simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܦܓܪܗ ܗܝ . ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܙܢܐ ܕܝܢ ܒܦܓܪܗ
Sahd:memSolitar ¹ܘܡܫܟܚ ܕܢܫܦܪ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܓܒܝܗܝ . ܘܐܢ
Sahd:memSolitar ܕܒܥܬܝܩܬܐ . [XXX]ܕܘܝܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܢܒܝܐ ܪܒܐ
Sahd:memSolitar ܡܬܗܢܐ ܆ ¹⁴ܠܛܥܡܗ̇ ܡ̇ܢ ܡܫܬܘܕܥ . ܕܢܦܫܩ
Sahd:memSolitar [XX]ܟܘ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܡܘܬܐ ܠܡܝܬܐ̈ ܢܒܠܥ
Sahd:memSolitar ܐܠܗܐ XX ܕܟܐܡܬ ܡ̇ܢ ܒܗܬ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ
Sahd:memSolitar ܐܫܬܡܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܠܝܠܕܐ ܕܬܪܝܢ ܐܟܘܬܗ
Sahd:memSolitar ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܗܕܐ
Sahd:memSolitar ܐܢܬ . ܐܬܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܠܡܛܟܣܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܠܗܐ
Sahd:memSolitar ܕܬܩܪܘܒ ܠܕܘܒܪܐ ܛܟ ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܝܢ̈ ܗܘܘ .
Sahd:memSolitar ܠܦܪܘܫܐ̈ . ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ̣ ܕܠܐ ܩܢܛܐ
Sahd:memSolitar . ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܝܡܝܢܐ ܘܕܠܥܠ ܇
Sahd:memSolitar ܗܕܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܝܩܪ ܠܬܝܒܘܬܐ ܘܪܚܝܡܐ
Sahd:memSolitar ܐܠܗܝܐ̈ ܐܬܡܠܠܝ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܓܝܪ ܕܠܐ
Sahd:memSolitar ܒܠܝܠܬܐ̈ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܆ ܡܐ ܕܒܕܠܩܘܒܠܝܘܬ
Sahd:memSolitar . ܐܢ ܠܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܡܚܒ ܐܢܬ̣ ܘܕܬܗܘܐ
Sahd:memSolitar . X ܡܥܝܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܘܗܢܘܢ ܆ ܘܗ̣ܘ
Sahd:memSolitar ܠܩܕܝܫܘܬܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܦܩܚ ܠܗ ܕܗܟܢܐ
Sahd:memSolitar ܠܥܢܝܢܐܐܠܗܝܐ . ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܫܓܘܫܝܐ ܡܥܬܕ ܠܠܒܐ
Sahd:memSolitar ܡܩܪܒܐ . ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܪܓܐ ²⁵ܕܡܫܡܫܢܘܬܐ ܡܩܢܝܐ