simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ̈ . ܬܨܒܐ ܡ̇ܢ ܫܘܝܐܝܬ . ܬܬܡܨܐ
SevAnt:CathHom ܘܡܛܟܣܢ̈ . ܬܩܠܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܆ ܩܕܡ
SevAnt:CathHom . ܐܠܐ ܬܪܝܢ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ . ܐܡ̇ܪܝܢ
SevAnt:CathHom ܠܘ ܓܝܪ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡ̇ܢ ܩ̇ܪܒܬ ܇ ܬܪܝܨܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܒܪܓܠܐ ܆ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܟܐܦܐ̇̈ ܐܣ̣ܩܘ ܡܢܗ
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܕܝܢ̇ ܬܫܥܝܬܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܛܘܦܣܢܐܝܬ ܆ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܗܘܠܐ ܢܬܐܣܕ̇ ܬܬܓܚ̣ܟ ܡ̇ܢ ܗ̣ܝ ܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ .
SevAnt:CathHom ܘܡܬܕܡܝܢܘܬܐ ܆ ⁴ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܩ̇ܝܡܐ ܠܩܘܒܠܟ .
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܕܠܐܝܠܝܢX ⁵ܕܠܢܒܝܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ : X Xܝ
SevAnt:CathHom ܐܢܫܝܢ̈ ܇ ⁷ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܒܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܣܩܘܒܠܐ