simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos ܗܘ X 117ܐܝܬܘܗܝ ܗܐ ܐܬܝܕܥܬ̣̇ ܠܢ ܓ̣̇ܠܝܐܝܬ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܠܘܬܐܠܗܐ XX 121ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ X ܐܘ̇ ܐܠܗܐ ܗܘ ܐܚܪܢܐ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܐܝܬܘܗܝ ܐܚܪܢܐ 5 ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܡܘܕܐ . ܗܐ ܐܠܗܐ ܚ̣ܕܬܐ ܥ̇ܒܕ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܘ̇ ܐܚܪܢܐ X78ܐܟܡܐ ¹ܕܐܢܬ X ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܘܐܡܪ̇ X ²ܒܪܢܫܐ ܗܐ ܐܪܒܥܐ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܡ̣̇ܘܕܐXX 119 . ³ ܡ̇ܢ ܠܗ : ܐܡܪ̣ ܠܝ ܐܚܝ ¹ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܐܘ̇ ܒܪܢܫܐ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܗ̇ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܐ ܡܠܬܐ̈ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ . ܐܢܕܝܢ ܡܘܕܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܝ̣ܠܕ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ ܐܘ̇ ܐܚܪܢܐ ܗܘ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܐܡܪ̇ ܕܐܝܢ ܐܡܪ̣ ܠܗ ܐܢܬ ܗܟܢܐ . ܡܕܝܢ ܐܒܐ ܘܡܠ̣ܬܐ ܘܒܣܪܗ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܘܒܣܪܗX ܚܕ ܟܝ̇ܢܐ ܐܢܘܢ ܐܝ̣ܢ ܐܘ̇ ܠܐ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܐܡܪ̇ ²ܐܝ̣ܢ ܐܡܪ̣ ܠܗ ܐܢܬ . ܠܐ ܡܫܟܚ . ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ X ܡ̇ܢ X ܐܘ̇ ܠܒܪ XX 109 ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝ̣ܢ ܐܘ̇ ܠܐ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܥܕܡܐ X ܠܗܕܐ ܡܩ̣̇ܒܠ . X8ܝX ܠܗܠܝܢ ܕܬܚܘܝܬܐ̈ ܫܦܝܪ ܡ̇ܢ X ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ X 56 ܟܝܢܐܝܬ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܣܒ̣ܠ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܢ̣ܐܡܪ ܠܟ X ⁰ X 104ܕܠܐ . Xܐܡܪ̣ ܠܗ ܡܕܝܢ ܟܝ̇ܢܐ ܚ̣ܕܬܐ ܡ̇ܢ ⁴ܟܝ̇ܢܐ ܕܩܕܡ X 108ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ X ܡܢ ܬܪܝܢ̈ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܡܬܚ̣̇ܫܒ . ܘܒܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܬܚ̣̇ܫܒ ܡ̣̇ܥܒܪ . . ܡ̇ܢ XX ܘܐܝܬ ܒܗ ܟܝܢܐ̈ XX X ܡܫܚܠܦܐ̈ ܬܪܝܢ̈ . ܘܒܐܚܪܢܐ
JnMaron:Expos ⁷ܐܡܪ ܐܢ̣ܐ ܘܕܝܠܝܬܐ . ܘܐܡܪ ܗܘܝ̣ܬ ⁸ܕܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܢܬ X ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ X ܚܕ XX X ܐܝܬܘܗܝ ܡܠ̣ܬܐ ܐܠܗܐ ⁰ܕܡܒܣܪ . ܘܟܝ̇ܢܐ
JnMaron:Expos ܕܡܐܬܝܢ̈ ܕܒܐܦܣܘܣ ܕܒܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܟ̣̇ܢܫܘ ܠܘܩܒܠ ܡ̇ܢ ܪܘܚܐ X X 3ܕܩܘܕܫܐ ³ܘܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ X ܒܪܝܐ . ܘܠܗ̇ܝ
JnMaron:Expos ܠܗ̇ܘ XX ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ²ܘܕܬܪܝܢ̈ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܡܐ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܆ ¹ X X XX18ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܡ̇ܐ ܥܠ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܢ̈ ܚܕ
JnMaron:Expos ܬܪܝܢ̈ ܩܢ̣ܘܡܝܢ̈ . ⁷ [145]ܘܠܐ ܣܦܩܬ̣̇ ܠܗܘܢ ܬܚܘܝܬܐ ܡ̇ܢ . ܐܘ̇ ܩܢ̣ܘܡܐ ܠܒܪ ܡܢ ܩܢܘ̣ܡܐ ܕܡܩܝܡ . ܘܡܛܠܗܢܐ ܐܡܪ̇ ܝܢ
JnMaron:Expos ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܘܚ̇ܙܝܢܢ ܒܢ ܬܪܝܢ̈ Xܟܝܢܝܢ̈ XX 41 ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܬܚܘܝܬܐ ܠܪܘܟܒܐ ܕܝܠܢ ܕܒܗ ܐܝܬܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡܪ ܟܒܝܢ
JnMaron:Expos ܓܝܪ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ . ܡܕܝܢ ܐܢ ܟܝܢܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ . ܐܡܪ̣ ܓܝܪ X X ܒܗܘ ܕܠܘܬ ܩܠܝܕܘܢܝܣ ⁰ܗܟܢܐ : ܟܝܢܐ̈
JnMaron:Expos ܕܟ̇ܦܪ ܘܠܐ ܡ̣̇ܘܕܐ ܕܝܠܕܬ̣̇ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ⁷ܘܠ̣̇ܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ⁰ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܕܠܐ ܦܘܠܓܐ . ܘܚܪܩܬ̣̇ ܒܚܪܡܐ̈ ܥܠ ܟܠ
JnMaron:Expos ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܠܝ ܕܝܢ XX 64ܒܪܛܘܗܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܗ̇ܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ³ܘܕܠܐ ܕܓܠܘܬܐ ܒܪܢܫܐ . ܠܐܒܐ
JnMaron:Expos ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܘ̇ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܬܘܒ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܡ̇ܢ ܕܕܠܚ ܠܥܕܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܘܡܣ̇ܕܩ ܠܗ ܗ̣ܘ ܢܣܝܒܪܝܘܗܝ ܠܕܝܢܐ
JnMaron:Expos ܚܕ ܒܐܘܣܝܐ ܝܕܥܝܢܢ . ܩ . XܝܫܐX ⁸ ܒܐܠܟܩܢXX ܐ X ⁰ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ : ² XX XX 72ܘܗܟܢܐ ܡܫܬܡܠܝܢܢ ³ܟܕ X ܠܗ̇ܘ
JnMaron:Expos ܕܡܗܝܡܢ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ⁷ܒܚܢ̣ܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܐ . ܚ̣̇ܝܠܐ ܓܝܪ ⁰ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܦܘܪܩܢܐ ܠܟܠ