simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܡܩܪܒܐ . ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܪܓܐ ²⁵ܕܡܫܡܫܢܘܬܐ ܡܩܢܝܐ
Sahd:memSolitar ܘܡܬܕܝܒ . ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܘܫܡܫܘܢ . ܗ̇ܘ
Sahd:memSolitar ܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܘܠܐܠܗܐ ܡܫܟܚܝܢ X
Sahd:memSolitar ܆ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܠܬܚܬ̣ ܚܫܘܫܘܬܐ .
Sahd:memSolitar ܫܒܝܚܘܬܐ . ܘܒܓܒܐ ܡ̇ܢ ܕܝܡܝܢܐ̣ ܗܢܝܝܘܬܐ .
Sahd:memSolitar ܠܗ . ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡ̇ܘܠܕ ܫܘܒܗܪܐ ܥܠܡܢܝܐ
Sahd:memSolitar ܘܓܢܝܙܐ ܇ ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܒܟܝܢܐ̈ ܡܬܝܠܦܐ .
Sahd:memSolitar ܒܠܝܠܬܐ̈ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܆ ܡܐ ܕܒܕܠܩܘܒܠܝܘܬ
Sahd:memSolitar ܕܚܠܦܝܢ . ܘܪܐܙܐ ܡ̇ܢ ܗܘ ܪܡܐ ܘܠܐ
Sahd:memSolitar ܡܠܠܬ . ܚܒܝܟܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܡܠܬܐ̣ ܘܙܥܘܪܝܐܝܬ .
Sahd:memSolitar ܕܬܩܪܘܒ ܠܕܘܒܪܐ ܛܟ ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܝܢ̈ ܗܘܘ .
Sahd:memSolitar ¹ܘܡܫܟܚ ܕܢܫܦܪ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܓܒܝܗܝ . ܘܐܢ
Sahd:memSolitar ܆ ܘܕܝܢ̇ܐ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܢܕܬܐ
Sahd:memSolitar ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܕܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܕܢܘܕܥܗ
Sahd:memSolitar [ 5X]ܐܠܐ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܠܗܘܢ
Sahd:memSolitar ܕܐܠܗܟ . ܠܡ̇ܦܪܥ ܡ̇ܢ ܠܟܠܢܫ ܡܕܡ ܕܡܬܬܚܝܒ
Sahd:memSolitar . ܐܢ ܠܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܡܚܒ ܐܢܬ̣ ܘܕܬܗܘܐ
Sahd:memSolitar ܝܕܥ̇ܝܢ ܇ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ
Sahd:memSolitar ܢ̇ܚܛܐ ܓܒܪܐ̣ ܡܢ ܡ̇ܢ ܢܒܥܐ . [XX]ܐܢܓܝܪ
Sahd:memSolitar . X ܡܥܝܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܘܗܢܘܢ ܆ ܘܗ̣ܘ