simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܕܪܓܐ ²⁵ܕܡܫܡܫܢܘܬܐ ܡܩܢܝܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܥܒܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܥܒܕܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܬܓܡܐ ܕܩܝܡܐ ܡܩܪܒܐ . ܗܕܐ
Sahd:memSolitar ܘܫܡܫܘܢ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܢܙܝܪܐ ܡܢ ܟܪܣܐ ܘܕܝ̇ܢܐ ܘܓܢܒܪܐ ܡ̇ܢ ܪܘܚܐ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ²⁰ ܡܬܚܦܛ ܒܒܝܫܘܬܐ̣ ܘܡܬܕܝܒ . ܗܟܢܐ
Sahd:memSolitar ܘܠܐܠܗܐ ܡܫܟܚܝܢ X ܘܠܗ ܡܥܩܒܝܢ̣ ܠܕܝܠܗ ܝܪܬܝܢ ܀ [4]ܪ . . ܡ̇ܢ . ܘܟܠ ܬܐܓܪܢ̈ ܘܠܐ ܐܝܟ ܬܐܓܘܪܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ
Sahd:memSolitar ܕܠܬܚܬ̣ ܚܫܘܫܘܬܐ . ²ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܥܠ ܫܒܝܚܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܢܦܘܩ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ¹ܬܚܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܆ ܠܘܬ ܗܠܝܢ
Sahd:memSolitar ܕܝܡܝܢܐ̣ ܗܢܝܝܘܬܐ . ³ܒܗ̇ܘ⁴ ܕܝܢ ܕܣܡܠܐ̣ ܥܙܝܙܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܚܫܘܫܘܬܐ . ²ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܥܠ ܫܒܝܚܘܬܐ . ܘܒܓܒܐ
Sahd:memSolitar ܡ̇ܘܠܕ ܫܘܒܗܪܐ ܥܠܡܢܝܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܩܢܐ ²⁰ܡܘܟܟܐ ܡ̇ܢ ܠܫܓܘܫܝܐ ܡܥܬܕ ܠܠܒܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܠܫܠ̣ܝܐ ܢ̇ܓܕ ܠܗ . ܘܗ̇ܘ
Sahd:memSolitar ܕܒܟܝܢܐ̈ ܡܬܝܠܦܐ . ܒܚܙܘܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܘܒܣܘܟܠܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܡ̇ܢ ¹ܟܣܝܐ ܘܛܡܝܪܐ . ܘܡܢܗ̇ ܒܐܠܗܐ ܡܛܫܝܐ ܘܓܢܝܙܐ ܇ ܘܗ̇ܝ
Sahd:memSolitar ܆ ܡܐ ܕܒܕܠܩܘܒܠܝܘܬ ܐܣܟܡܐ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܢܗܘܘܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܠܬܪܥܝܬܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܡܚܫܒܬܐ̈ ܒܠܝܠܬܐ̈ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ
Sahd:memSolitar ܗܘ ܪܡܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܕܠܢ ܡܩܕܫ . ܚܙܝ ܡܐܐܦܐܐ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܨܝܪܝܢ ܒܕܒܚܐ ܦܪܘܩܝܐ ܕܚܠܦܝܢ . ܘܪܐܙܐ
Sahd:memSolitar ܒܡܠܬܐ̣ ܘܙܥܘܪܝܐܝܬ . ܐܠܐ ܛܒ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܒܦܪܝܫܘܬ ܡ̇ܢ ܒܡܨܥܬ ܫܪܒܐ̈ ܕܡܪܬܝܢܘܬܐ ܥܠܝܗܝܢ ܡܠܠܬ . ܚܒܝܟܐܝܬ
Sahd:memSolitar ܫܦܝܪܝܢ̈ ܗܘܘ . ܟܕ ܛܒ ܕܡܚܝܠܘܬ ܬܪܥܝܬܐܐܝܬܝܗܘܢ ܘܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܩܕܡܐܝܬ ܐܬܪܥܝܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܬܩܪܘܒ ܠܕܘܒܪܐ ܛܟ
Sahd:memSolitar ܕܓܒܝܗܝ . ܘܐܢ ܡܬܟܬܫ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܟܠܠ ܐܢ ܒܐܓܘܢܗ ܠܐ ܡܬܟܬܫ ܡ̇ܢ ܦܠܚ ܘܡܬܦܟܪ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܇ X ¹ܘܡܫܟܚ ܕܢܫܦܪ ܠܗ̇ܘ
Sahd:memSolitar ܕܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܢܕܬܐ ܣ̇ܥܪ . ܘܠܟܠܢ ܆ ܕܢ̇ܬܒ ܒܐܒܠܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܒܗ̣ ܠܐ ܫܬ̣ܝܩܐ . ܐܠܐ ܩ̇ܥܝܐ ܘܡܩܛܪܓܐ ܆ ܘܕܝܢ̇ܐ ܠܗ̇ܘ
Sahd:memSolitar ܕܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܕܢܘܕܥܗ ܥܠ ܕܘܟܬܗ ܐܝܟ ܕܠܡܐܬܐ ܠܘܬܗ . ܡ̇ܢ ܘܕܒܘܝܐܐ ܠܗܘܐ ܥܡܟ̣ ܡܝܢ . XX [1]ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆ ܠܘܬ
Sahd:memSolitar ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܠܗܘܢ ܡܐܬܝܬܐ ܕܒܪܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ . ܪܓܝܓܐ ܡ̇ܢ ܘܬܫܬܘܢ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܝ ܀ X [ 5X]ܐܠܐ ܠܙܕܝܩܐ̈
Sahd:memSolitar ܠܟܠܢܫ ܡܕܡ ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܗ ܒܘܠܝܬܐ ܕܠܐ ܫܘܦܪܝܐ ܐܢܫܝܐ ܆ ܡ̇ܢ . ²⁰ܠܦܘܪܩܢܐ̇ ܕܢܦܫܟ ܆ ܘܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܟ . ܠܡ̇ܦܪܥ
Sahd:memSolitar ܡܚܒ ܐܢܬ̣ ܘܕܬܗܘܐ ܥܡܗ ܪܓܝܓ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܠܟ ܘܠܥܠܡܐ . XX ܡ̇ܢ . ܐܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܘܐܢ ܠܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ . ܐܢ ܠܡܫܝܚܐ
Sahd:memSolitar ܠܐܚܪܢܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܠܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܨ̇ܒ̣ܝܢ ܠܡܗܘܐ ܀ [X4]ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܟܒ̣ܫܘ ܇ ܘܐܦܠܐ ܡܢܐ ܗܝ ܡܝܬܪܘܬܐ ܝܕܥ̇ܝܢ ܇ ܡܕܒܪܢܐ̈
Sahd:memSolitar ܢܒܥܐ . [XX]ܐܢܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܠܫܘܬܦܘܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܕܐܢܬܬܗ ܡ̇ܢ ܒܓܒܪܐ ܢܒܥܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܐܢ ܒܡܪܝܐ ܢ̇ܚܛܐ ܓܒܪܐ̣ ܡܢ
Sahd:memSolitar ܘܗܢܘܢ ܆ ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ ܒܝܕ ܚܝܠܗ ܠܢܒܗܐ³ܟܝܢܝܐ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܡܪܢܐ ܕܠܐ ܡܥܝܪܝܢ̈ ܐܦ ܪܓܫܐ̈ ܠܙܘܥܐ . X ܡܥܝܪܝܢ̈