simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom . ̣ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܡ̇ܢ . ܕܠܐ ܣܒܪܐ
SevAnt:CathHom ܐܝܬܘܗܝ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ . ܕܡܢ ܕܡ̇ܥܐX
SevAnt:CathHom ܆ ܡܢ ܥܡܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܘ ܠܐ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܆ ܕܫܪܝܪܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܡܪ
SevAnt:CathHom ܐ̇ܥܡܕ ܆ ܠܢܦܫܗ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܚܣܝܪܐ
SevAnt:CathHom ܀ ܐܠܐ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܝܠܢ
SevAnt:CathHom ܘܥ : ܠܬܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܥ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ . ܘܡܘܫܐ ܡ̇ܢ . ܗܟܢܐ ܀
SevAnt:CathHom ܀ ܐܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ . ܗܟܢܐ ܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܗܝܢ ܆ ܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ . ܗܠܝܢ ܕܦ̇ܩܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܘܗܕܐ ܟܕ ܒܪܓܫܬܐ ܡ̇ܢ . ܘܒܗ̇ ܒܚܙܬܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܟܕ ܒܐܝܕܗ ܡ̇ܢ . ܘܒܚܘܛܪܗ ܡ̇ܕܒܪ
SevAnt:CathHom . ܕܡܢ ܠܥܠ ܡ̇ܢ . ܘܛܢ̇ܦܐܝܬ ܝܬ
SevAnt:CathHom ܕܝܠܢ . ܐܟܚܕܐ ܡ̇ܢ . ܘܟܕ ܠܡܫ̇ܩܠܘܬܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܕܦ̣ܩܝܕܢ̈ ܆ ܒܪܚ̣ܡܬܐ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܟܠ
SevAnt:CathHom ܐܡܝܪܢ̈ ܆ ܕܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܟܠ
SevAnt:CathHom ܐܠܐ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܡ̇ܢ . ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom ܠܢܡܘܣܐ ܆ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ . ܝܐܬܝܩܐ ܕܟܬܝܒܬܐ
SevAnt:CathHom . ܡܢ ܐܪܥܐ ܡ̇ܢ . ܝܝXXXXX ܚ̇ܙܝܢ
SevAnt:CathHom ܠܬܝܒܘܬܐ . ܘܡܘܫܐ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܒܨܘܡܐ