simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym X ܠܐX ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܕ ܫ̇ܘܐ
SevAnt:madHym ܝܥ . ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܡܪܝ ܒܝܕ ܐܘܢܓܠܝܘܢ
SevAnt:madHym ܩܥ ܘ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܡܪܝ ܒܝܕ ܐܘܐܢܓܐܠܝܘܢ
SevAnt:madHym ܚ ܝܝ ܐܫܥܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܒܢܒܝܐ̈
SevAnt:madHym ·Xܝ̇ܝ ܝXܚܚ· ܐܫܥܝܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘX ܬܡ̣ܝXܐ ܒܓܝܝܢܐ̈
SevAnt:madHym . ܟܕ ܒܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܫܪܪܐ ܐܟ̣ܣX
SevAnt:madHym ܕܐܪܥܘX . ܒܗܠܝܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܕܩܠܐ ܆
SevAnt:madHym ܕ ܡܬܐܡܪܐ ܒܟܝܗܝܢ ܡ̇ܢ ܥܕ̈ ܬܐ ܕ
SevAnt:madHym ܘܐܝX ܕ ܒܡܛܪܐ ܡ̇ܢ ܚ̣ܒܝܛܐ ܠܟܝܝܢ ܐܪܐܣܝܣ̈
SevAnt:madHym . ܟܕ ܒܩܘܪܐ ܡ̇ܢ ܝܒ̇ܝܫܝܢ ܇ ܚ̣̇ܡܝܡܝܢ
SevAnt:madHym ܇ ܘ̇ܘ ܕܒܗ ܡ̇ܢ ܐܪܥܐX ܒܒܘܠܒܐ ܬܬ̇ܕܠܚX·
SevAnt:madHym ܕܝܠܢ ܆ ܕܠܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܒܦܣ : ܐ
SevAnt:madHym ܟܗܢܐ̈ ܇ ܕܠܬܐܘܠܘܓܝܐ ܡ̇ܢ ܦܣ̇ܩ ܬܪܝܨ ܐܝܬ
SevAnt:madHym ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܦ̣ܪܣܝX ܡ̇ܢ ܠܪܘܫܥܐ ܕ ܐܪܐܣܝܣ̈
SevAnt:madHym ¹ܐܩ̣ܪܒܘX . ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܟܕ ܥܡX ܕ
SevAnt:madHym ܕܟܕ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡ̣̇ܕܚܠܬ ܘܡܟ̣ܘܢܬ .
SevAnt:madHym X . ܘܐܝX ܡ̇ܢ ܕܢܫ̣ܬܘܐ ܠܝܡܥܠܬܐ ܕܢܝ̇ܚܬܐ
SevAnt:madHym ܟܕ ܠܗX ܘܐܝX ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܐܘܣܝܐ
SevAnt:madHym ܒܪܢܫܐ : ܘܐܡ̇ܪX ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܫܘܬܦܐ ܘܒܪ
SevAnt:madHym ܕܒܝܫ̣ܘܬܐX ܇ ܘܠܚܘܫܒܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܚܫܐ̈ ܫܟܝXܐ̈ ܒܕܡ̣ܘܬ