simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ⁸ܕܡܚܒ ܠܥܡܠܘܗܝ̈ ܢ̇ܛܪ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ XO⬩ 40ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝܫܘܥ Xܢ ܐܡ̣ܪ ܕܥܒܕ ⁷ܒܟܣܝܐ̣ ܕܐܒܘܟ ܢܬܠ ܠܟ ܒܓܠܝܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܥܒ̇ܕ ܗܠܝܢ̣ ܢܦܫܗ ܡܬܥܒܕܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܪܘܚܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̣ ܐܬܪܐ ܗܘ̇ܐ XX ܏ܘܡܥܝܩ ܠܡܚܫܒܬܐ ܕܩܪܝܒܗ .
AbbaIs:Ascet ܕܣ̇ܡܟ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐܝܕܥܬܐ ܕܝܠܗ ܘܐ̇ܚܕ ܪܥܝܢܗ̣ ܩ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܢܦܫܗܝܢ ܐܬܝܢ̣̈ ܐܢ ܢܗܘܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܡܛܘܫܐ ܘܕܟܝܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܕܢܚܒ ܢܦܫܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܠܗܐ̣ Xܝ ܢܘܒܕܝܗ̇ ܇ ܘܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܦܝܫܐ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܡܝܬܐ̣ ܦܐܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܝ̇ܬܝܐ .
AbbaIs:Ascet ܕܚ̇ܐܣ ܥܠ ܚܘܛܪܗ̣ ²ܣ̇ܢܐ ܠܒܪܗ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܚܒ̣ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܕܢܬܬܥܝܪ ܗܘܢܐ ܘܢܬܩܠܠ ܡܢ ܚܫܐ̈ . ܡܢ ܡܬܠܐ̈ .
AbbaIs:Ascet ܗܟܝܠ ܕܝ̇ܕܥ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܗ̣ܘ ܝ̣ܕܥ XX¹ ܡܪܝܪܘܬܗ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܝX X ܚܕܐ | ⁵ܢܥܪܘܩ̣ ܘܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܢܚܒ . 4ܟܘܠ
AbbaIs:Ascet ܕܣ̇ܒܪ ²ܕܡܫܡܫ ܠܐܠܗܐ̣ ܘܠܐ ܡܦܓܕ ܠܫܢܗ̣ ܐܠܐ ܡܛܥܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܚܝܐ ܗܝ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܐ . Xܝ X X0ܘܬܘܒ ܝܥܩܘܒ ¹ܐܡ̣ܪ :
AbbaIs:Ascet ܕܐܝܬ ³ܒܟܘܢ ܕܣܟܠ̣ X ܢܨܠܐ ܠܘܬܝ . ܘܠܗܝܠܝܢ ܕܚܣܝܪܝܢ ܡ̇ܢ ܇ ܘܩܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܒܪܝܢ ܘܬܪܝܨܝܢ ܒܐܘܪܚܬܗܘܢ̈ :
AbbaIs:Ascet ܗܝ ܗܕܐ ܕܣܠܩܐ ܟܕ ܡܚܘܪܐ ܘܡܣܬܡܟܐ ³⁸ܥܠ ܐܚܘܗ̇ X . ³ܟܕ ܡ̇ܢ ܕܕܟܝܬܗ̇ ܬܝܒܘܬܐ ܇ ܘܚܕ ܦܓܪܐ ܥܒܕܬܗ̇ ܥܡܗ ܇ ܘܢܐܡܪܘܢ :
AbbaIs:Ascet ³ܕܠܐ ܥܒ̇ܕ ܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܘܠܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܚܢܢ ²ܡܢ ܡܘܬܐ ܠܚܝܐ̇̈ ܡܛܠ ܕܡܚܒܝܢܢ ܠܐܚܝܢ̈ . ܘܬܘܒ :
