simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܓܝܪ ܟܠ ⁴⁵²ܒܪܝܐ ܡ̇ܢ ܥܒ̣ܕܐ . ܟܠ
Tim1:Epist ܐܬܒܛܠܬ̈ . ⁴⁷³ܘܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܚܫܐ ܘܡܘܬܐ :
Tim1:Epist ܢܬܪܨܘܢ : ⁴⁹ܘܠܡܪܝܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܝܗ̇ :
Tim1:Epist ⁵⁷ܐܝܬܘܗܝX . ⁵ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈⁵⁹ ܐܝܬܝܗ̇
Tim1:Epist 27 . ⁵⁴⁷ܐܠܘ ܡ̇ܢ ⁵⁴⁸ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ :
Tim1:Epist XXXܩX ܢܝܪܩܘܢ ⁷⁸ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ |ܩ