simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܥܒ̣ܕܐ . ܟܠ ܥܒ̣ܕܐ ܕܝܢ ܕܡܪܐ ܆ ⁴⁵³ܬܬܝܗܒ̈ ܐܪܐ ܟܠ ܒܪܝܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܕܐ |495|ܒܗܦܟܐ ܠܒܪܝܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܟܠ ⁴⁵²ܒܪܝܐ
Tim1:Epist ܕܚܫܐ ܘܡܘܬܐ : ܗܘܝ̈ . ܐܟܚX ܒܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܕܡܪܢ̣ ܡ̇ܢ : ⁴⁷²ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ ܐܬܒܛܠܬ̈ . ⁴⁷³ܘܗܢܝܢ̈
Tim1:Epist ܗ̇ܝ ܕܝܗ̇ : ܠܡܪܝ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܕܘܢܝ ܐܝܟ ܕܒܦܨܐ̈ ܢܬܠܘܢ : ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܐܬ̣ܘ : ܕܠܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܢܬܪܨܘܢ : ⁴⁹ܘܠܡܪܝܐ
Tim1:Epist ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈⁵⁹ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܕܢܗܘܐ̈ ܥܒ̣ܕܐ ܨܠܡܐ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢܥܒ̣ܕܐ ܨܠܡܐ⁵⁶ ܘܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ⁵⁷ܐܝܬܘܗܝX . ⁵ܐܠܐ
Tim1:Epist ⁵⁴⁸ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ : . Xܩ ܫܡܝ̇ܐ : XX ܫܝXܝܝܐ XX³ . Xܩ ܫܡ̇ܐ : ܡ̇ܢ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܠܘܬ |X 158b|ܐܠܗܐ ܘܐܝܟ ܐܠܗܐ 6 , 27 . ⁵⁴⁷ܐܠܘ
Tim1:Epist ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ |ܩ |L169ܘܪܘܚܐ : ܠܘ ܕܝܢ ܐܟܘܬܢ : ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܠܗ . X ܗ̇ܘ ܡܥܩ : XXX ܡܥܩ X³ X ܥ . ܪܘܩ : XXXܩX ܢܝܪܩܘܢ ⁷⁸