simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom : ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ ܡ̇ܢ X ܒ̇ܪܝܐ ¹0ܘܕܩܕܡ
SevAnt:CathHom ܢܩ̇ܒܠ ܇ ܢܩܘܡ ܡ̇ܢ ܠܕ̣ܝܢܐ ܇ XX
SevAnt:CathHom ܢܩܝ̣ܡ ܇ ܘܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܢܣ̣ܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ Xܥܒܘܕܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܠܘ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕܕܠܐ ܩܝܢܕܘܢܘܣ ܐܝܬܝܗ̇
SevAnt:CathHom ܢܟܦܬܐ̈ . ܠܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ . ܐܦ ܕܠܟܠܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܠܟܘܢ ܆ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܓ̇ܙ ⁵⁸ܥܠ ܐܚܘܗܝܐܝܩܐ
SevAnt:CathHom ܘܕܐܪܥܐ . ܘܐܠܗܐ ܡ̇ܢ . ܡܛܠ ܡܪܚܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܢܨܝܘܬܐ Xܬܟܬܘܫܝܗܘ̈ ܡܣ̣ܬܒܪ ܡ̇ܢ ܕܡܠܘܐ̈ ¹ܡܫܪܬܚܐ̈ ܕܣܘܟܠܐ̈
SevAnt:CathHom ܘܢܘܟܪܝܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪXXXXXXX ܠܐ ܡܫ̇ܘܬܦܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܟܪܐ ܆ ܣ̇Xܝ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܆ ܡܛܠ
SevAnt:CathHom ܆ ܡܢ ܥܡܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܘ ܠܐ
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ . ܠܙܒܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܘܕܡ
SevAnt:CathHom ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܐܢܫܝܬܐ ܡ̇ܝܝܬܐ ܗܘܬ
SevAnt:CathHom ܕܠܟܠ ܬܕܨ̈ . ܡ̇ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܆ ܐܦ ܡܬܪܓܫܢܐ ܡ̇ܢ ܡܕܡ : X
SevAnt:CathHom ܗܘܘ : ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܫ̇ܢܝܢ ܗܘܘ :
SevAnt:CathHom ܘܥ : ܠܬܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܥ
SevAnt:CathHom ܘܡ̇ܪܐܝܬ ܇ ܢܬܬܝܬܘܢ ܡ̇ܢ ܘܢܐܡܪܘܢܝܗܝ ܐܘܣܝܐ ܠܚܫܘܟܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܡܠ̣ܝܟ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܦ ܠܐܒܪܗܡ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܡܬܚ̇ܦܐ ܘܒ̇ܗܬ ܡ̇ܢ ܕܢܐܡܪ ܕܡܢܐ ܐ̇ܡܪ