simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܡܢ ܠܗܠ X ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡ̣̇ܠܐ ܙܒܢܐ
SevAnt:CathHom ܠܘܬ ܥܡܝܩܬܐ̈ X ܡ̇ܢ ܡܢ ܬܐܘܪܝܐܣ̈ ܇
SevAnt:CathHom ܡܢ ܩܕܝܡ X ܡ̇ܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡ̇ܙܥܩܝܢ
SevAnt:CathHom ܆ ܩܕܡܐܝܬ X ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܆
SevAnt:CathHom . XXX XX ܡ̇ܢ ܝܬܝܪ ܒܛܝܠܐ̈ ܥ̇ܒܕܐ
SevAnt:CathHom ܥܣܪܐ ܝܝ XXXX ܡ̇ܢ ܥܡܝ ܣ̇ܠܩܐ ܗܘܬ
SevAnt:CathHom 1 ܐܟܡܢ XX¹X²ܐܝXܝ ܡ̇ܢ XX . 1
SevAnt:CathHom ܝܝ XXXX1 XXܕܙܪܥܐ ܡ̇ܢ ܠܡܘܬܐ ܆ ܚܛܝܬܐ
SevAnt:CathHom ܐܣܘܬܐ̈ . XXܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܬܐ̈ ܕܒܝܬ
SevAnt:CathHom ²⁸ܬܡܝ̣ܗܐ ܆ X²ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥ̣ܒܕ ܐܟܚܕܐ ܥܡ
SevAnt:CathHom : ܗ̇ܝ Xܐܢܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܒܥܘܬX
SevAnt:CathHom ܇ ܗ̇ܝ Xܕܠܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܝܛܗܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܬܐܡܪ
SevAnt:CathHom X X Xܝ̇ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܘܝܪܝܡ X
SevAnt:CathHom ܇ ܘXܐ Xܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠܝܢ ܒܪܝ̣ܬܐ̈ ܐܚܪܝܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܗXܝX : XܝܩẌ ܡ̇ܢ ܝܘܪܕXܢ ܟܕ ܩ̣̇ܒܠ
SevAnt:CathHom ܩ̇ܪܝ . Xܢܬ ܡ̇ܢ Xܝܪ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̇̈
SevAnt:CathHom ܣܟܠܬܐ̈ ܇ ²ܕܒܫܘܦܪܐ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܒܪܩ ܕܟܝܘܬܐ ܡ̣ܢܗܪܢ̈
SevAnt:CathHom ܒܙ̇ܒ̣ܢܐX . ²⁸ܐܢ ܡ̇ܢ ܫܘܥܒܕܐ ܗ̇ܘ ܦܓܪܢܝܐ
SevAnt:CathHom X ܟܠ ²⁸ܠܚܡܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܡܬܩ̣̇ܪܒ ܠܕܒܚ̣ܬܐ
SevAnt:CathHom ܫܘܠܡ ܀ ¹³ܠܬܪܥܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗ̇ܝ ܕܚܢܦܐ̈