simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܥܕ̈ ܬܐ ܕ ܡܕ ܝܢܬܐ̈ ܕ ܟXܣܝܢܐ̈ ܗܐ ܡܢ ܢܒܢܐ̈ ܥܬܝܐ̈ . . ܡ̇ܢ ܘܕ ܐܚXܢܐ̈ ܣܓܝ̇Xܐ̈ ̈ ܬܘܒ ²ܬܫܒܘܚܬܐ ܕ ܡܬܐܡܪܐ ܒܟܝܗܝܢ
IšoAdiab:Epist ܥܕܡܐ ܠܠܥܙܪ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܐܝܘܒ ܂ ܒܬܪܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܗܢܝܐܝܬ ܣܒܘܠ ܒܘܣܡܐ ܕܡ̣ܢ ܡܣܟܢܘܬܐ ܘܟܘܪܗܢܐ̈ ܂ ܒܗܝ̇
SevAnt:CathHom ܥܡ ܟܠ ܡܕܡ ܢܟܬ̣ܒܝܘܗܝ : ܠܐ ܕܝܢ ܢ̇ܦܩܝܘܗܝ ܒܣܦܘܬܢ̈ ܐܘ ܡ̇ܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܥܠ ܐܠܗܐ : ܘܦ̣ܩܕܘ ܘܐܫ̣ܠܡܘ ܠܢ : X ܕܒܟܬܝܒܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܥܡ ܪܓܬܐ . ܢܩ̇ܒܠܘܢ X0ܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܠܗ . ܐܝܟ ܕܒܩܪܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܒܐܠܗܘܬܗ ܆ ܐܝܟ ܕܒܫܐ
Eph:Adden ܦ̇ܪܥ ܝܡܐ ܪܒܐ ܠܒܪܘܝܐ ܛܒܐ ܕܒܪܝܗܝ XX ܡܢ ܦܪܥܬ ܐܪܥܐ ܡ̇ܢ ܦܪܥ ܠܗ X5ܐܦܠܐ ܡܪܝ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܡܨܝܐ ܠܡܦܪܥ ܛܝܒܘܬܟ
Cyr:ComLuke ܦܪܫܐ ܠܡ ܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܐܠܗܐ ܡܘܕܐ ܐ̣ܢܐ ܠܟ̣ ܂ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܠܡܨ̇ܠܝܘ ܇ ܗ̇ܘ ܚܕ ܦܪܝܫܐ̣ ܘܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ̣ ܡܟܣܐ ܂ ܐܠܐ ܗ̇ܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܫܠܡܘXܐ X ܕܓܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ : ܕܚܐܪܐ- X ܡ̇ܢ ܝXܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ X3ܡܠܟܝܢ̈ . 60ܝ 16ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܠ ܡܠܦܐ̈
Tim1:Epist ܫܡܝܢܐ̈ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܪܚܡܘ̈ ܠܡܪܗܘܢ . ܥܒ̣ܕܐ̈ . XXXX ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܫܐܝܠܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ . 7 , 10ܒܕܓܘܢ ܡ̣ܢ ܚܝܠܘܬܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܐܬܬܣܝܡܘ ܘܐܬܦܫܩܘ ܂ ܘܐܝܬ ܡ̇ܢ ܂ ܗܢ̇ܘܢ ܕܛܟܣܘ ܩܕܡܝܐ̈ ܠܒܝܫܝ̈ ܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܝ
IšoMerv:ComOT ⁴ܐܦܩܢ ܡܢ ܝ XX ܡܨܪܝܢ ܆ ܘܝܫܘܥ ܡܥܠ ܠܢ ܠܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܪ ܠܘܬ ܥܡܐ . ܘܐܦ ܥܠ ܣܠܘܝ ܘܕܫܪܟܐ . ܡܝܟܐܝܠ ܕܝܢ ܕܡܘܫܐ