simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܣܒܪܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܘܘܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܡ̣ܪ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܘܫܐ
JnEph:ActsEastSaints ܗܘ . ¹ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܒܝܢܬ ܣܓܝܐܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܩܕܡ ܪܓܠܘܝ̈ ܕܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܇ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܡܝܬܪܐ̈ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣ̇ܦܩ ܗܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܣܬܟܠܬ ܨܒܝܢܗ̣ ܐܡ̇ܪܬ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܢܦ̣ܩܘ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕܝܕܥ̇ܝܢ ܗܘܘ ⁷ܠܕܘܟܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܙܥܘܪܐ ܕܛܠܦܚܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܐ ܥܣܪܐ̈ ܝܘܡܬܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܠܘ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܪܝܦ ܘܘܐ ܒܡܠܬܘ
JnEph:ActsEastSaints ¹¹ܡܒ̇ܟܐ ܠܝܘܬ ܢXXXX ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܘܘܐ ܠܗ
JnEph:ActsEastSaints ܗܘܘ : ܕܗܕܐ ܡ̇ܢ ¹⁸ܐܢܬܬܐ ܗܝ̣ ܗܘܬ
JnEph:ActsEastSaints ܡ̇ܠܝܟܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡ : ܦܣ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܢ ܐܝܬ ܘܘܐ ܡ̇ܢ ܕܩܪܝܒ ¹²ܘܚ̇ܙܐ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܐ ܠܟܘܢ . ܡ̇ܢ ܕܒ̣ܢܐ ܒܝܬܘ ܕܥܠܡܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܡ̇ܪ ܘܘܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܘ̣ܘ : ܐܠܘ
JnEph:ActsEastSaints . ܟܕ ܒܓܢܣܐ ܡ̇ܢ ܟܠܗܘܢ̣ ܡܢ ܣܘܪܝܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܫܐ ܒܢܝ̣̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܙܘܥ̣ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܘܐܚܝ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܦ̣ܩܕܘܢ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܪ̣ܥܝܢ ܗܘܘ ܢܟܝܠܘܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܒܡܪܕܘܬܐ ܕܟܘܪܗܢܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܘܒ ܢܬܝܬܪ ܐܓܘܢܐ