simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ̣ ܚܬܢܐ ܗܘ . ܪܚ̇ܡܗ ܕܝܢ ܕܚܬܢܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܚܬܢܐ ܡܟܘܪܢ ܩܕܡܝܐ . ܟܕ ܡ̇ܘܕܥ ܚܕܘܬܗ ܕܒܚܬܢܐ ܐ̇ܡܪ .
Sahd:memSolitar ܕܨ̇ܒܐ ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܢܗܘܐ ܪܚ̇ܡܐ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܆ ܒܥܠܕܒܒܐ X ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܡ̣ܝܪ ܕܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܗܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
Sahd:memSolitar ܠܡ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܒܩ ܒܬܐ̈ ܘܐܚܐ̈ ܘܐܚܘܬܐ̈ ܘܐܢܬܬܐ ܘܒܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܢܣܝܟܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ²⁰ܪܚܡ̣ܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܐܬܡܠܠܝ .
Sahd:memSolitar ܕܢ̇ܩܦ ܕܝܢ ܠܡܪܢ ܆ ܗ̇ܘܐ X ܥܡܗ̣ ܚܕܐ ܪܘܚ . ܥܪܘܩ ܡܢ ܡ̇ܢ ܚܕ ܗܘ ܦܓܪ . ܐܡ̣ܝܪ ܓܝܪ ܕܢܗܘܘܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܚܕ ܒܣܪ .
Sahd:memSolitar ܕܡ̇ܙܢܐ ܕܝܢ ܒܦܓܪܗ ܗܘ ܚ̇ܛܐ . [25]ܐܠܐ ܟܒܪܐ̇ܡܪܐܢܬ ܆ ܡ̇ܢ . ܟܠ ܚܛܝ̣ܬܐ ܓܝܪ ܐ̇ܡܪ ܕܢܥܒܕ ܒܪܢܫܐ̣ ܠܒܪ ܡܢ ܦܓܪܗ ܗܝ .
Sahd:memSolitar ܠܐ ܢ̇ܟܪܐ ܥܠ ܦܓܪܐ ܕܐܬ̣ܩܕܫ ܒܙܗܝܘܬܐ ܕܢܗܘܐ ܡܥܡܪܐ ܡ̇ܢ ܘܢܝ̇ܚܐ ܕܦܓܪܐ ܕܒ̇ܛܠ ܕܡ̇ܥ̣ܬܕ ܠܗ ܫܘܢܩܐ ܕܠܐ ܡ̇ܘܦܐ .
Sahd:memSolitar ܠܡ ܓܝܪ² ܕܪܚ̇ܡ ܠܥܠܡܐ ܆ ܚܘ̣ܒܗ ܕܐܒܐ ܠܝܬ ܒܗ . ܐܦ ܓܝܪ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܣ̇ܥ̣ܪ . ܕܒܪܚ̣ܡܬ ܥܠܡܐ ܡܢ ܚܘ̣ܒܐ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܬܓܠܙ .
