simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܘܘܐ ܆ ܘܝܒܐ ܡܓܕܦܢܐ . ܘ̇ܘ ܕܘܘ̣ܐ ܒܙܒܢ ܬܡܢ ܡܕܒܪܢܐ ܇ ܡ̇ܢ ܢܨܒܬܐ ܘܕܐ ܒܝܫܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܗ̇ ܠܐܣܟܘܠܐ ܗ̇ܝ̣ ܡܪܒܝܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܡ̇ܪ ܘܘܐ ܠܗ ܆ ܘܬ̇ܢܐ ܘܘܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡ̣ܢܘ ܒܢܝ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ . ܢܓܬܘ̈ ܣܠܩܢ̈ ܘܘܝ̈ . ܟܕ ܒܗ ܒܩܠܐ ¹¹ܡܒ̇ܟܐ ܠܝܘܬ ܢXXXX
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܦܢ ܢܐܠܦ ܕܐܝܟܝܢ ܐܗ̇ܦܘܟ ¹²ܛܘܪܐ ¹³ܐܘ ܐܥܩܘܪ- ܡ̇ܢ ܘܢܐ ܛܪܢܐ ܕܠܐ ܡܬ . ܥܩܪ ܆ ܠܐ ܬܘܒX ¹ܡ̇ܬܬܘܐ ܘܘܐ ܇ ܢܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬ·ܘܘܢ̣ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܐܝܬX ܫܘܥܒܕܐ ܕܟܕ ܣ : ܒܝܪ ܫܘܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܕܡܝ̇ . ܬܥܒܕ . ܘܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܝܠܘ ܕܛ-ܘܒܢܐX . ܢܝܫܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܩܒܠܢܝ ܘܐܢܝܚܢܝ . ܠܐ ܐܬܒ̇ܨܪ ܠܝ ܗ̇ܘ ܕ̇ܨܚܝܢܝ ܡ̇ܢ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܒܛܘܪܦܗ̇ ¹ܕܐܟܣܢܝܐ̣ ܠܐ ܪܛܢܬ̈ ²ܒܠܒܝ ܥܠ