simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܦܪܨܘܦܟ . ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ . ¹⁷ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ
SevAnt:CathHom ܡܕܝܢ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ . ܐܘ̣ܕܐ .
SevAnt:CathHom ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ̇ ܗܫܐ ܡ̇ܢ . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܘܕܚܛ̣ܝܬܐ . ܘܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܡ̇ܢ . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܢܟܦܬܐ̈ . ܠܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ . ܐܦ ܕܠܟܠܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܆ ܕܕܢܣ̇ܝܒ ܡ̇ܢ . ܐܦ ܟܕ
SevAnt:CathHom ܆ ܐ ܩ̣ܪܒܘ ܡ̇ܢ . ܐܫ̣ܦܠܘ ܕܝܢ̇
SevAnt:CathHom ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ . ܒܐܪܥܐ ܗ̇ܝ
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܡܫܬܘܬܦ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ ܟܕ
SevAnt:CathHom . ܬ̣ܡܢܐ ܒܫܪܒܬܐ̈ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom ܡܟܣܢܘܬܐ . ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ . ܒܗܠ ܝܢ
SevAnt:CathHom ܬܪܥܐ ܆ ܫܒܬܢܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܒܝܕ ܢܡܘܣܐ
SevAnt:CathHom . ܐܠܐ ܘܬܝ ܡ̇ܢ . ܒܪܗ ܕܝܐܟܘܢܝܐ
SevAnt:CathHom ܀ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ . ܒܬܪ ܫܘܪܝܐ̈
SevAnt:CathHom ܒܬܘܠܬܐ ܆ ܡܬܝ ܡ̇ܢ . ܕܐܢܫ ܝܥܩܘܒ
SevAnt:CathHom . ܠܐ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ . ܕܒܐܐܪ ܬܘܒ
SevAnt:CathHom ܆ XX ܡܪܢܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܕܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom ܀ 14ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ . ܕܒܫܦܝܪܘܬ ܓܘܢܐ
SevAnt:CathHom ܘܡܕܝܪ ܇ ܠܗܝܟܠܐ ܡ̇ܢ . ܕܟ̇ܝ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܢܬܘܢ . ܘܕܒܚܘܒܐ ܡ̇ܢ . ܕܠܐ ܡܣܡ