simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul Xܢ̇dd·1ܝܢ̇X⁶ ܪܗܛ ܠܘܬ X . --¹³ܝXX· . . XXXddܝX ܡ̇ܢ ܒܪ ܐ ܝܠܘܗܝ X--⁹ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ X--⁸ܐܦ ܗܕܐ X . --⁷ܩXXX
SevAnt:LuqJul ܕܡܡܪܚ ܝXXXX1 ܕܢܐܡܪ ܕܐܚܕ ܡܘܬܐ ܡܚܒܠܢܐ ܠܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܡ̇ܢ ܕܛܡܐܐ ܐܝܬܘܗܝ . [ܚܪܡܐ : ܕܥܣܪܐ̈ : ܕܝܘܠܝܢܐ : ¹ܗܓܓܝܐ .
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܡ̇ܢ . ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܡܢ ܐܢܫܘܬܐ . ܙܕܩ ܕܢܒܚܢ ܒܗܘܢܐ .
SevAnt:LuqJul ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܡܪ . ܐܡܪ ⁴ܐܢܬ ܕܫܟܝܚܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܕܙ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܬܡܠܠ . ܢܬܐܡܪ ܠܘܬ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟ .
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܒܡܘܬܐ ܡܢ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܕܝܢ ܒܚܒܠܐ . ܡ̇ܢ ܡܫܡܠܝܐ ܗ̣ܘܐ . ܠܐ ܡܫܡܠܝܐ ܐܫܬܟܚ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܦܠ .
SevAnt:LuqJul ܕܐܡ̇ܪ ܐܘ ܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܣ̣ܒܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ ܡ̇ܢ ܡܦܩ ܐܢܬ ܠܗ ܀ ¹³ ]ܟܘ [ܚܪܡܐ : ܕܬܠܬܐ : ܕܝܘܠܝܢܐ : ܗܓܓܝܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܐ ܠܗ ܠܒܣܪܐ ܐܢܫܝܐ ܢܕܝܕܐ ܐܘ ܛܡܐܐ ܒܟܝܢܐ . ܘܕ ܡ̇ܢ ܘܝܕܠܝܐ ܣܐܡ ]ܟܙ [ܚܡܪܐ : ܕܐܪܒܥܐ̈ : ܕܝܘܠܝܢܐ : ܗܓܓܝܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܡܘܕ ܕܠܒܣܪܐ ܕܝܠܢ ܗ̇ܘ ܕܢܦܠ ܬܚܝܬ ܚܛܝܐ ܘܚܒܠܐ . ܡܛܠ ܡ̇ܢ [ܠܡܥܕܪܘܬܗ ܀ ¹0 X ܟܛ X ܚܪܡܐ : ܕܫܬܐ : ܕܝܘܠܝܢܐ : ܗܓܓܝܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܡܡܪܚ ܕܡܢXXXXXXXXXXXX ⁰ܝܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡ̇ܢ ܐܡ]ܝܢdddddd ¹²[ [ܚܪܡܐ : ܕܬܡܢܝܐ ܕܝܘܠܝܢܐ : ܗܓܓܝܐ .
SevAnt:LuqJul XXXX⁸ ܓܝܪ ܢܚܫܘܒ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܓܝܕܐ ܛܒ : ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘܐ ܘܡܐܣܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܝܫܐ ܡܬܚܣܢܝܢ ܗܘܘ .
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܒܗ ܕܝܢ ܫܪܝܗܝ ܠܚܒܠܐ . ܘܠܐ ܐܬܚܕ ܡܢܗ . ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܚܛܝܬܐ ܠܐ ܐܬܕܪܟ . ¹²ܕܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܒܡܠܬܐ ܠܐ ܫܪܥ . ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܪܐ ܓܡܝܪܐ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܡܘܚܪ ܠܡܡܠܠܘ . ܘܬܘܒ X ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܬܥܒܪܝܢ ܚܢܢ ܟܠܢ .
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܐܬܬܚܕX ܕܝܢ ܠܥܠܡ ܡܘܬܐ ܀ ܟܬ̇ܒ ¹0ܕܝܢ ܘܐܦ ܒܡܐܡܪܐ : ܡ̇ܢ ܕܠܥܠܡ ܐܡܝܪܐ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܓܠܝܐܝܬ . ܗ ܘܐܦ ⁸ܦܓܪܐ ܗܘ ܡܝܬ .
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܢܨܝܒܐ ܗ̣ܘ ܘ ܐܠܗܐ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܢܨܒܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ . ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܨܒܝܢܢ ܕܢܝܬܝܗ̇ ܨܒܝܢܐ .
SevAnt:LuqJul ܘܐܚܪܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܗ̣ܘ ܦܪܘܩܐ . ܐܢ ܠܘ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܟ̇ܬܒ . ܘܐܢ ܙܕܩ ܕܐܝܟ ܕܒܦܣܩܐ ܠܡܐܡܪ X XX X 1ܐܚܪܬܐ
SevAnt:LuqJul : ܩ̇ܕܡ : ܐܡܪ : ܕܐܠܒܫ ܠܫܡܝܐ ܚܫܘܟܐ ܘܐܣܝܡ ܒܕܡܘܬ ܝܢܣܩܐ ܡ̇ܢ : ܢܗܝܪܐܝܬ : ܕܗܘ : ܐܝܬܘܗܝ : ܗܘܐ : ܗܘ : ܕܒܝܕ : ܐܫܥܝܐ :
SevAnt:LuqJul : ܐܚܘܗܝ : ܕܒܣܝܠܝܣ : ܪܒܐ : ܒܢܘܣܐ : ܕܝܢ : ܐܝ̣ܟ : ܕܦܐܐ : ܡ̇ܢ : ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ : ܗ̇ܘ : ܚܟܝܡ : ܒܐܠܗܝܬܐ : ܗ̇ܘ : ܕܐܝܬܘܗܝ :
SevAnt:LuqJul : ܡܢ : ܣܗܕܘܬܐ̈ : ܕܗܠܝܢ ܡܠܦܝ : ܐܪܙܐ̈ : ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܡ̇ܢ ܗܪܛܝܩܝܬܐ : ܘܩܦܠܐܐ̈ : ܕܠܘܩܒܠܗܝܢ : ܕܐܝܬܝܗܘܢ :
SevAnt:LuqJul : ܐܢܫܝܢ ܟܬܒ ܆ ܗܟܢܐ ܀ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܬܐܡܪ ܕܚܝܐ ܡܝܬ . ܡ̇ܢ ܒܐܓܪܬ ܗܝ : ܕܠܘܬ : ܕܝܪܝܐ̈ : ܕܫܘܪܝܗ̇ : ܐܝܬܘܗܝ : ܕܐܬܘ :
SevAnt:LuqJul : ܕܥܒܕܗ̇ : ܕܝܬܩܐ : ܓܝܪ : ܥܠ ܡܝܬܐ : ܡܫܬܪܪܐ : ܘܬܘܒ : ܐܡܪ ܡ̇ܢ . ¹ܐܝܟܐ ܓ : ܝܪ : ܕܐܝܬ ܕܝܬܩܐ : ܡܘܬܐ : ܡܫܘܕܥܐ : ܕܗ̇ܘ :