simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܬܬܐܣܪ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܡܝܠܐܝܬ ܨ̇ܒܐܐܢܬ ܠܡܬܕܒܪܘ
Sahd:memSolitar [XX]ܡܕܝܢ ܐܚܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝ̇ܕܥ
Sahd:memSolitar ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܫܟ̣ܚ ܠܗ ܡܟܝܠ
Sahd:memSolitar [X4]ܚܢܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠܝܢ ܝܕܥܝܢܢ ܚܬܝܬܐܝܬ
Sahd:memSolitar [XX]ܟܘ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܡܘܬܐ ܠܡܝܬܐ̈ ܢܒܠܥ
Sahd:memSolitar ܪܡ̇ܐ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܆
Sahd:memSolitar ܐܢܬ . ܐܬܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܠܡܛܟܣܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܠܗܐ
Sahd:memSolitar ܕܢܬܐܡܢ . ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܦܓܪܐ ܒܥܘܩܣܘܗܝ̈ ⁸ܡܒܛܠ
Sahd:memSolitar ܡܗܝܡܢ ܗܘ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܠܟ ܠܢ .
Sahd:memSolitar . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܠܝܢ
Sahd:memSolitar ܐܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܝܩܝܪܐ
Sahd:memSolitar ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܩܕܡܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܠܟܐ ܆ ܘܕܒܪܘܚܐ
Sahd:memSolitar ܠܥܢܝܢܐܐܠܗܝܐ . ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܫܓܘܫܝܐ ܡܥܬܕ ܠܠܒܐ
Sahd:memSolitar ܠܦܪܘܫܐ̈ . ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ̣ ܕܠܐ ܩܢܛܐ
Sahd:memSolitar . ܥܠ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܒܚܕܕܐ̈ ܡܥܘܠܝܢ .
Sahd:memSolitar ܐܠܗܐ XX ܕܟܐܡܬ ܡ̇ܢ ܒܗܬ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ
Sahd:memSolitar ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܗܕܐ
Sahd:memSolitar ܐܢܬ . ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܣܢܘ
Sahd:memSolitar ܦܘܠܘܣ . ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܟܣܦܐ ܘܠܩܢܝܢܐ
Sahd:memSolitar . ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܝܡܝܢܐ ܘܕܠܥܠ ܇