simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom . ¹⁷ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ ܗ̇ܘܦܫܝܩܐ ܆ ܟܕ ܡܪܚܩ ܠܢ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ¹⁸ܨܐ̇ܡ ܐܢܬ ܡܫܘܚ ܪܝܫ̣ܟ . ܘܐܫܝܓ ܦܪܨܘܦܟ . ܩܕܡܐܝܬ
SevAnt:CathHom . ܐܘ̣ܕܐ . ܕܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ . ܠܐ ܬܥ̇ܩܒ . ܐܦ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ . ܕܐܢܐ ܐ̇ܝܬܝ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܕܝܢ . ܕܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܆ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܚܝ . ܗܫܐ ܕܝܢ̇ ܟܕ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܆ ܘܡܗܝܡܢܐ̈ ܥ̇ܒܕ ܠܗܘܢ . ܡܛܠܗܕܐ ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ̇ ܗܫܐ
SevAnt:CathHom . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܆ ܐܦܣܘ ܠܝ ܕܡܕܡܝܢܐ ܐܗܘܐ ܕܚܫܐ ܕܐܠܗܝ . ܡ̇ܢ ܠܥܘ̣ܩܣܐ ܕܡ̇ܘܬܐ ܕܠܩܘܒܠܢ ܘܕܚܛ̣ܝܬܐ . ܘܐܝܓܢܐܛܝܘܣ
SevAnt:CathHom . ܐܦ ܕܠܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܨ̇ ܝܡܢ̈ . ܠܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܐܦ ܒܡܕܝܢܬܐ̈ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ . ܢܫܐ̈ ܢܟܦܬܐ̈ . ܠܡܢܗܝܢ
SevAnt:CathHom . ܐܦ ܟܕ ܥ̇ܐܠ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܇ ܠܗܠܝܢ ܗܘܢܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܡܢ ܡܥܠܬܐ . ܟܕ ܠܘܬܗܘܢ ܡ . ܪ ܗܘܐ ܆ ܕܕܢܣ̇ܝܒ
SevAnt:CathHom . ܐܫ̣ܦܠܘ ܕܝܢ̇ ܘܠܘܬ ܢܩܫܗܘܢ ܝܝ̣ܒܛܘ ܘܐܪXܦܘ ܡ̇ܢ . ܘܕܗ̣ܢܘܢ ¹ܚܫܐ̇̈ ܘܗ̇ܢܝܢ ܕܡܟܢܢ̈ ܠܡ̣ܒܘܬܘ ܆ ܐ ܩ̣ܪܒܘ
SevAnt:CathHom . ܒܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܫܡܪܝܢ ܡܛܫܝ ²³ܗܘܐ : ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܡ̇ܠܟ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܝܗܘܒܐ ܕܬܒܛܐ̈ ܇ ܠܗܢܘܢ ܕܒܡܕܢܚܐ ܥ̇ܡܪܝܢ . ܟܕ ܡܢ ܩܕܝܡ
SevAnt:CathHom . ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܐܘܣܝܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܒܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܒܨܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܇ ܢ̇ܦܩ ܡܢܗ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܟܕ ܡܫܬܘܬܦ
SevAnt:CathHom . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܆ ܢܬܡ̣ܢܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ . . ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܐ . ܡ . ܬ̣ܡܢܐ ܒܫܪܒܬܐ̈
SevAnt:CathHom . ܒܗܠ ܝܢ ܡܬ . ܬܕܝܢ ܗܘܐ . ܡܪܝܐ ܕܝܢ̇ Xܘ̇ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܠܗܕܐ ܆ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܪܝXܢܗ̇ ܡܢܗ ܠܘܬ ܡܟܣܢܘܬܐ . ܘܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom . ܒܝܕ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈ ܡܬܦ̣ܬܚ ܗܘܐ : ܘܝܬܝܪ ܒܗܘܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢ̣ܨܒ ܒܡܕܢܚܐ . ܕܗ̣ܘ ܗܢܐ ܬܪܥܐ ܆ ܫܒܬܢܐܝܬ
SevAnt:CathHom . ܒܪܗ ܕܝܐܟܘܢܝܐ ܫܡܗܗ ܠܗܢܐ ܟܝܢܐܝܬ . ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܟܝܬ ܡ̇ܢ . ܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ̈ ܐܬܥܗܕܘܗܝ . ܐܠܐ ܘܬܝ
SevAnt:CathHom . ܒܬܪ ܫܘܪܝܐ̈ ܥܡܝܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܕܘܪܫܐ̈ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܘܕܙܝܩܘܬܐ ܝ̇ܗܒܐ ܠܗ̇ܢܘ ܕܒܐܝܕܝܗ̇̈ ܐܬܕܪܫܘ ܀ ܡܢ ܗܪܟܐ
SevAnt:CathHom . ܕܐܢܫ ܝܥܩܘܒ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐ . ̇ܠܐ ܐܦ ܒܗ̇ܕܐ̇ ܬ̇ܘ . X ܠ ܡ̇ܢ ܒܡܢܝܢܐ . ܠܝܘܣܦ ܓܝܪ ܗ . ̇ ܕܝ̇ܠܕ̇ܬ ܐܠܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܆ ܡܬܝ
SevAnt:CathHom . ܕܒܐܐܪ ܬܘܒ ܡܬܐܫܕܐ . ܬܡܢ ܕܝܢ ܆ ܚܝܐ . ܘܩܢܘܡܝܐ . ܘ . ܡ̇ܢ ܐܦ ܥܡ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܕܝܠܢ ܆ ܪܘܚܐ ܐܟܚܕܐ ܢ̇ܦܩܐ . ܠܐ ܗܪܟܐ
SevAnt:CathHom . ܕܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܡ̣ܫܚ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܐ̈ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܆ ܕܫܡܐ ܗܢܐ ܡܫܝܚܐ ܆ XX ܡܪܢܐܝܬ
SevAnt:CathHom . ܕܒܫܦܝܪܘܬ ܓܘܢܐ ܕܗܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܡܚ̇ܘܪܢ̈ ⁸ ܡ̇ܢ ܬܗ̇ܦܟܝܢ ܠܥܝܢܐ̈ ܕܟܠܗܘܢ ܚ . . . ܙܝܐ ܀ 14ܘܡܢ ܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom . ܕܟ̇ܝ ܡܢ ܫܢܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܝ ܝX X XX0 ܕܢܝܬܐ . ܐܥ̣ܗܕ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܒܗܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܨ̇ܠܝܢ ܫ̇ܪܐ ܘܡܕܝܪ ܇ ܠܗܝܟܠܐ
SevAnt:CathHom . ܕܠܐ ܡܣܡ ܒܐܦܐܐܝܬܝܟܘܢ̈ : ܣ̇ܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܠܒܝ̣ܫܬܐ ܡ̇ܢ ܒܥܒ̇ܕܐ ܘܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ 10ܡܚ̇ܘܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܕܒܚܘܒܐ