simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܕܝ̣̇ܒ ܇ ܒܗܘܢܐ ܕܝܝܢ ܥܪܛܠܝܐ ܡ̇ܢ ܪܘ̣ܛ ܠܒܝܒܐܝܬ ܘܐܬ̣ܐ ܇ ܘܢܡܘܣܐܝܬ ܐܬܟܬܫ ܇ ܘܠܦܓܪܘX
SevAnt:madHym ܐܝܬܝܗ̇ ܡܥܠܬܐ ܕܠܘܠܝܢ ܚܝܐẌ . ܫܠܗ ܕ ܒܝܕ ܥ̇ܒܪ ܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܐܫܥܝܐ ܡ̇ܝܢ ܗ̇ܘ ܬܡܝܗܐ ܒܓܠܝܢܐ̈ ܪ̣ܪܘܚܐX . ܫܠܕ ܓX ܚܕܐ
SevAnt:madHym ܐܝܟ ܕ ܫܘ̇ܝXܢ ܡX ܚܛܗܝܢ̈ ܣܢܐ̣̈ ܐ̇ܒܕܝܢܝܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . X ܩܪܢܗܘܢ . ܘܐܢ ܗܟܝܝ ܬܫܒܘܩ ܠܝܢ ܘܬܪܚܩ ܡXܢ . . ܚܝܢ
SevAnt:madHym ܠܐ ܢܬ̇ܕܡܪ ܒܝ̇ܡܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܕܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܕ ܠܘXܬ . ܡ̇ܢ ܡܪܐ ܟܠ ܣܝ̇ܓܝ ܪܚ̣ܡܐ̈ ܫ̣ܘܒܚܐ ܠܟ ܀ ܝܛ - ܗ - ܐ - ܝ ܚ̣ܝ X ܝ̇ܝ
SevAnt:madHym ܗ̇ܘ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܐ ܣܬ̣ܡܟ ܥܠ ܚ̣ܕܝܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܡܝܬܐ ܗ̇ܘ ܕ ܡ̇ܢ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܀ ܩܠܓ - ܐ - ܚ - ܝ̇ܝ ܝܝ̣X X- XܝX ܟܕ ܝܘܝܢXX
SevAnt:madHym ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗܘ̇ܝܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܆ ܐܝܬܝ̇X ܡܪ̣ܝX ܩܕܡܝܝܟ ܆ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܣܘܢܩܠܗ ܀ ܫܡ - ܐ - ܓ - ܝX ·X ܝܝ̈ ܝ̣ܝܚ ܝX : - ܟܠܗ̇
SevAnt:madHym ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐX . ܫܡܒ ܒ ܗ̇ܘ ܕܠܓܪܡܘXܘܝ̈ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܐ ܘܡܬܝܕܥܢܐ . ܝܝ : X ܝ · ܝܝܝ : Xܪ . ܫܡܐ ܐ ܟܠܗ̇
SevAnt:madHym ܓܝܪ ܕܡ̣ܛܘ ܠXܝ̣XܘܐX ܓܒܪܐ ܡ̇ܫ̣ܡܠܝܐ : ܒܡ̣ܫܘܚܬܐ ܡ̇ܢ ܕܠܟܠ ܢ̇ܐܬܪX ܆ ܘܗܟXܐ ܠܟ ܢ̇ܩܪܒ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ . ܠܐܝܠܝܢ
SevAnt:madHym ܒܥܡ̣ܠܐ̈ ܕܥ̇ܢܘܚܘܬܐ ܘܕ ܘܥܬܐ̈ ܬܐܪܐ ܐ ³ܘܫ̣̇ܥܒܕ ܡ̇ܢ ܪܚ̣ܡ Xܠܕܘܒܪܐ ܢܟ̣Xܐ ²ܕܕܝܪܝܘܬܐX . ܟܕ ܠܒܣܪܗX
