simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:madHym ܕ ܐܝܬܝܟ X ܚܟܡܬܐ ܕ ܐܠXܐ ܘܐܒܐ ܆ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܡ̇ܢ ܕ ܢܠܝܒܐ . . ܩܝܣܐ ܕܚ̇ܝ̣ܠܐ Xܐ ܐ ܠܐܠXܐ ܓܡ̣ܪܬ . ܘܐܝܟ̣ X
SevAnt:madHym ܡ̇ܕܡܥܐ ܗܘܬ̇ ܟܕ ܒ̇ܟܝܐ ܥܠ X ܒܢܝܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܆ ܘܠܐ ܨܒ̇ܝܐ ܡ̇ܢ ܕܥ̇ܘܠܐܝܬ ܐܣ̣ܬܥܪX ܕܛܠܝܐ̈ ܕܒܒܝܬ ܠܚ̣ܡ ܆ ܪܚܝܠ X
SevAnt:madHym ܐܝܬ ܕ ܣ̇Xܩ ܕ ܢ̣ܬܢܐ ¹ܐܟ ܕܫ̇ܘܝܢX ܠܐܓܘܢܘܗܝ̈ ܐܝܝܝܢ ܕ ܡ̇ܢ ܟܗܢܐ̈ ܇ ܐܝ̇ܕܐ ܡܠܬܐ ܡ̣̇ܨܝܐX ܚ̇ܝ̣ܠܐ ܠܡܫ̇ܒܚܘ . ܐܘ
SevAnt:madHym ܕ ܣܝ̣ܢܩ ܝܫܘܥ ܐܠܘܐ ܘܡܠܬܐ ܝXܪܘܩܢ ܥ̇ܡܕ : ܢ̇ܢ̣ܘܬ ܡ̇ܢ ܕ - ܙ - ܝܥ ܝ X ܝܝ Xܚ ܕܡܛܠ ܕܘ̇ܟܝܐ ܕܝܠܝܢ ܒܝܚܘܕ . . ܘܠܘ ܐܝX
SevAnt:madHym ܕ ܐܕ ܫ̇ܪX ܝ : ܚܚ ܝ ܝܝXܝܝܝ ܝ . ܝ : ܥܝ ܝܝ ܝ̣ܝX . ܘܠܐ ܐ . ܫ̣ܡܥ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܪܨܙ - ܗ - ܘ - ܝܝ ܪ : ܝ : ܝܚ . X ܐ̇ ܥܘܠܬ ܘܢ̇Xܝܬ ܐܝX
SevAnt:madHym ܕܠܐ ܐ̇ܚܘܪ ܘܐ̇ܚ̣ܙܐ ܥܒ . . . ܕܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ ܩܕ̈ ܫܬܐ ܆ ܘܠܟ ܡ̇ܢ ܝܝ ܝ̣ܝX . ܘܠܐ ܐ . ܫ̣ܡܥ ܠܩܘܩܕܢܝܟ̈ . ܐ̇ ܣܬܪܘܒܬ ܕ ܝܢ ܐܝX
SevAnt:madHym ܕܢܚܘܬ ܘܢ̣ܥܡܕ ܒܝXܢܐ ܡܢ ܝܘܚܢܢ . ܐܢܓܝܪ ܟܕ ܒ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕ ܢ̇XܝX ܠܚܝܒܐ̈ X²ܘܐܬ̇ܐ ܠܘܬ ܝܘܪܕܢܢ ܢXܪܐ ܐܝX
SevAnt:madHym ܕܡ̇ܚܒܐ ܘ̣ܘܬ ܕܝܢ ܠXܠܝܢ ܡܢ̇ܫܩܐ ܗܘܬ . ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܡ̇ܢ ܕܦܪܘܩܐ ܕ ܟܝܢ ܒܕܡܥܐ̈ ܕ ܝܝܗ̇ ܡ̇ܨܒܥܐ ܗܘ̣ܬ . ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܘܗ ܕ ܓܢܣܢ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܀ ܝ - ܝ - ܘ - ܝ̣ ܡ̇ܢ . ܡܪܝܐ ܥܡܟܝ ܒܪܝܟܬ ܒܢܫܐ̈ . ܠܗ ܘܚܢܢ ܢܫܒܚ ܘܢܘܕܐ . ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܠܒܘܪܟܬܐ ܫܒܝܚܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܡܠ̣ܝܟܐ ܗܘܬ ܠXܘ ܢܣ̣ܒܬ̇ . ܡ̇ܢ ܡ̇ܝܝܩܪܬܐX ܠܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ³ܠܐܒܗܬܐẌ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ ܡܢ ܕܘܡ̣ܝܐ ܕ ܡܝܬܪܬܗXܘ . ܘܟܘܬX ܐܦ ܡ̇ܢ : ܘܟܠ ܝ ܥܡ̣ܠܐ ܕ ܝܫXܝXܬ̈ ܐ ܡ̇ܚܘܝܢ ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܒ ܕܚ̇ܠܐ ܗܘܬ . . ܠܪܓܠܐ̈ ܕܦܪܘܩܐ ܕ ܟܝܢ ܒܕܡܥܐ̈ ܕ ܝܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܠܢܦܫܗ̇ . ܘܟܕ ܚܠ̣ܛܬ̇ ܗܘܬ ܥܡX ܕܚܠܬܐ ܠܪܚܡܬܐ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܡܟܝܠ ܠܐ ܐ̇ ܗܠܟ . ܐܠܐ ܥܠܝXܘ̇ ܗܘܝܬ ܛܐ̇ܦX ܐܚܘܕX ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ . XXoܝX X- . ܚ ܝ- XXܝܒܬܐ ܐܬ̈ ܐܫܕܝX ܗܠܟܬܐ̈ ܕܝܠܝ ܇ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܐܝܬܘܘܝ ܒܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܡܒܘܥܐ ܕ ܚܝܐ̈ . ܠܐܒܐ ܕܝܢ ܕ ܡ̇ܙܥ̣ܩ ܡ̇ܢ . . ܘܠܘܘܢ ܠܡܝܐ̈ ܡ̇ܫܡܠܐ ܡܥܒܕܝ̈ ܚܝܐ̈ ܇ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܝܕ̇ܥ X ܗܘܐ ܕܩܪܝܬܗX ܐܠܗܝܬܐ ܪܡ̇ܐX ܗܝ ܡܝܢ ܡ̇ܢ ܕܥ̇ܡܪX ܘܡ̇ܗ̣ܠܟ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬ̇ܢܗܪܘ ܒܝܕ ܥ̇ܝXܝܕ ܐ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܥܠ ܕܘ̇ܟܝܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܆ ܐܠܐ ܕܗ̣ܘ - ܝ . ܚ̈ . ܝ XX X - . ܝ ܪ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠ̣ܚܛܝܬܐX ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܒܝܘܪܕܝܢ ܢXܪܐ ܥܡ̇ܕ . ܠܘ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܠܝܬ ²ܠܟ ܦܘ̣ܪܣܐܝ ܘܠܐ ܡ̣̇ܝXܐ ܐܢܬ ܠܡܫܟܚܘ ܙܢܐ ܡ̇ܢ ܠܡ ܬܒ̣ܠܥܘܢ ܟܕ ܡܘܣܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܝ ܚܛܗܝܟܘܢẌ . ܠܘ ܐܝܟ
SevAnt:madHym ܕܟܪܝܗܝܢ ܘܒܝܕ ܚܫ̇X ܣܢܝܐ̈ ܕ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܡܬܦܢܩܝܢX ܡ̇ܢ ܘ - ܙ - ܝܝ̣ X ܝܝܝܝ : · ܠܝܘܬܪܢܐ Xܒ̇ܐ ܘܪܒܐ ܕܨܘܡܐ ܆ ܐܝܠܝܢ
SevAnt:madHym ܗܕܡܘܗܝẌ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܇ ܕ ܪܘܚܢܝܬ ܐ ܕ ܝܢ ܘܕܫܡܝܐ ܡ̇ܢ ܆ ܒܘ̇ܠܝܬ ܐ ܐܦ̣ܪܓX ܐܦ ܒܝܕ ܕܘܒܪܐ ܫܠܝܚܝܐ . ܟܕ ܐܡ̣ܝܬX
SevAnt:madHym ܠܥܕܬܐ ܥܬܝܪܐܝܬ . . ܦ̣ܪܣܝX ܕ ܝܢ ܘܣ̣ܬܪ ܠXܘܥܝܝ ܕ ܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܘܐܟ̣ܪܙ . ܘܒܝܕ ܡܟܬܒܢܘܬܘ̈ ܢܦ̣ܝܚܬ̈ ܡܝܢ ܐܠܗܐ ܇ ܐܢ̣ܗܪ