simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym . ܟܕ ܠܝܡܬܐ ܡ̇ܢ ܐܘ̣ܒܫ̣ ܐܝܟ ܚ
SevAnt:madHym . . ܚܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕ ܫܘ̇ܝXܢ
SevAnt:madHym ܒܪܢܫܐ : ܘܐܡ̇ܪX ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܫܘܬܦܐ ܘܒܪ
SevAnt:madHym ܠܡܫ̇ܒܚܘ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܕ ܣ̇Xܩ
SevAnt:madHym X ܠܐX ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܕ ܫ̇ܘܐ
SevAnt:madHym ܫܠܕ ܓX ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܥܠܬܐ ܕܠܘܠܝܢ
SevAnt:madHym ܝ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ : ܟܕ
SevAnt:madHym ܘ ܡܝܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܟܕ ܡܢ
SevAnt:madHym ܇ ܘ̇ܘ ܕܒܗ ܡ̇ܢ ܐܪܥܐX ܒܒܘܠܒܐ ܬܬ̇ܕܠܚX·
SevAnt:madHym ܐܬܟܬܫ ܇ ܘܠܦܓܪܘX ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ
SevAnt:madHym . ܟܕ ܠܒܣܪܗX ܡ̇ܢ ܒܥܡ̣ܠܐ̈ ܕܥ̇ܢܘܚܘܬܐ ܘܕ
SevAnt:madHym ܕܝܠܢ ܆ ܕܠܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܒܦܣ : ܐ
SevAnt:madHym ܕܩܦܘܕܩܝܐ̈ . ܣܐܒܣܛܝX ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܚܕ ܒܝܚܘܕ
SevAnt:madHym ܐܠܗܢ . ܠܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡ̣ܛܘ ܠXܝ̣XܘܐX
SevAnt:madHym ܥܘܠܬ ܘܢ̇Xܝܬ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕ ܐܕ ܫ̇ܪX
SevAnt:madHym . ܘܐܝܟ̣ X ܡ̇ܢ ܕ ܐܝܬܝܟ X
SevAnt:madHym ܠܐܪܥܐ ܘܠܟܝXܘ ܣܘܩܝܝ̇̈· ܡ̇ܢ ܕ ܒXܘܩܕ ܢX
SevAnt:madHym . ܘܠܘ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕ ܣܝ̣ܢܩ ܝܫܘܥ
SevAnt:madHym ܟܕ ܠܗX ܘܐܝX ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܐܘܣܝܐ
SevAnt:madHym ܘܢܘܕܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܘܗ ܕ