simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom . ܐ ܢ ܡ̇ܢ ܬܙ̣ܟܐ ܗܕܐ ܥܡ
SevAnt:CathHom ܫܐܕܐ̈ ܀ ܘܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܬܠܬܐ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܆ ܐܝܬ ܠܟ ܡ̇ܢ ܬܡܢ ܣܘܟܐ .
SevAnt:CathHom ܇ ܐܝܟ ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܬܣܬ̣ܒܪ ܕܫ̣ܐܠ̇ܬ ܐܣܟܡܬܢܐܝܬ
SevAnt:CathHom . ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ : ܒܫܘܒܚܐ
SevAnt:CathHom ܘܡܥܝܪܐ . ܘܡܬܚܪܝܐ ܡ̇ܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܦ ܣܛܪ
SevAnt:CathHom ܚ̇ܐܫ . ܘܠܐܣܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܫܟܚ ܕܦܘܣܝܘܠܘܓܝܣܐX ܥ̇ܒܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܨܦ̣ܪܝܢ̈ ܡܙܕܒ̇ܢܢ̈ ܡ̇ܢ ⁵⁷ܒܐܣܪܝܘܢ ⁵⁸ܚܕ ܇
SevAnt:CathHom ܕܫܝܢܐ . ܐܢܗܘ ܡ̇ܢ ⁷ܕܚܢܢ ܒܫܡܝܐ ܚܕ
SevAnt:CathHom ܠܐܠܗܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ⁸⁷ ܕܠܐ ܓܘܫܡܐ