simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym XܝX ܟܕ ܝܘܝܢXX ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܐ
SevAnt:madHym ·Xܝ̇ܝ ܝXܚܚ· ܐܫܥܝܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘX ܬܡ̣ܝXܐ ܒܓܝܝܢܐ̈
SevAnt:madHym . ܟܕ ܐܡ̣ܝܬX ܡ̇ܢ ܗܕܡܘܗܝẌ ܗܠܝܢ ܕܥܠ
SevAnt:madHym ܫܡܐ ܐ ܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܡܢ
SevAnt:madHym : - ܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗܘ̇ܝܐ ܡܢ
SevAnt:madHym ܘܐܝX ܕ ܒܡܛܪܐ ܡ̇ܢ ܚ̣ܒܝܛܐ ܠܟܝܝܢ ܐܪܐܣܝܣ̈
SevAnt:madHym . ܟܕ ܒܩܘܪܐ ܡ̇ܢ ܝܒ̇ܝܫܝܢ ܇ ܚ̣̇ܡܝܡܝܢ
SevAnt:madHym ¹ܐܩ̣ܪܒܘX . ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܟܕ ܥܡX ܕ
SevAnt:madHym ܚ̣ܝ X ܝ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܬ̇ܕܡܪ ܒܝ̇ܡܐ
SevAnt:madHym . ܟܕ ܒܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܫܪܪܐ ܐܟ̣ܣX
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܇ ܐܢ̣ܗܪ ܡ̇ܢ ܠܥܕܬܐ ܥܬܝܪܐܝܬ .
SevAnt:madHym ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܦ̣ܪܣܝX ܡ̇ܢ ܠܪܘܫܥܐ ܕ ܐܪܐܣܝܣ̈
SevAnt:madHym ܆ ܪܚܝܠ X ܡ̇ܢ ܡ̇ܕܡܥܐ ܗܘܬ̇ ܟܕ
SevAnt:madHym ܕܟܕ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡ̣̇ܕܚܠܬ ܘܡܟ̣ܘܢܬ .
SevAnt:madHym ܩܥ ܘ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܡܪܝ ܒܝܕ ܐܘܐܢܓܐܠܝܘܢ
SevAnt:madHym ܝܥ . ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܡܪܝ ܒܝܕ ܐܘܢܓܠܝܘܢ
SevAnt:madHym ܆ ܕ ܠܗ̇ܘX ܡ̇ܢ ܡܬܝܗܒܐ ܡܠܬܐ ܕܚܟܡܬܐ
SevAnt:madHym ܕ ܡܬܐܡܪܐ ܒܟܝܗܝܢ ܡ̇ܢ ܥܕ̈ ܬܐ ܕ
SevAnt:madHym ܟܗܢܐ̈ ܇ ܕܠܬܐܘܠܘܓܝܐ ܡ̇ܢ ܦܣ̇ܩ ܬܪܝܨ ܐܝܬ