simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܘXܣܩܘXܠܝXܬ ܣ̇ܝܡܐ̈ ܡܢ ܢܦܐ̈ ܘܡܢ ܝܗXܕܝܐ̈ ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܐܦ . ·ܘܪܫ ܗܠܝX ܕ . ܐܝܟ ܗܟܢ ܇ ܕܠܥܘXܙܠܐ̈ -
SevAnt:CathHom ܗܝ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܠܫܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܚ̇ܙܝܐ ܒܥܝܢܐ̈ ܕܬܪܥܝܬܐ ܇ ܡ̇ܢ ܐܘܪܫܠܡ . ܟܕ ܥ̇ܒܪ ܠܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܆ ܚܙܬܐ ܕܫܝܢܐ ܡܫܘܕܥ .
SevAnt:CathHom ܗܝܡܢܘܬܐ . ܠܘܬ ܫܦܝܪ ܕ̣ܚܠܬܐ ܡ̇ܠܟܐ ܩܘܢܣܛܐܢܛܝܢܘܣ̇ ܡ̇ܢ ܠܫ̣ܢܝܗܘܢ̈ ܠ̇ܛܫܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܝܢܐ ܕܠܟܠ ܬܕܨ̈ .
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܆ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢ̣ܐ : ܘܕܠܐ ܚ̇ܫܚܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܆ ܠܘܬ ܩܪܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܢ̣ܣܩ ܀ 19ܐܢܐ
SevAnt:CathHom ܟܒܪ ܣ̇ܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܚ̇ܕܐ ܐܢܐX¹ܘܡܬܐܫܕ ܐܢ̣ܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܠܬܪܝܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . ¹ 1ܐܢܬܘܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܦܣ̣ܩ ܣܒܪܐ ܒܪܥܝܢܗ : ܘܕܐܦܠܐ ܠܘܬ ܚܕ ܒܝܬ ܥܪܘܩܝܐ ܡ̇ܢ ܗܘܬ ܠܪܒ̇ܘܬ ܦܐܝܘܬܐ ܕܡܚܡܣܢܢܘܬܗܘܢ ܕܣܗܕܐ̈ ܀ X 1ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܒܪܓܠܝ̈ ܡ̇ܕܝܫ ܗܘܝܬ ܠܗܘܢ ܇ ܟܕ ܕܝܢ ܡܬܚܨܕܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܘܡܣܠܝܬܐ ܘܡܥܝܩܢܝܬܐ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܡܙܕܪܥܝܢ 1ܗܘܘ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ : ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܢܬܐܡܪܢ̈ . ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܥܕܬܐ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܐܦ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܫܪܟܐ : ܐܝܬ ܠܝ ܗ̇ܝ ܕܙܗܝܪܐ ܀ 1ܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܓܒܝܠܬܢ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܕܠܐ ܝܝXXXܢXX ܡ̇ܢ ܡܕܡܟܐ ܘܪܓܬܐ ܘܡܪܡܝܢܘܬܐ ܕܙܪܥܐ ܐܢܫܝܐ . X 1ܘܕܝܠܝܬܐ
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܗ̇ ܘܚܣܝܬܐ ܆ ܕܠܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܢܩ̇ܪܒ ܬܫܒܚܬܐ²̈ X ܡ̇ܢ XXX¹XX⁰ ܘܒܬܘܠܬܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܪܝܡ ܀ ¹ܝXXXXXX 1ܦܐܝܬܐ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܒܡܠܬܐ ܡܫ̇ܒܚ ܐܢܬ . ܒܚܕ ܦܘܡܐ ܘܒܚܕ ܠܫܢܐ ܘ . ܡ̇ܢ ܡܢ ܙܢܝܘܬܐ . ܫ̇ܒܚܘ ܗܟܝܠ ܠܐܠܗܐ ܒܦܓܪܟܘܢ . 36ܐܡܬܝ
SevAnt:CathHom ܚܬܬܝܬܐܝܬ : ܟܕ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܬܥ̇ܛܦ ܗܘܐ . ܐ̇ܝܕܐ ܡ̇ܢ ³ܣ̇ܐܡ ܠܗܝܢ ܕܕܫ̣ܥܬܐ ܡܫܬܡܥܝܢ̈ ܗܘܝ ܠܢ ܀ 6ܘܗܟܢܐ
SevAnt:CathHom ܐܝܕܐ ܕܟܠܚܕ ܝ ܝX XXXX1 ܡܢܗܘܢ ]ܢܐܚܕܘܢ ܆ [ܘܢܟ̇ܢܫܘܢ ܡ̇ܢ ܒܝ]ܢܬ ܗ̇ܢ[ܘܢ ܕܒܥ̇ܠܕܒܒܐ ]ܐܝܬܝܗܘܢ : [ܒܚܕܐ
SevAnt:CathHom ܡܬܕܡ̇ܪ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܣܥܘܪܘܬܐ . ܒܠܫܢܗ ܕܝܢ ܆ ܩܛܝܓܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗܪܟܐ ܬܘܒ ܗ̇ܘ ܕܒܪܝܫܗ ܕܥܘܡܪܐ ܩ̇ܐܡ ܗܘܐ ܆ ܒܬܪܥܝܬܗ X
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘܡܐ ܕܐܕܪܟܢܢ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܕܠܐ ܣܘܦ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܣ̇ܓܝ ܡ̇ܢ ܡܬܚ̇ܕܬ ܒܢ ܇ ܒܡܕܪܟܢܘܬܐ̈ ܡܢܬܝܬܐ̈ . ³ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܚܘܕ X
SevAnt:CathHom ܩ̇ܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܇ ܘܠܘ ܡܢ ܫܘܟܢܐ̈ ܕܐܝܩܪܐ ܀ ܡ̇ܢ ܩ̣ܪܝܐ̈ ܠܐ ܗܘܘ ܇ ܐܘ ܟܒܪ ܡܣܠܝܘ ܐܣܠܝ ܐܢܘܢ ܇ ܘܗܟܢܐ X
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܪܚܡܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ ܘܫܪܝܪܐ : ܟܕ ܡ̇ܩܦ ܠܗ ܠܡܪܢ ܪܘܚܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܥܡܕܢܐ . ܘܡܛܠ ܐ̇ ܟܠܩܪܨ ܐ . ܘܟ̇ܬܒ ܐܢܬ . ܗܟܢܐ . ܘܗܢܐ X
SevAnt:CathHom ܘܡܫ̇ܩܠܐ ܆ ܒܦܘܪܣܐ̈ ܡܡܟܟܢܐ̈ ܬܩ̇ܦܚ . ܘܒܬXܥܐ̈ ܡ̇ܢ ܚܫܐ̈ ܣܩܘܒܐܝܬ ܬܐܬܐ ܘܬܦܣܘܩ ܐܢܘܢ . ܘܠܫܒܗܪܢܐ X
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܫܒܫܬܐ̈ ܕܠܚܡܢ̈ ܠܝܩܕܢܐ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܗ̇ܝ ܪܘܚܢܝܬܐ ܫܦܝܪ ܠ̇ܛܫܝܢ ܐܢܬܘܢ̣ ܟܠܗܝܢ X
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܠܡܩ̣̇ܠܣܘ ܙܪ . ܩ ܆ ܠܗ̇ܝ ܕܝܢXܝXX1ܝXXX ܠܡܫ̇ܒܚܘ ܆ ܡ̇ܢ ܆ ܐܘ ܠܪܘܡܐ ܐܠܗܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܣܩܬܐ ܐ̇ܫܒܚ . ܠܗ̇ܝ̇ X