simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܠܦܘܠܘܣ ܡ̇ܢ ܢ̣̇ܓܕ̣ ܛܪܕܗ .
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܡܬ̣ܚܪܝܢܢ ܠܡܣܩ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܕܡܫܝܚܐ . ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܝ ܐܡ̇ܪ ܦܝ̣ܣܐ
SevAnt:CathHom ܐܠܐܝܝXXX XXX ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܡ̇ܢ : ܐܝܟ ܐܝܢܐ
SevAnt:CathHom ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܠܐܒܐ ܒܐܠܗܘܬܐ ܇
SevAnt:CathHom ܆ ܡܠ̣ܝܟ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܦ ܠܐܒܪܗܡ
SevAnt:CathHom ܫܡܝܐ ܇ ܕܒܚܙܬܗ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܐ ܗܘܐ ܠ̣ܒܪܩܐ
SevAnt:CathHom ܒܢܘܪܐ : ܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܚܕܝܢܝܬܐ̈ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܙ̇ܕܩ
SevAnt:CathHom . ܕܡܢܗ̇ ܡܬܝ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐܒܝܘܕ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡ̇ܢ ܡܬܚ̇ܝܒܝܢ ܗܘܘ .
SevAnt:CathHom ܡܠܝܠܐ̈ . ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪ ܆ ܡܢܐ
SevAnt:CathHom ܗܠܝXܢ . ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܟܗܢܝܐ ܕܒܚܘܒܬܐ ܕܡ̣ܫܚܐ
SevAnt:CathHom ¹ܟܕ ܡܒ̇ܙܚ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܒܐܠܗܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ²ܡܬܓܟܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ̇ ܗܫܐ ܡ̇ܢ . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܇
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܆ ܟܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ X
SevAnt:CathHom ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܠܝܫܘܥ ܆ ܘܒܪܘܐ
SevAnt:CathHom ܘܣܪܦܐ̈ : ܒܗܘܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܬܚ̇ܘܐ ܗܘܐ :
SevAnt:CathHom ܗܘܐ . ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘܬ ܆ ܡܣ̣ܬܒܪܐ
SevAnt:CathHom ܢܨܝܘܬܐ Xܬܟܬܘܫܝܗܘ̈ ܡܣ̣ܬܒܪ ܡ̇ܢ ܕܡܠܘܐ̈ ¹ܡܫܪܬܚܐ̈ ܕܣܘܟܠܐ̈