simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܕܒܚܬܢܐ ܐ̇ܡܪ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
Sahd:memSolitar ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡ ܗܟܝܠ
Sahd:memSolitar ܐܠܗܝܐ̈ ܐܬܡܠܠܝ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܓܝܪ ܕܠܐ
Sahd:memSolitar ܚܕ ܒܣܪ . ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܩܦ ܕܝܢ ܠܡܪܢ
Sahd:memSolitar ܦܓܪܗ ܗܝ . ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܙܢܐ ܕܝܢ ܒܦܓܪܗ
Sahd:memSolitar ܕܠܐ ܡ̇ܘܦܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢ̇ܟܪܐ ܥܠ
Sahd:memSolitar ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܬܓܠܙ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܓܝܪ² ܕܪܚ̇ܡ
Sahd:memSolitar . X [38ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܡܚܪܪܐ X
Sahd:memSolitar ܕܒܫܠܝܐ . [X]ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܣܒܪ ܗܘܝܬ ܐܘ
Sahd:memSolitar ܐܠܗܐ . </page><page> [X]ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܟܕ ܩܪܝܒܝܢ̈
Sahd:memSolitar ܕܥܬܝܕ . </page><page> [XX]ܓܚܙܝ ܡ̇ܢ ܠܒ̣ܫ ܓܪܒܐ ܟܠܗ
Sahd:memSolitar ܕܒܥܬܝܩܬܐ . [XXX]ܕܘܝܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܢܒܝܐ ܪܒܐ
Sahd:memSolitar ܘܐܢ ܕܩܘܛܥܐ X ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܕܥ
Sahd:memSolitar . [ X]ܐܟܣܢܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܬܥܒܕܝܘܗܝ ܫ̣ܝܛܐ ܘܠܐ
Sahd:memSolitar . [ XX]ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܝܗܒ ܐܢܐ ܛܘܒܐ
Sahd:memSolitar ܡܬܗܢܐ ܆ ¹⁴ܠܛܥܡܗ̇ ܡ̇ܢ ܡܫܬܘܕܥ . ܕܢܦܫܩ
Sahd:memSolitar . ܘܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܠܟܘܢ ܡܝܩܕ̇
Sahd:memSolitar ܐܫܬܡܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܠܝܠܕܐ ܕܬܪܝܢ ܐܟܘܬܗ
Sahd:memSolitar ܠܩܕܝܫܘܬܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܦܩܚ ܠܗ ܕܗܟܢܐ
Sahd:memSolitar ܗܕܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܝܩܪ ܠܬܝܒܘܬܐ ܘܪܚܝܡܐ
Sahd:memSolitar ܬܬܐܣܪ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܡܝܠܐܝܬ ܨ̇ܒܐܐܢܬ ܠܡܬܕܒܪܘ
Sahd:memSolitar [XX]ܡܕܝܢ ܐܚܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝ̇ܕܥ
Sahd:memSolitar ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܫܟ̣ܚ ܠܗ ܡܟܝܠ
Sahd:memSolitar [X4]ܚܢܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠܝܢ ܝܕܥܝܢܢ ܚܬܝܬܐܝܬ
Sahd:memSolitar [XX]ܟܘ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܡܘܬܐ ܠܡܝܬܐ̈ ܢܒܠܥ
Sahd:memSolitar ܪܡ̇ܐ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܆
Sahd:memSolitar ܐܢܬ . ܐܬܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܠܡܛܟܣܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܠܗܐ
Sahd:memSolitar ܕܢܬܐܡܢ . ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܦܓܪܐ ܒܥܘܩܣܘܗܝ̈ ⁸ܡܒܛܠ
Sahd:memSolitar ܡܗܝܡܢ ܗܘ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܠܟ ܠܢ .
