simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܇ ܕܠܥܘXܙܠܐ̈ - ܡ̇ܢ ܘXܣܩܘXܠܝXܬ ܣ̇ܝܡܐ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܫܝܢܐ ܡܫܘܕܥ . ܡ̇ܢ ܗܝ ܕܝܢ ܗ̇ܝ
SevAnt:CathHom ܕܠܟܠ ܬܕܨ̈ . ܡ̇ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܢ̣ܣܩ ܀ 19ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܆ ܒܣܓܝܐܬܐ̈
SevAnt:CathHom . ¹ 1ܐܢܬܘܢ ܡ̇ܢ ܟܒܪ ܣ̇ܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ
SevAnt:CathHom ܀ X 1ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܦܣ̣ܩ ܣܒܪܐ
SevAnt:CathHom ܕܟܕ ܡܙܕܪܥܝܢ 1ܗܘܘ ܡ̇ܢ ܒܪܓܠܝ̈ ܡ̇ܕܝܫ ܗܘܝܬ
SevAnt:CathHom ܕܙܗܝܪܐ ܀ 1ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ : ܡܛܠ
SevAnt:CathHom . X 1ܘܕܝܠܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܓܒܝܠܬܢ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇
SevAnt:CathHom ܀ ¹ܝXXXXXX 1ܦܐܝܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܚܣܝܬܐ ܆
SevAnt:CathHom ܒܦܓܪܟܘܢ . 36ܐܡܬܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒܡܠܬܐ ܡܫ̇ܒܚ
SevAnt:CathHom ܠܢ ܀ 6ܘܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܚܬܬܝܬܐܝܬ : ܟܕ
SevAnt:CathHom ]ܐܝܬܝܗܘܢ : [ܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܕܐ ܕܟܠܚܕ ܝ
SevAnt:CathHom ܆ ܒܬܪܥܝܬܗ X ܡ̇ܢ ܡܬܕܡ̇ܪ ܗܘܐ ܒܗ̇
SevAnt:CathHom ³ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܚܘܕ X ܡ̇ܢ ܗ̇ܘܡܐ ܕܐܕܪܟܢܢ ܆
SevAnt:CathHom ܇ ܘܗܟܢܐ X ܡ̇ܢ ܩ̇ܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom . ܘܗܢܐ X ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܪܚܡܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ
SevAnt:CathHom . ܘܠܫܒܗܪܢܐ X ܡ̇ܢ ܘܡܫ̇ܩܠܐ ܆ ܒܦܘܪܣܐ̈
SevAnt:CathHom ܐܢܬܘܢ̣ ܟܠܗܝܢ X ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܫܒܫܬܐ̈
SevAnt:CathHom . ܠܗ̇ܝ̇ X ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܡܩ̣̇ܠܣܘ ܙܪ