simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܚܝܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܘܝ ܒܟܝܢܐ ܗ̣ܘ
SevAnt:madHym ܠܪܚܡܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒ ܕܚ̇ܠܐ ܗܘܬ
SevAnt:madHym ܕܒܝܫ̣ܘܬܐX ܇ ܘܠܚܘܫܒܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܚܫܐ̈ ܫܟܝXܐ̈ ܒܕܡ̣ܘܬ
SevAnt:madHym ܥ̇ܝXܝܕ ܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܕ̇ܥ X ܗܘܐ
SevAnt:madHym ܕܨܘܡܐ ܆ ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܟܪܝܗܝܢ ܘܒܝܕ ܚܫ̇X
SevAnt:madHym ܕ ܝܢ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐ̇ܚܘܪ ܘܐ̇ܚ̣ܙܐ
SevAnt:madHym ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ
SevAnt:madHym ³ܠܐܒܗܬܐẌ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܪܟܬܐ ܫܒܝܚܬ ܐ
SevAnt:madHym . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ²ܠܟ ܦܘ̣ܪܣܐܝ
SevAnt:madHym ܗܘ̣ܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܚܒܐ ܘ̣ܘܬ ܕܝܢ
SevAnt:madHym ܕܝܠܝ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܟܝܠ ܠܐ ܐ̇
SevAnt:madHym ܕܐܪܥܘX . ܒܗܠܝܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܕܩܠܐ ܆
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܇ ܠܘܠܝܝܢX ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ .
SevAnt:madHym : ܝܝܝܪ̇ ܡܪܝܐ ܡ̇ܢ ܕܡܬ̣ܚܬX ܠܫܡܝܐX ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܪܢܙ ܐ ܡܪܝܐ ܡ̇ܢ ܕܡܬܚܬ ܠܫܡܝܐ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܝܘܪܕܢܢ ܢXܪܐ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕܢܚܘܬ ܘܢ̣ܥܡܕ ܒܝXܢܐ
SevAnt:madHym ܥܬܝܩܐ ܘܒܬܪ ܪܚܡܬܐ ܡ̇ܢ ܕܢܨܝ̇ܚܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡܬܢ̣ܬܦX
SevAnt:madHym X . ܘܐܝX ܡ̇ܢ ܕܢܫ̣ܬܘܐ ܠܝܡܥܠܬܐ ܕܢܝ̇ܚܬܐ
SevAnt:madHym . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܕܘ̇ܟܝܐ ܣܢܝܩ
SevAnt:madHym ܚ ܝܝ ܐܫܥܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܒܢܒܝܐ̈