simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnMaron:Expos ܠܟܝܢܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܠܐܘܣܝܘܣ¹ܩ̇ܪܐ̈ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܩܝܡܐ̈ . ܡ̇ܢ ܐܘܟܝܬ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܠܐܢܫܝܢ̈ ܫܦܪܐ . [86]ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܡܬܚ̣̇ܫܒ . ܘܒܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܬܚ̣̇ܫܒ ܡ̣̇ܥܒܪ . . ܡ̇ܢ XX ܘܐܝܬ ܒܗ ܟܝܢܐ̈ XX X ܡܫܚܠܦܐ̈ ܬܪܝܢ̈ . ܘܒܐܚܪܢܐ
JnMaron:Expos ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܚܒܟܘܗܝ ܘܡXܟܒX X ܐܠܗܝܐ ܠܘܝܒX ܝܢܩܘܒ ܡ̇ܢ X ܫܘܐ ܠܐܒܐ X67 ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘ ) ܗܝ ( ܐܝܢ ܐܘ̇ ܠܐ . ܐܢ
JnMaron:Expos ܕܫܘܝܢ ܒܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ XX X0 ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ¹⁰ܩܢܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ X ܓܝܪ ܠܐ ܝ̇ܕܥX XX XX ܡܢ ܐܝܠܝܢ X ܕܫܦܝܪ ܡܬܪܥܝܢ ܕܗܠܝܢ
JnMaron:Expos ܐܡܪ̇ ܕܐܝܢ ܐܡܪ̣ ܠܗ ܐܢܬ ܗܟܢܐ . ܡܕܝܢ ܐܒܐ ܘܡܠ̣ܬܐ ܘܒܣܪܗ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܘܒܣܪܗX ܚܕ ܟܝ̇ܢܐ ܐܢܘܢ ܐܝ̣ܢ ܐܘ̇ ܠܐ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܕܟ̇ܦܪ ܘܠܐ ܡ̣̇ܘܕܐ ܕܝܠܕܬ̣̇ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ⁷ܘܠ̣̇ܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ⁰ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܕܠܐ ܦܘܠܓܐ . ܘܚܪܩܬ̣̇ ܒܚܪܡܐ̈ ܥܠ ܟܠ
JnMaron:Expos ²ܕܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܠ̣̇ܘ ܡܚܘܝܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܕܚܕ ܫܘܕܥܐ ܡ̇ܢ ܝ̇ܠܦ ܗܘܝ̣ܬ ܡܢܝ ܟܕ ܐܚܐܝܬ ¹ܡܥܗܕܝܢ ܗ̣ܘܝܢ ܕܫܡܐ
JnMaron:Expos ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܠܝ ܕܝܢ XX 64ܒܪܛܘܗܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܗ̇ܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ³ܘܕܠܐ ܕܓܠܘܬܐ ܒܪܢܫܐ . ܠܐܒܐ
JnMaron:Expos ܥܕܡܐ X ܠܗܕܐ ܡܩ̣̇ܒܠ . X8ܝX ܠܗܠܝܢ ܕܬܚܘܝܬܐ̈ ܫܦܝܪ ܡ̇ܢ X ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ X 56 ܟܝܢܐܝܬ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܣܒ̣ܠ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܕܢܬ X ܠܘܬ ܢܦܫܟ ܟܕ X 78ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܠܝ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܕܗܢܐ ܡ̇ܢ . ܘܟܝ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ⁷ܐܡܪ ܐܢ̣ܐ ܘܕܝܠܝܬܐ . ܘܐܡܪ ܗܘܝ̣ܬ ⁸ܕܗܕܐ
JnMaron:Expos ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܘܚ̇ܙܝܢܢ ܒܢ ܬܪܝܢ̈ Xܟܝܢܝܢ̈ XX 41 ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܬܚܘܝܬܐ ܠܪܘܟܒܐ ܕܝܠܢ ܕܒܗ ܐܝܬܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡܪ ܟܒܝܢ
JnMaron:Expos ܕܡܗܝܡܢ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ⁷ܒܚܢ̣ܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܐ . ܚ̣̇ܝܠܐ ܓܝܪ ⁰ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܦܘܪܩܢܐ ܠܟܠ
JnMaron:Expos ܒܪܢܫܐܗܘ ܘܗܝܡܢ̣ܘ ܒܗ . ܡܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܒܗ . ܐܠܗܐ ܡܠ̣ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇ 1ܒܪܢܫܐ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܫܡܝܐ ²ܡܣܬܕܩܝܢ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܡܝܒܒܝܢ XX 31 ܫܘ ) ܒܚܐ . ( ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܥܡܕܗ ܕܡܪܢ ܘܕܪܗ ܕܥܡ X ܣܛܢܐ XX 29 : ¹ X 1ܡܛܠܗܕܐ
JnMaron:Expos ܕܝܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܚܝܕܐ̈ ܕܠܐ ܦܪܝܫ̣ܝܢ ܘܠܐܦܠܝܓܝ̣ܢ ܡܢ ܡ̇ܢ ܡܫܒܚܬܐ ܘܫܘ̇ܝܬ ܒܐܘܣܝܐ ܚܕܐܐܠܗܘܬܐ ܚܕ ܟ̇ܝܢܐ . ܬܠܬܐ
JnMaron:Expos ⁴ X 42ܡܬܪܢܐ ܡܠ̣ܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܦܓܪܢܝܐ X ܕܒܬܘܠܬܐX ܡ̇ܢ ܕܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ : ܚܕܗܘ ܗܟܝܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܠܐ ܣ̣ܛܪ
JnMaron:Expos ܐܡܪ̇ ²ܐܝ̣ܢ ܐܡܪ̣ ܠܗ ܐܢܬ . ܠܐ ܡܫܟܚ . ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ X ܡ̇ܢ X ܐܘ̇ ܠܒܪ XX 109 ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝ̣ܢ ܐܘ̇ ܠܐ . ܘܐܢ
JnMaron:Expos ܬܪܝܨܢ̈ ܠܢ ܗܟܢܐ ܘܡܚܒܟܢ̈ ⁴ܠ̣̇ܘ ܠܦܘܠܓܐ ܕܚܕX ܦܪܨܘܦܐ ܡ̇ܢ ܒܪ ܟܝ̇ܢܐ ܡܛܠ ܕܕܝܠܢ ܐܝܬܘ ) ܗܝ ( ܒܒܣܪ ܒܪ ܟܝ̇ܢܐ . ܗܠܝܢ
JnMaron:Expos ܬܪܝܢ̈ ܩܢ̣ܘܡܝܢ̈ . ⁷ [145]ܘܠܐ ܣܦܩܬ̣̇ ܠܗܘܢ ܬܚܘܝܬܐ ܡ̇ܢ . ܐܘ̇ ܩܢ̣ܘܡܐ ܠܒܪ ܡܢ ܩܢܘ̣ܡܐ ܕܡܩܝܡ . ܘܡܛܠܗܢܐ ܐܡܪ̇ ܝܢ
JnMaron:Expos XX ܕܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܗ XX XXX ܕܣܘܠܩܘܣ ²ܛ̇ܒܐ . ܠܙܗܝܪܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܘܣܝܐ Xܐܒܐ X X XX X1ܕܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ X ܠܘܬ ܡܟܣܢܘܬܐ