simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym . ܘܐܝܟ̣ X ܡ̇ܢ ܕ ܐܝܬܝܟ X
SevAnt:madHym ܆ ܪܚܝܠ X ܡ̇ܢ ܡ̇ܕܡܥܐ ܗܘܬ̇ ܟܕ
SevAnt:madHym ܠܡܫ̇ܒܚܘ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܕ ܣ̇Xܩ
SevAnt:madHym . ܘܠܘ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕ ܣܝ̣ܢܩ ܝܫܘܥ
SevAnt:madHym ܥܘܠܬ ܘܢ̇Xܝܬ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕ ܐܕ ܫ̇ܪX
SevAnt:madHym ܕ ܝܢ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐ̇ܚܘܪ ܘܐ̇ܚ̣ܙܐ
SevAnt:madHym ܝܘܪܕܢܢ ܢXܪܐ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕܢܚܘܬ ܘܢ̣ܥܡܕ ܒܝXܢܐ
SevAnt:madHym ܗܘ̣ܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܚܒܐ ܘ̣ܘܬ ܕܝܢ
SevAnt:madHym ܘܢܘܕܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܘܗ ܕ
SevAnt:madHym ³ܠܐܒܗܬܐẌ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܪܟܬܐ ܫܒܝܚܬ ܐ
SevAnt:madHym ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ
SevAnt:madHym ܠܪܚܡܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒ ܕܚ̇ܠܐ ܗܘܬ
SevAnt:madHym ܕܝܠܝ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܟܝܠ ܠܐ ܐ̇
SevAnt:madHym ܚܝܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܘܝ ܒܟܝܢܐ ܗ̣ܘ
SevAnt:madHym ܥ̇ܝXܝܕ ܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܕ̇ܥ X ܗܘܐ
SevAnt:madHym . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܕܘ̇ܟܝܐ ܣܢܝܩ
SevAnt:madHym . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ²ܠܟ ܦܘ̣ܪܣܐܝ
SevAnt:madHym ܕܨܘܡܐ ܆ ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܟܪܝܗܝܢ ܘܒܝܕ ܚܫ̇X
SevAnt:madHym . ܟܕ ܐܡ̣ܝܬX ܡ̇ܢ ܗܕܡܘܗܝẌ ܗܠܝܢ ܕܥܠ
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܇ ܐܢ̣ܗܪ ܡ̇ܢ ܠܥܕܬܐ ܥܬܝܪܐܝܬ .