Sahd:memSolitar . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܠܝܢ
Sahd:memSolitar ܐܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܝܩܝܪܐ
Sahd:memSolitar ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܩܕܡܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܠܟܐ ܆ ܘܕܒܪܘܚܐ
Sahd:memSolitar ܠܥܢܝܢܐܐܠܗܝܐ . ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܫܓܘܫܝܐ ܡܥܬܕ ܠܠܒܐ
Sahd:memSolitar ܠܦܪܘܫܐ̈ . ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ̣ ܕܠܐ ܩܢܛܐ
Sahd:memSolitar . ܥܠ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܒܚܕܕܐ̈ ܡܥܘܠܝܢ .
Sahd:memSolitar ܐܠܗܐ XX ܕܟܐܡܬ ܡ̇ܢ ܒܗܬ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ
Sahd:memSolitar ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܗܕܐ
Sahd:memSolitar ܐܢܬ . ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܣܢܘ
Sahd:memSolitar ܦܘܠܘܣ . ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܟܣܦܐ ܘܠܩܢܝܢܐ
Sahd:memSolitar . ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܝܡܝܢܐ ܘܕܠܥܠ ܇
Sahd:memSolitar ܡܩܪܒܐ . ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܪܓܐ ²⁵ܕܡܫܡܫܢܘܬܐ ܡܩܢܝܐ
Sahd:memSolitar ܘܡܬܕܝܒ . ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܘܫܡܫܘܢ . ܗ̇ܘ
Sahd:memSolitar ܐܠܗܐ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܘܠܐܠܗܐ ܡܫܟܚܝܢ X
Sahd:memSolitar ܆ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܠܬܚܬ̣ ܚܫܘܫܘܬܐ .
Sahd:memSolitar ܫܒܝܚܘܬܐ . ܘܒܓܒܐ ܡ̇ܢ ܕܝܡܝܢܐ̣ ܗܢܝܝܘܬܐ .
Sahd:memSolitar ܠܗ . ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡ̇ܘܠܕ ܫܘܒܗܪܐ ܥܠܡܢܝܐ
Sahd:memSolitar ܘܓܢܝܙܐ ܇ ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܒܟܝܢܐ̈ ܡܬܝܠܦܐ .
Sahd:memSolitar ܒܠܝܠܬܐ̈ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܆ ܡܐ ܕܒܕܠܩܘܒܠܝܘܬ
Sahd:memSolitar ܕܚܠܦܝܢ . ܘܪܐܙܐ ܡ̇ܢ ܗܘ ܪܡܐ ܘܠܐ
Sahd:memSolitar ܡܠܠܬ . ܚܒܝܟܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܡܠܬܐ̣ ܘܙܥܘܪܝܐܝܬ .
Sahd:memSolitar ܕܬܩܪܘܒ ܠܕܘܒܪܐ </page><page> ܛܟ ܡ̇ܢ ܫܦܝܪܝܢ̈ ܗܘܘ .
Sahd:memSolitar ¹ܘܡܫܟܚ ܕܢܫܦܪ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܓܒܝܗܝ . ܘܐܢ
Sahd:memSolitar ܆ ܘܕܝܢ̇ܐ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܢܕܬܐ
Sahd:memSolitar ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܕܒܥ̣ܐ ܡܢܗ ܕܢܘܕܥܗ
Sahd:memSolitar [ 5X]ܐܠܐ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܠܗܘܢ
Sahd:memSolitar ܕܐܠܗܟ . ܠܡ̇ܦܪܥ ܡ̇ܢ ܠܟܠܢܫ ܡܕܡ ܕܡܬܬܚܝܒ
Sahd:memSolitar . ܐܢ ܠܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܡܚܒ ܐܢܬ̣ ܘܕܬܗܘܐ
Sahd:memSolitar ܝܕܥ̇ܝܢ ܇ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ
Sahd:memSolitar ܢ̇ܚܛܐ ܓܒܪܐ̣ ܡܢ ܡ̇ܢ ܢܒܥܐ . [XX]ܐܢܓܝܪ
Sahd:memSolitar . X ܡܥܝܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܘܗܢܘܢ ܆ ܘܗ̣ܘ