simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos ܢܫ̣ܢܐ ܘܢ̣ܐܡܪ ܠܒܣܪܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܫܡܫXܝܐX X ܐܦܘܠܝܢܐܪܩX ܡ̇ܢ ܐܢ ܒܩܢܘ̣ܡܐ ܕܡܠܬܐܐܬܓܒܠ ܒܣܪܐ0 ³ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕ ) ܫܐ . ⁴ (
JnMaron:Expos ܠܚܕ X ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܢ̣ܘܡܐ̈ ܕܐܡܪ̇ ܐܢܬ ¹ ܕܐܝܬ ܒܡܫܝܚܐ . ܡ̇ܢ 10 ܠܐܒܐ ܐܘ̇ ܠܒܪܐ ܐܘ̇ ܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . [149] X 114ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܫܡܝܐ ²ܡܣܬܕܩܝܢ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܡܝܒܒܝܢ XX 31 ܫܘ ) ܒܚܐ . ( ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܥܡܕܗ ܕܡܪܢ ܘܕܪܗ ܕܥܡ X ܣܛܢܐ XX 29 : ¹ X 1ܡܛܠܗܕܐ
JnMaron:Expos ܡܬܐܡܪ̣ ܐܒܐ . ܠܐ ܗܘ̣ܐ X ²ܕܡܠ̣ܬܐ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ³ܕܡܬܚ̣X . ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܡܢ ܡ̣ܐܡܪܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܘܐܦ ܠܘܩܒܠ ܐܪܝܢܘ : ¹ X 25ܐܠܗܐ
JnMaron:Expos ܠܟܝܢܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܠܐܘܣܝܘܣ¹ܩ̇ܪܐ̈ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܩܝܡܐ̈ . ܡ̇ܢ ܐܘܟܝܬ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܠܐܢܫܝܢ̈ ܫܦܪܐ . [86]ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܓܝܪ ܠܐ ܗ̣ܘܐܐܠܐܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܒܪܝܫܝܬ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܠܡܫܟܚ̣ܘ ܕܥܠ ܫܘܝܘܬܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ ܡܫܘܕܥܢ̈ ܀ [8]ܐܠܗܐ
JnMaron:Expos ܕܝܢ ܕܚܕ ܡܢܗ̇ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܫܘܝܬ̣̇ ܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܦܠܝܓܝܢ ܡܢ XX 4ܐܘܣܝܐ ܚܕܐ ܘܬܘܒ Xܡ̣̇ܘܕܝܢܢ
JnMaron:Expos ⁴ܐܬܬܙܝܥܬ̣̇ ܬܘܕܝܬܐ ܡܦܠܓܬ̣̇ ܚܕܝܘܬܐ ܕܡܪܢ ܡܢ ܢܣܛܘܪ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ²ܘܕܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܫ̣̇ܐܡ ܕܣܘܪܝܐ . ³
JnMaron:Expos ܓܝܪ X ܕܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܠܒܝ̣ܫ ²ܗܘܐ ܘܗܘ̣ܐ XX 36 ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܒܡܐܡܪܐ X ܕܐܫܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܆ . 38ܝX ܐܝܟ
JnMaron:Expos ܥܦܝܦܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܛܠ ܓܝܪ X 23ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܝܬ ܒܗ ܡ̇ܢ ܚܒܝܒܐ ܕܒܗ ܐܨܛܒ̇ܝܬ . ܐܣܬܟܠX ܒܒܪܬ ܩܠܗ ⁰ܕܐܒܐ ܐܝܟܢܐ
JnMaron:Expos ܐܡܪ̇ ܕܫܘܐ ܠܐܒܐ ܒܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ ܘܠܢ ܕܝܢ ܫܘܐ ܒܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ ܡ̇ܢ . ܒܐܝܢܐ ܟܝ̇ܢܐ ܫܘܐ X ܠܐܒܐ ܘܒܐܝܢܐ ܟܝ̇ܢܐ ²ܠܐܢܫܐ . ܐܢ
JnMaron:Expos ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܚܒܟܘܗܝ ܘܡXܟܒX X ܐܠܗܝܐ ܠܘܝܒX ܝܢܩܘܒ ܡ̇ܢ X ܫܘܐ ܠܐܒܐ X67 ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘ ) ܗܝ ( ܐܝܢ ܐܘ̇ ܠܐ . ܐܢ
JnMaron:Expos ܢ̣ܐܡܪ ܘܢ ܕܗ̣ܘ . ܢ̇ܦܠܝܢ . Xܝ ܡܕܝܢ ܠܘ ܗܘܝ̣ܘ ܗ̇ܘ ܟܝ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ²ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܬܘ ) ܗܝ ( ܐܝ̣ܢ ³ܐܘ̇ ܠܐ . ܐܢ
JnMaron:Expos ܕܕܩܪܘ ܀ [12]ܠܚܕ ܗܟܝܠ ܒܪܐ ܣܓܕܝܢܢ ¹ܟܕ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܒܗ . ܘܐܦܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܕܙܩܦܘܗܝ ²ܘܢܚܘܪܘܢ ܠܡ ܓܝܪ ܒܗ̇ܘ
JnMaron:Expos ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ⁰ܕܩܢܘܡܐ̈ . ܠܐ ܡܬܦܪܫܢܝܬܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܘܗܟܢܐXܘܠܐ ܡܬܦܠܓܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ . XX ܕܠܐ X XX X ܒܘܠܒܠܐ
JnMaron:Expos ܕܫܘܝܢ ܒܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ XX X0 ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ¹⁰ܩܢܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ X ܓܝܪ ܠܐ ܝ̇ܕܥX XX XX ܡܢ ܐܝܠܝܢ X ܕܫܦܝܪ ܡܬܪܥܝܢ ܕܗܠܝܢ
JnMaron:Expos ܬܪܝܢ̈ ⁴ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ . ܒܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ X 23ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܗܝܡܢܝܢ . ܟܝܢܐ̈ X ܕܝܢ
JnMaron:Expos ²ܕܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܠ̣̇ܘ ܡܚܘܝܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܕܚܕ ܫܘܕܥܐ ܡ̇ܢ ܝ̇ܠܦ ܗܘܝ̣ܬ ܡܢܝ ܟܕ ܐܚܐܝܬ ¹ܡܥܗܕܝܢ ܗ̣ܘܝܢ ܕܫܡܐ
JnMaron:Expos ܬܪܝܨܢ̈ ܠܢ ܗܟܢܐ ܘܡܚܒܟܢ̈ ⁴ܠ̣̇ܘ ܠܦܘܠܓܐ ܕܚܕX ܦܪܨܘܦܐ ܡ̇ܢ ܒܪ ܟܝ̇ܢܐ ܡܛܠ ܕܕܝܠܢ ܐܝܬܘ ) ܗܝ ( ܒܒܣܪ ܒܪ ܟܝ̇ܢܐ . ܗܠܝܢ
JnMaron:Expos ܒܪܢܫܐܗܘ ܘܗܝܡܢ̣ܘ ܒܗ . ܡܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܒܗ . ܐܠܗܐ ܡܠ̣ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇ 1ܒܪܢܫܐ . ܘܐܢ