simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܥܘܠܬ ܘܢ̇Xܝܬ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕ ܐܕ ܫ̇ܪX
SevAnt:madHym . ܟܕ ܠܝܡܬܐ ܡ̇ܢ ܐܘ̣ܒܫ̣ ܐܝܟ ܚ
SevAnt:madHym ܠܪܚܡܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒ ܕܚ̇ܠܐ ܗܘܬ
SevAnt:madHym . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܕܘ̇ܟܝܐ ܣܢܝܩ
SevAnt:madHym ·Xܝ̇ܝ ܝXܚܚ· ܐܫܥܝܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘX ܬܡ̣ܝXܐ ܒܓܝܝܢܐ̈
SevAnt:madHym ܕܟܕ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡ̣̇ܕܚܠܬ ܘܡܟ̣ܘܢܬ .
SevAnt:madHym ܕܨܘܡܐ ܆ ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܟܪܝܗܝܢ ܘܒܝܕ ܚܫ̇X
SevAnt:madHym X . ܘܐܝX ܡ̇ܢ ܕܢܫ̣ܬܘܐ ܠܝܡܥܠܬܐ ܕܢܝ̇ܚܬܐ
SevAnt:madHym ܕܐܪܥܘX . ܒܗܠܝܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܕܩܠܐ ܆
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܇ ܠܘܠܝܝܢX ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ .
SevAnt:madHym ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܦ̣ܪܣܝX ܡ̇ܢ ܠܪܘܫܥܐ ܕ ܐܪܐܣܝܣ̈
SevAnt:madHym ܕܒܝܫ̣ܘܬܐX ܇ ܘܠܚܘܫܒܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܚܫܐ̈ ܫܟܝXܐ̈ ܒܕܡ̣ܘܬ
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܇ ܐܢ̣ܗܪ ܡ̇ܢ ܠܥܕܬܐ ܥܬܝܪܐܝܬ .
SevAnt:madHym ܠܡܫ̇ܒܚܘ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܕ ܣ̇Xܩ
SevAnt:madHym ܐܠܗܢ . ܠܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡ̣ܛܘ ܠXܝ̣XܘܐX
SevAnt:madHym ܘ ܡܝܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܟܕ ܡܢ
SevAnt:madHym . ܟܕ ܒܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܫܪܪܐ ܐܟ̣ܣX
SevAnt:madHym . ܟܕ ܐܡ̣ܝܬX ܡ̇ܢ ܗܕܡܘܗܝẌ ܗܠܝܢ ܕܥܠ
SevAnt:madHym ܟܗܢܐ̈ ܇ ܕܠܬܐܘܠܘܓܝܐ ܡ̇ܢ ܦܣ̇ܩ ܬܪܝܨ ܐܝܬ
SevAnt:madHym ܐܬܟܬܫ ܇ ܘܠܦܓܪܘX ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