AbbaIs:Ascet ܕܡܛܫܐ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܥܘܒܗ ܥܘܠܐܝܬ ܆ ܐܦ ܠܐ ܠܦܘܡܗ ܢܩܪܒ ܡ̇ܢ ⁴ܥܠ ܚܕܝܟ ܆ ܐܬܝܐ ܥܠܝܟ ܡܣܟܢܘܬܐ ܐܝܟ ܪܗܛܐ ܛܒܐ . ܘܬܘܒ :
AbbaIs:Ascet ܩܠܟ ܇ ܡܨܠܐ ܗܘ̣ܝܬ ܥܠܝ ܇ ¹ܘܣ̇ܦܩ ²ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܗܕܐ X . ⁰ ܡ̇ܢ ܛܥܢܗ ܒܚܕܘܬܐ̣̇ ܘܐܥܠܝܗܝ ܠܩܠܝܬܟ ܕܢܨܠܐ ܇ X ܘܐܡܪ ܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܕܐ̇ܬܐ XܝXXX ܠܘܬܝ̣ ܘܠܐ ܣ̇ܢܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ̣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐܫܟܚܘ X⁸ ܠܡܥܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ⁷ܐܡ̣ܪ ܟܕ ܟܪܝܐ ܠܗ :
AbbaIs:Ascet ܕܢܛܪ ܕܠܐ ܢܚܫܘܒ ܢܦܫܗ ܒܟܠ ܡܕܡ ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܣܘܟܠܐ̣ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܒܥ̇ܝܬ ܡܢܗ ܕܢܐܡܪ ܠܝ ܡܠܬܐ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ :
AbbaIs:Ascet ܕܡܚܒ ²ܢܦܫܗ ܡܘܒܕ ܠܗ̇ : ³ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܢܘܒܕܝܗ̇ ܡܛܠܬܝ ܡ̇ܢ ܓܠܝܐܝܬ ܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܐܡ̣ܪ ¹ ܗܘܐ ܒܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ :
AbbaIs:Ascet ⁷ܗܟܝܠ ⁸ ܕܚ̇ܐܣ ܥܠ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ̣ ܠܝܓ ܠܝܓ ܢܦܨ ܡ̇ܢ . ܡܪܬܗ̇ ܓܝܪ ܡܚܝܐ ܠܢܦܫܐ̣ ܘܡܝܬܐ ⁸ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ . X
AbbaIs:Ascet ܕܡܗܠܟ ܥܡ ܐܚܘܗܝ ܒܨܢܝܥܘܬܐ̣ ܠܐ ܬܥܒܪ ܡܢܗ ܥܩܬܐ . 8ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ |ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܘܪܒ ܢܦܫܟ̣ ܡܕܟܝܢ̈ ¹ܠܒܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ . ² X
AbbaIs:Ascet ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܘܠ ܝܘܡ ܣ̇ܠܩ ܠܘܬ ܐܠܗܐ̣ ܘܡܕܢܚ ܡ̇ܢ ܘܒܬܫܒܝܝܬܗܘܢ̈ ³X X ⁴ܝ ܟܠ X ܝܕܬܫܝܐܐܡ̇ܪܝXXܝX¹ܚX ¹ X
AbbaIs:Ascet ܆ ܕܒܟܠܗ X ²⁴ܘ X X ²³ܡܢ ܝ ܐܝܬܝXܝ ܒܦܓܪܐ ²² ܝ ܟܕ ܡܬܥܗܕܐ X ܡ̇ܢ XX ܟܕ X ²¹ܕܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ¹ ²⁰ܥܡܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܝ . XX ܡܢ XX
AbbaIs:Ascet ܕܝܢ ܕܢ̇ܛܪ ܡܠܬܗ̣ ܥܡܗ ܐ̇ܙܠ ܠܨܠܝܒܐ . ܨܠܝܒܐ ܓܝܪ ܐܬܐ̇ ܡ̇ܢ XXX X ³ܨܠܝܒܗ X² ²ܙܩܝܦܗ ܝX ܨܠܝܒܐ XX ¹ XXX XXX