simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܕܒܚܬܢܐ ܐ̇ܡܪ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
Sahd:memSolitar ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡ ܗܟܝܠ
Sahd:memSolitar ܐܠܗܝܐ̈ ܐܬܡܠܠܝ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܓܝܪ ܕܠܐ
Sahd:memSolitar ܚܕ ܒܣܪ . ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܩܦ ܕܝܢ ܠܡܪܢ
Sahd:memSolitar ܦܓܪܗ ܗܝ . ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܙܢܐ ܕܝܢ ܒܦܓܪܗ
Sahd:memSolitar ܕܠܐ ܡ̇ܘܦܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢ̇ܟܪܐ ܥܠ
Sahd:memSolitar ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܬܓܠܙ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܓܝܪ² ܕܪܚ̇ܡ
Sahd:memSolitar . X [38ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܡܚܪܪܐ X
Sahd:memSolitar ܕܒܫܠܝܐ . [X]ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܣܒܪ ܗܘܝܬ ܐܘ
Sahd:memSolitar ܐܠܗܐ . [X]ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܟܕ ܩܪܝܒܝܢ̈
Sahd:memSolitar ܕܥܬܝܕ . [XX]ܓܚܙܝ ܡ̇ܢ ܠܒ̣ܫ ܓܪܒܐ ܟܠܗ
Sahd:memSolitar ܕܒܥܬܝܩܬܐ . [XXX]ܕܘܝܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܢܒܝܐ ܪܒܐ
Sahd:memSolitar ܘܐܢ ܕܩܘܛܥܐ X ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܕܥ
Sahd:memSolitar . [ X]ܐܟܣܢܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܬܥܒܕܝܘܗܝ ܫ̣ܝܛܐ ܘܠܐ
Sahd:memSolitar . [ XX]ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܝܗܒ ܐܢܐ ܛܘܒܐ
Sahd:memSolitar ܡܬܗܢܐ ܆ ¹⁴ܠܛܥܡܗ̇ ܡ̇ܢ ܡܫܬܘܕܥ . ܕܢܦܫܩ
Sahd:memSolitar . ܘܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܠܟܘܢ ܡܝܩܕ̇
Sahd:memSolitar ܐܫܬܡܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܠܝܠܕܐ ܕܬܪܝܢ ܐܟܘܬܗ
Sahd:memSolitar ܠܩܕܝܫܘܬܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܦܩܚ ܠܗ ܕܗܟܢܐ
Sahd:memSolitar ܗܕܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܝܩܪ ܠܬܝܒܘܬܐ ܘܪܚܝܡܐ