Sahd:memSolitar ܬܘܒ ܡܚܪܪܐ X ܡܢ ܡܪܢܝܬܐ ܘܝ̇ܗܒܐ ܫܠ̣ܝܐ X XX ܠܚܘܫܒܐ . ܡ̇ܢ ܠܐܝܢܐ ܕܒܨܝܪ X ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܕܘܒܪܐ̈ . X [38ܘܗ̇ܝ
Sahd:memSolitar ܣܒܪ ܗܘܝܬ ܐܘ ܚܒܝܒ ܡܝܬܪܐ ܝܘܗܢܝܣ ܆ ܕܣܦܩ ܗܘܐ ܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡܢܗ ܕܢܘܕܥܗ XX ܕܐܝܢܘ ܕܘܒܪܐ ܓܡܝܪܐ ܕܒܫܠܝܐ . [X]ܐܢܐ
Sahd:memSolitar ܐܦ ܟܕ ܩܪܝܒܝܢ̈ ܠܥܠܡܐ ܘܒܓܘܗ ܫ̣ܪܝܢ̈ ܆ ܣ̇ܓܝ ܒܬܪܥܝܬܐ ܡ̇ܢ . ܗܕܐ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܕܚܠܝ̈ ܐܠܗܐ . [X]ܗ̇ܢܘܢ
Sahd:memSolitar ܠܒ̣ܫ ܓܪܒܐ ܟܠܗ . ܝܗܘܕܐ ܕܝܢ X ܐܬ̣ܦܪܬ X XXXX ܡܢ ܡܨܥܬܗ . ܡ̇ܢ ܗ̇ܦܟ . ܐܦܢ ܠܐ ܗܪܟܐ ܐܠܐ X ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ . [XX]ܓܚܙܝ
Sahd:memSolitar ܗ̇ܘ ܕܢܒܝܐ ܪܒܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܙܕܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܣܬܗܕ : ܘܕܐܝܟ ܡ̇ܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡܫܡܗܐ ܕܒܥܬܝܩܬܐ . [XXX]ܕܘܝܕ
Sahd:memSolitar ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܕܥ ܕܠܡܣܝܒܪܘ ܙܕܩ̇ ܠܟ ܘܠܡܕܚܩ ܡܢܟ XܝX X ܡ̇ܢ ܟܕ ܡ̇ܬܒܩܐ ܐܢܬ ܒܟܣܝܘܬܗܝܢ ܡܚܦܝܬܐ . ܘܐܢ ܕܩܘܛܥܐ X
Sahd:memSolitar ܕܬܥܒܕܝܘܗܝ ܫ̣ܝܛܐ ܘܠܐ ܡܬܚܫܒܢܐ . Xܝ ܘܬܪܝܡ ܡܢܗ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܗܘܠܐ̣ ܘܡܫܘܚܕܘܬܐ ܕܡܢ ܐܢܫܐ . [ X]ܐܟܣܢܝܘܬܐ
Sahd:memSolitar ܝܗܒ ܐܢܐ ܛܘܒܐ ܠܩܕܡܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܚܘܒܠܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܡܛܠ ܢܝܚܐ ܙܥܘܪܐ Xܝ ܕܪܓܬܐ . [ XX]ܐܢܐ
Sahd:memSolitar ܡܫܬܘܕܥ . ܕܢܦܫܩ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ . ܠܘ ¹ܒܕܓܠܝܙ ܡܢ ܣܘܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܠܥܠ ܡܢܗ ܒܠܝܥ . ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܒܗ̇ ܡܬܗܢܐ ܆ ¹⁴ܠܛܥܡܗ̇
Sahd:memSolitar ܠܡ ܕܠܟܘܢ ܡܝܩܕ̇ ܠܝ ܗܘ ܡ̇ܝܩܪ . ܘܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܛ̇ܠܡ ܠܝ ܗܘ ܡ̇ܢ ܚܒܘܫܐܝܬ ܣܡܗ̣̇ Xܝ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ . ܘܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ
Sahd:memSolitar ܠܝܠܕܐ ܕܬܪܝܢ ܐܟܘܬܗ ܫܘܝܢܢ ܇ ܫܡܝܢܐ̈ XX ܙܕܩ ܕܗܘܐ ܡ̇ܢ . ܡܫܝܚܐ ܆ ܒܪܢܫܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܘܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܫܬܡܗ . ܐܝܟ
Sahd:memSolitar ܕܦܩܚ ܠܗ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܘܕܝ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܣ̣ܒ . X ܐܦܢ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܓܒ̣ܝ ܠܩܕܝܫܘܬܐ . ܐܝܟ
Sahd:memSolitar ܕܡܝܩܪ ܠܬܝܒܘܬܐ ܘܪܚܝܡܐ ܥܠܘܗܝ ܐܦܢ ܬܗܘܐ ܕܕܙܒܢܐ ܗܝ ܆ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܒܗܬ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܐܠܗܐ ܟܕ ܩܒܠ ܗܕܐ : ܐܝܟ