SevAnt:madHym ܡܬܝܗܒܐ ܡܠܬܐ ܕܚܟܡܬܐ ܇ ܠܗܢܐX ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܝܕܥܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒXܝܝXܢܘܬܗ ܡ̇ܢܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܆ ܕ ܠܗ̇ܘX
SevAnt:madHym ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ . ܕ ܬܘܘܢ ܒXܝܟܘܗܝ̈ ܕ ܐܒܝ ܝܪܬ̣ܘ ܡܠܟܘܬܐ ܕ ܡ̇ܢ ܟܐܢܐ . . ܐܡܬܝ ܕܐܡ̇ܪX ܐܢܬ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܇ ܠܘܠܝܝܢX
SevAnt:madHym ܐܘ̣ܒܫ̣ ܐܝܟ ܚ ܚܝ . ܪ̇ܝ : ܝ . . ܝXXX X X - ܝܝ . ܡܘܫܐ . X ܡ̇ܢ ܠܣܝܡܬܐ ܐܠXܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܘܝܢ ܐܟܚܕܐ ܩ̇ܒ̣ܠ . ܟܕ ܠܝܡܬܐ
SevAnt:madHym ܕܡܬܚܬ ܠܫܡܝܐ ܐܝܟ ܝܪܝܥܬܐ . X ܪܢܚ ܒ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܟܝ ܐܘ- ܡ̇ܢ . ܪܢܘ ܐ ܡܪܝܐ ܟܕ ܠܘܬ ܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬX . ܪܢܙ ܐ ܡܪܝܐ
SevAnt:madHym ܕܡܬ̣ܚܬX ܠܫܡܝܐX ܐܝܟ ܝܪܝܥܬܐ ܇ ܘܒܫܘ̣ܥܠܐ ܕܝܡܝܢܟ X ܡ̇ܢ ܐܝܠܘܠ . ܙ . ܕܫܢܬ . ܣܒ ܀ ܪܢܘ - ܐ - ܒ - ܝܪ̇ : ܝܝܝܪ̇ ܡܪܝܐ
SevAnt:madHym ܓܝܪ ܒܚܕ ܒܝܚܘܕ ܐܣܛܕܝܘܢX ܕܝ̇ܡܬܐ ܕ ܡܝܐ̈ ܒܫXܕ ܥ̣ܪܝܐ ܡ̇ܢ ܆ ܚܪ ܘܐ̇ܬܪܡܝ̈ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܩܦܘܕܩܝܐ̈ . ܣܐܒܣܛܝX
SevAnt:madHym ܕ ܒXܘܩܕ ܢX ܟܢ̇ܫܬ ܠܡ̣ܝܐ̈ ܕ ܝܝXܝXܝܐ̈ ܠܟܢܘܫܝܐ ܚܕ ܡ̇ܢ X Xܡܨ̣ ܝܬ̇ ܟܠ X ܐ̇ܚܝܕ ܐܢܬ ܠܐܪܥܐ ܘܠܟܝXܘ ܣܘܩܝܝ̇̈·
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܟܕ ܡܢ ܐܪܥܐ ܓܒ̣ܠ . X ܩܟܓ ܐ ܟܠܟܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒ̇ܝܢ ܡ̇ܢ ܟ-ܠ ܐܡܬܝ ܕܐܢ ܠܘܬܟܝ ܝ̇ܠ̣ܝܕܬ̇ ܐܠܗܐ . X ܩܟܒ ܘ ܡܝܢ ܩܕܝܡ
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ : ܟܕ ܡܢ ܐܪܥܐ X ܓܒ̣ܠ ܠܥܦܪܐ : ܘܢ̇ܦ̣ܫܗ ܠܗܢܐ ܒܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܩܟܒ - ܘ - ܘ - ܝX XܝX ܝ̣ ܝ Xܝ ܝ ܡܢ ܩܕܝܡ
SevAnt:madHym ܕܢܨܝ̇ܚܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡܬܢ̣ܬܦX ܐܢܐ̇ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܡ̇ܝܝܐ ²ܩܕ ܡ̇ܢ ܠܡ̣ܓܪܕX ܡܢܝ ܘܠܝ̣Xܝܫܕ ܐ ܠܒܪܢܫܐX ܥܬܝܩܐ ܘܒܬܪ ܪܚܡܬܐ