simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos . ⁴ ( ܡ̇ܢ ܢܫ̣ܢܐ ܘܢ̣ܐܡܪ ܠܒܣܪܐ
JnMaron:Expos [149] X 114ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܚܕ X ܡܢ
JnMaron:Expos ¹ X 1ܡܛܠܗܕܐ ܡ̇ܢ ܫܡܝܐ ²ܡܣܬܕܩܝܢ ܘܡܠܐܟܐ̈
JnMaron:Expos ¹ X 25ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܡܬܐܡܪ̣ ܐܒܐ .
JnMaron:Expos ܫܦܪܐ . [86]ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܠܐܘܣܝܘܣ¹ܩ̇ܪܐ̈
JnMaron:Expos ܡܫܘܕܥܢ̈ ܀ [8]ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܗ̣ܘܐܐܠܐܐܝܬܘܗܝ
JnMaron:Expos ܚܕܐ ܘܬܘܒ Xܡ̣̇ܘܕܝܢܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܚܕ ܡܢܗ̇
JnMaron:Expos ܕܣܘܪܝܐ . ³ ܡ̇ܢ ⁴ܐܬܬܙܝܥܬ̣̇ ܬܘܕܝܬܐ ܡܦܠܓܬ̣̇
JnMaron:Expos . 38ܝX ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܓܝܪ X ܕܕܡܘܬܐ
JnMaron:Expos ܩܠܗ ⁰ܕܐܒܐ ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܥܦܝܦܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
JnMaron:Expos ²ܠܐܢܫܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪ̇ ܕܫܘܐ ܠܐܒܐ
JnMaron:Expos ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܚܒܟܘܗܝ
JnMaron:Expos ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢ̣ܐܡܪ ܘܢ ܕܗ̣ܘ
JnMaron:Expos ܠܡ ܓܝܪ ܒܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܕܩܪܘ ܀ [12]ܠܚܕ
JnMaron:Expos XX X ܒܘܠܒܠܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ⁰ܕܩܢܘܡܐ̈ .
JnMaron:Expos ܕܫܦܝܪ ܡܬܪܥܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܫܘܝܢ ܒܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ
JnMaron:Expos ܟܝܢܐ̈ X ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ⁴ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ
JnMaron:Expos ¹ܡܥܗܕܝܢ ܗ̣ܘܝܢ ܕܫܡܐ ܡ̇ܢ ²ܕܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܠ̣̇ܘ
JnMaron:Expos ܟܝ̇ܢܐ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܨܢ̈ ܠܢ ܗܟܢܐ
JnMaron:Expos 1ܒܪܢܫܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܪܢܫܐܗܘ ܘܗܝܡܢ̣ܘ ܒܗ