simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܠܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܕܝܫܐ ܗ̣ܘ ܒܟܝܢܗ
SevAnt:LuqJul ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܐ ܕܕܡܐ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܘ ܕܝܠܢ ܚܛܝܐ
SevAnt:LuqJul ܚܢܢ ܟܠܢ . ܡ̇ܢ ܕܒܡܠܬܐ ܠܐ ܫܪܥ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܀ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ ܠܒܣܪܗ
SevAnt:LuqJul ܒܫܡܝܐ : ܠܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܢܝܩ ܥܠ ܥܘܕܪ
SevAnt:LuqJul ܡܢܗܘܢ . ܘܛܠܝܐ ܡ̇ܢ ܢܚܬ ܠܡܨܪܝܢ :
SevAnt:LuqJul : ܕܐܝܬܝܗܘܢ : ܡ̇ܢ : ܡܢ :
SevAnt:LuqJul ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܙܕܩܐ ܒܝܕ ܬܘܕܝܬܐ
SevAnt:LuqJul ܐܢܬ ܠܗܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪܘ ܕܠܚܒܠܐ ܫܪܟܘ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ⁴ܕܢܕܥ ܕܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܡܓܫܡܬܐ
SevAnt:LuqJul ܗܘܝܬ . ܠܘ ܡ̇ܢ ܢܡܘܣܐܝܬ . ܙܒܢܐ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܕܠܗ ܡ̇ܢ ܓܠܪܬ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ
SevAnt:LuqJul ܣܒܠܝܢ . ܕܩܢܝܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܡܟܬܪܢܘܬ
SevAnt:LuqJul ܕܢܒܚܢ ܒܗܘܢܐ . ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ .
SevAnt:LuqJul ܠܗ . ܠܡܚܣܢ ܡ̇ܢ ܟܬ ܕܝܢ ¹³ܘܦܚܡܬ
SevAnt:LuqJul ܠܡܐܡܪ ܕܡܨܝܐ ܕܒܣܪܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܝܕ ܠܡܠܬܐ
SevAnt:LuqJul ܗܟܢܐ : ܡܬܝܠܕ ܡ̇ܢ ܒܪܐܢܫܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ
SevAnt:LuqJul ܐܝܬ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܐ ܕܥܟܐ .
SevAnt:LuqJul ܘܩܒܘܪܬܐ . ܡܩܒܠܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܝX ܗܘܐ
SevAnt:LuqJul ܥܡܢܘܐܝܠ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐܝܬ ܩܢܐ ܠܗ̇