܢ
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ¹⁷ ܗܘ ܛ̇ܥܐ ܠܗ ܫܘܒܚܗ ¹⁸ܕܐܠܗܐ ܘܥܘܬܪܗ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܗ̣ ܝ ܘܣ̇ܡܟ ܢܦܫܗ ܥܠܝܗܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆
AbbaIs:Ascet ¹0ܝܬܝܪܐ ܡܢ ܚܛܝܐ ¹¹ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ : ܗ̣ܢܝܢ ܓܝܪ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܝܫܘܥX . ܐܢ ܠܗ̇ܘ ⁷ܕܡܫܬܡܥ ⁸ ܠܟ ܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ⁹ܡܚܒ ܐܢܬ ܆
AbbaIs:Ascet ܕܡܬܥܗܕ ܐܝܟܢܐ ⁴ܢܬܠ ܚܘܫܒܢܐ ܠܐܠܗܐ̣ ܝܨܝܦ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܇ ³ܘܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܕܟܪ ܡܘܬܗ̣ ܒܣܟܠܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܬܬܚܕ ܇
AbbaIs:Ascet ܕܗܘ ܇ ܘܝ̇ܕܥ ܢܬ ܕܠܝܬ ܠܗ ܕܢܬܠ ܠܟ ܆ ܠܐ ܬܐܡܪ Xܢ ܠܗ ܡܕܡ . ܡ̇ܢ XXX XX ܐܢ ܐܫ̣ܐܠܬ ܠܐܚܐ ܕܡܣܟܝܢ ܡܐܢܐ̣ |ܐܘ ܨܒܘܬܐ̣ X ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܗܘ ²²ܚܟܝܡܐ ܕܒ̇ܥܐ ܕܢܦܪܘܩ ܢܦܫܗ̣ ܕܠܐ ܫ̇ܕܐ ܡܢ ܠܒܗ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܡܝܐ . ܡܢ̣ܘ ܕܠܐ ܢܕܚܠ ܕܢܫܡܥ ²¹ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܠܬܐ ܇ ܐܘ
AbbaIs:Ascet ܕܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟ ܐܡܝܢܐܝܬ ܆ ܕܠܐ ¹ܬܣܟܐ ܘܠܐ ܠܡܕܡ X ܡܢ ܡ̇ܢ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ 0 ¹ XX O⬩ܐܬܒܩܐ ܒܩܢܘܡܟ ܚܬܝܬܐܝܬ : ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܕܠܐ ܫܠܘܐ ܟܢܫܐ ³⁸ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܇ ³⁹ܘܠܐ ⁴0ܢܫܟܚܘܢ ܫܐܕܐ̈ ܡ̇ܢ ²ܘ X ܚܦܝܛܐܝܬ ܇ ܕܗܟܢܐ X ³ܗܘ̇ܐ ܐܝܬܝܟ ³⁷ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ³ܕܝܠܟ̇ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܇ ² ܐܠܐ ܗܒ ܠܗ ܡܢ ܒܘܪܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܝܗ̣ܒ ܠܟ ܐܠܗܐ ܇ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܦܬܓܡܐ ܝܗ̇ܒ ܚܠܦܘܗܝ . X ܡܢ ܡܬܠܐ̈ . ܐܝܨܦ ܠܗ ܘܠܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܇ ܕܘ̇ܠܐ ܠܗ ܠܡܪܢܐ ܒܚܝܨܘܬܐ ܕܠܒܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܇ ܐܝܟ