simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul : ܚܐܫ : ܡ̇ܢ : ܐܢܫܐܝܬ :
SevAnt:LuqJul : ܟܠ : ܡ̇ܢ : ]ܕܢ[ܫܘܛ :
SevAnt:LuqJul X ܠܐ : ܡ̇ܢ : ܓܝܪ :
SevAnt:LuqJul ܢܐܡܪ ܡܛܘܠܬܗܝܢ : ܡ̇ܢ ܕܚܟܝܡ ܢܣܬܟܠ ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqJul : ⁸[ܐܝܟ : ܡ̇ܢ : ]ܕܟܝܐ̈ :
SevAnt:LuqJul ܀ ⁷ [ܕܡܩܒܠܢܐ ܡ̇ܢ ܕܡܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqJul . . ]ܕܒܐܝܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܚܫܘܫܐ
SevAnt:LuqJul ܕ[ܒܣܪܗ⁴ܕܡܪܝܐ . ]ܕܡܝܘܬܐ⁴[ ܡ̇ܢ ܘܡܬܚܒܠܢܐ ]ܐܝܬܘܗܝ ⁴[ܗܘܐ
SevAnt:LuqJul [ܠܐ ܡܝܘܬܐ ]ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ⁹[ܒܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܢ
SevAnt:LuqJul . . ]ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܦܠܓܝܢ ܠܗ
SevAnt:LuqJul ܕܡܝܘܬܐX XX X ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܟ :
SevAnt:LuqJul ܗܘܐ ܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܕܒܬܚܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ
SevAnt:LuqJul ܕܡܢ ܡܚܝܠܘܬܐ X ܡ̇ܢ ܟܝܢܝܬܐ ܡܬܙܝܥܝܢ :
SevAnt:LuqJul ܚܘܝܬ ܢܗܝܪܐ]ܝܬ X[ܕܒܚܫܐ̈ ܡ̇ܢ ]ܕ[ܚܛܝܬܐ . ⁹ܗܢܘ
SevAnt:LuqJul ܚܫܘܫܐ XXX XX ܡ̇ܢ ܝܕܥܝܢܢ ܠܗܐܝܟܐܠܗܐ .
SevAnt:LuqJul ܘܐ ܝ XXX1ܡܪܬܝܢܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܦܘܠܣ ܚܐܪ ܗ̣ܘܝܬ
SevAnt:LuqJul ܒܐܠܗܘܬܗ X XXXX ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܠܐ ܚܫܘܫܬܐ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܚܙܬܐ XXXX ܡ̇ܢ ܘܡܢ ܡܡܠܠܐ ⁶ܕܕܐܝܟ
SevAnt:LuqJul . ܐܝܟ XXXX0 ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܚܫܘܫܐ
SevAnt:LuqJul ܐܘܦܪܝܫܝܐ̈ : Xܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܚ̇ܠܬ ܡܢ ܗܪܘܕܣ