simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos ܐܚܪܢܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܗܘ X 117ܐܝܬܘܗܝ
JnMaron:Expos ܐܢܬ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܚܪܢܐ 5
JnMaron:Expos ܒܪܢܫܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܘܐܡܪ̇ X ²ܒܪܢܫܐ
JnMaron:Expos ܗܘ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܐ
JnMaron:Expos ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪ̇ ܕܐܝܢ ܐܡܪ̣
JnMaron:Expos ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪ̇ ²ܐܝ̣ܢ ܐܡܪ̣
JnMaron:Expos ܣܒ̣ܠ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ X ܠܗܕܐ
JnMaron:Expos ܬܪܝܢ̈ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܢ̣ܐܡܪ ܠܟ X
JnMaron:Expos ܬܪܝܢ̈ . ܘܒܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܡܬܚ̣̇ܫܒ . ܘܒܐܚܪܢܐ
JnMaron:Expos ⁰ܕܡܒܣܪ . ܘܟܝ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ⁷ܐܡܪ ܐܢ̣ܐ ܘܕܝܠܝܬܐ
JnMaron:Expos ܒܪܝܐ . ܘܠܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܡܐܬܝܢ̈ ܕܒܐܦܣܘܣ ܕܒܛܟܣܐ
JnMaron:Expos ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܢ̈ ܚܕ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܘ XX ܕܡܢ
JnMaron:Expos ܘܡܛܠܗܢܐ ܐܡܪ̇ ܝܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ܩܢ̣ܘܡܝܢ̈ .
JnMaron:Expos . ܡܪ ܟܒܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ
JnMaron:Expos ⁰ܗܟܢܐ : ܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܗܐ
JnMaron:Expos ܒܚܪܡܐ̈ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܟ̇ܦܪ ܘܠܐ ܡ̣̇ܘܕܐ
JnMaron:Expos ܒܪܢܫܐ . ܠܐܒܐ ܡ̇ܢ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܒܗ̇ܝ
JnMaron:Expos ܗ̣ܘ ܢܣܝܒܪܝܘܗܝ ܠܕܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܘ̇ܐܝܢܐ
JnMaron:Expos ³ܟܕ X ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܚܕ ܒܐܘܣܝܐ ܝܕܥܝܢܢ
JnMaron:Expos ܐܝܬܘܗܝ ܠܦܘܪܩܢܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ . ܡܛܠ