simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܐܬܟܬܫ ܇ ܘܠܦܓܪܘX ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ
SevAnt:madHym ܫܠܕ ܓX ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܥܠܬܐ ܕܠܘܠܝܢ
SevAnt:madHym . . ܚܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕ ܫܘ̇ܝXܢ
SevAnt:madHym ܚ̣ܝ X ܝ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܬ̇ܕܡܪ ܒܝ̇ܡܐ
SevAnt:madHym XܝX ܟܕ ܝܘܝܢXX ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܐ
SevAnt:madHym : - ܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗܘ̇ܝܐ ܡܢ
SevAnt:madHym ܫܡܐ ܐ ܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܡܢ
SevAnt:madHym ܐܠܗܢ . ܠܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡ̣ܛܘ ܠXܝ̣XܘܐX
SevAnt:madHym . ܟܕ ܠܒܣܪܗX ܡ̇ܢ ܒܥܡ̣ܠܐ̈ ܕܥ̇ܢܘܚܘܬܐ ܘܕ
SevAnt:madHym ܆ ܕ ܠܗ̇ܘX ܡ̇ܢ ܡܬܝܗܒܐ ܡܠܬܐ ܕܚܟܡܬܐ
SevAnt:madHym ܐܠܗܐ ܇ ܠܘܠܝܝܢX ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ .
SevAnt:madHym . ܟܕ ܠܝܡܬܐ ܡ̇ܢ ܐܘ̣ܒܫ̣ ܐܝܟ ܚ
SevAnt:madHym ܪܢܙ ܐ ܡܪܝܐ ܡ̇ܢ ܕܡܬܚܬ ܠܫܡܝܐ ܐܝܟ
SevAnt:madHym : ܝܝܝܪ̇ ܡܪܝܐ ܡ̇ܢ ܕܡܬ̣ܚܬX ܠܫܡܝܐX ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܩܦܘܕܩܝܐ̈ . ܣܐܒܣܛܝX ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܚܕ ܒܝܚܘܕ
SevAnt:madHym ܠܐܪܥܐ ܘܠܟܝXܘ ܣܘܩܝܝ̇̈· ܡ̇ܢ ܕ ܒXܘܩܕ ܢX
SevAnt:madHym ܘ ܡܝܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܟܕ ܡܢ
SevAnt:madHym ܝ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ : ܟܕ
SevAnt:madHym ܥܬܝܩܐ ܘܒܬܪ ܪܚܡܬܐ ܡ̇ܢ ܕܢܨܝ̇ܚܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡܬܢ̣ܬܦX