simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܟܠܗܝܢ ܦ̣ܣܩ ܘ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܆ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܠܬܐܓܘܪܬܗ : ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܕܘܦܝܐ ܬܘܒ ܕܒܟܠܥܕ
JnEph:ActsEastSaints ܘ̣ܘܐ ܆ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܕܝܡ ܗܘܐ ܠܝܘܡܬܢ̈
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܢ ܐܝܬ ܘܘܐ ܡ̇ܢ ܕܩܪܝܒ ¹²ܘܚ̇ܙܐ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܠܝܬ ܘܘܐ ܡ̇ܢ ܕܢܦ̣ܬܚ ܦܘܡܗ ܘܢܘܕܥ
JnEph:ActsEastSaints ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ . ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܠܡ ܠܗ̇ .
JnEph:ActsEastSaints ܗܘ . ܘܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܦ̇ܩܕ ܠܘ̣ ܘܦܫܝܩ
JnEph:ActsEastSaints ܫ̇ܪܝ ܡܬܝܕܥ ܘܡܬ̇ܝܩܪ ܡ̇ܢ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܘܠܝܢ . ܘܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܘܝ ܆ ܫXܝܥܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܘܚ̇ . ܙܝܢܝܢ ܡ̇ܢ ²ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܘܢܙܝܪܐ ܀ ܛܘܒܢܐ ܡ̇ܢ ܘܢܐ ܐܒܝX ܆
JnEph:ActsEastSaints ܗܢ̣ܘܢ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܪܢܝܢ ܗܘܘ :
JnEph:ActsEastSaints ܣܒܪܝܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܘܘܢܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܡܟܝܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܦܪ ܘܘܐ ܠܘ
JnEph:ActsEastSaints ܒܐܝܕܝܗ̇Ẍ ܕܬܢܝܚܝܘܘܝ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܘ̣ܘ ܐܝܟ ܕܘ̇ܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܡܟܚܕܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ . ܘܣܟ
JnEph:ActsEastSaints ܝܪܒܗ . ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܇ ܘ̇ܝ ܕܗ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܬܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܪܒܐ ܐܘ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܐܘ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܡܣ̇ܬܩܒܠ ܆ ܘܘܝܕܝܢ
JnEph:ActsEastSaints . ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܬ̇ܠܚܡܝܢ ܆ ܡܢܗܘܢ